زمانی که در یک پروگرام سهم میگیرید از غیرحاضری اطلاع بدهید

زمانی که شما “کمک برای فعالیت”، “تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار” یا “تعویض پولی برای پیشرفت و انکشاف” را به دلیل سهم گیری تان در یک پروگرام دریافت میکنید،مهم است تا در صورتی مریض شدن و یا هم مراقبت موقت از کودکVAB، در این مورد اطلاع بدهید.

غیرحاضری تان را از همان روز نخست به ادارۀ کاریابی یا Arbetsförmedlingen اطلاع بدهید. در غیر آن ممکن است شما برای همان روز های که مریض هستید پول بدست آورده نتوانید.

حتی به گردانندگان پروگرام خود نیز اطلاع بدهید

همچنان شما باید به شخصی که پروگرام نزد او جریان دارد نیز در مورد غیابت خود اطلاع بدهید.

دانستنی های مفید

اگر شما بنابر دلایلی امکان اطلاع دهی را به شکل دیجیتال ندارید، میتوانید به ما در ادارۀ کاریابی به تیلفون شماره 416 416-0771 زنگ بزنید.

شما که به یک پروگرام حصه میگیرید میتوانید در صورت مراقبت موقت از یک کودک مریض تعویض پولی تان را حفظ کنید. زمانی که شما از کودک تان به شکل موقت مراقبت میکنید، نیاز دارید به ادارۀ کاریابی اطلاع بدهید. سپس زمانی که شما برای تعویض پولی نزد صندوق بیمۀ همگانی Försäkringskassan تقاضا میکنید باید در مورد غیابت موقتی تان به دلیل مراقبت از کودک، اطلاع بدهید.

اگر قرار بود زمانی را که برای مراقبت موقتی کودک تان غیرحاضر بودید، کار میکردید، در آن صورت باید در عوض به صندوق بمیۀ همگانی اطلاع داده و معاش رخصتی موقتی برای مراقبت از کودک یا Tillfällig Föräldrapenning را تقاضا نمایید.


آیا شما در نخستین روز مریضی خود و یا نخستین روز مراقبت از کودک، که نمی توانید به پروگرام تان سهم بگیرید به ما اطلاع داده اید؟ در آن صورت شما میتوانید تعویض پولی تان به شکل کمک به خاطر فعالیت،تعویض پولی برای رشد و انکشاف یا تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را حفظ نمایید. اگر شما نتوانسته اید از مریضی تان اطلاع بدهید، صندوق بمیۀ همگانی میتواند در موارد استثنایی تصمیم بگیرد که باوجود آن که شما به وقت تعین شده به ما اطلاع نداده اید باز هم بتوانید تعویض پولی را بدست بیآورید.

نخستین روزی که شما از مریضی تان اطلاع میدهید همیشه یک روز بدون استحقاق میباشد. این بدان معنیست که در روز نخست مریضی هیچ پولی به شما پرداخت نمیشود. برای مراقبت از کودک روز بدون استحقاق وجود ندارد.

اگر شما برای مدتی بیشتر از هفت روز مریض هستید، در آن صورت برای بدست آوردن پول نیاز دارید تا تصدیق داکتر را به صندوق بیمۀ همگانی بفرستید.

در آن صورت باید شما به طور عاجل با ادارۀ کاریابی در تماس شوید تا ما بتوانیم برنامه ریزی شما را به روز سازیم. ما تلاش خواهیم کرد که حتی محتوی پروگرام شما را نیز طوری برای تان مناسب بسازیم که شما باز هم بتوانید سهم بگیرید.

اگر شما نیازمند توانبخشی مثلاَ در بخش صحی هستید، صندوق بیمۀ همگانی میتواند شما را در ساختن یک برنامه برای توانبخشی کمک کند. ما همچنان میتوانیم با صندوق بیمۀ همگانی تماس بگیریم تا باشد در مشارکت با شما بتوانیم نیاز تان را برای توانبخشی بررسی نماییم.

شما میتوانید حد اکثر برای مدت 30 روز به شکل تمام وقت مریض بوده و شامل این برنامه باشید. سپس از برنامه خارج ساخته میشود. اگر شما قبلاَ در برنامۀ ضمانت برای کار و انکشاف حصه گرفته اید، میتوانید در جریان یک سال از تاریخ ختم آن، دوباره به برنامه برگردید. همین مقررات برای ضمانت شغلی برای جوانان نیز اعتبار دارد. اگر شما قبلاَ در برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم گرفته اید، در صورت موجودیت فرصت زمانی و همچنان اگر برنامه ترغیب کنندۀ سیاست بازارکار باشد، میتوانید دوباره برگردید. شما میتوانید فردای همان روزی که برنامه را ترک نموده اید برای معاش مریضی نزد صندوق تقاضا کنید. Försäkringskassan بیمۀ همگانی