Marka aad barnaamij ka qaybqaadaneyso, nagu soo wargeli wixii maqnaasho ah

Marka aad qaadato lacagta kaalmada dhaqdhaqaaqyada, lacagta meeleynta ama lacagta horumarinta si aad barnaamij uga qaybqaadato, waxaa muhiim ah inaad soo sheegto wixii xanuun ama xannaanayn carruur xanuunsan ah.

Maalinta ugu horreysa oo aad xanuunsato waa inaad Xafiiska shaqada ku soo wargelisaa, haddii kale lacag laguma siinayo maalmaha aad xanuunka ku maqan tahay.


Sidoo kale ku wargeli dadka barnaamijka wada

Waxaa kaloo habboon inaad maqnaanshahaaga ku wargeliso cidda barnaamijka qabanqaabisa.

Waa wanaagsan tahay in la ogaado

Haddii ay sabab kasta ha ahaatee kuu suurtageli weydo inaad wargelintaas ka soo gudbiso internet, waxaad xafiiska shaqada ka waci kartaa 0771-416 416.

Haddii aad xannaaneyso ilmo xanuunsan waqti gaaban adigoo ka qaybqaata barnaamij, waad heleysaa lacagta lagu siiyo. Waxaa lagaaga baahan yahay inaad xafiiska shaqada ku wargeliso xannaanaynta ilmo xanuunsan waqti gaaban. Marka dambe oo aad lacag ka codsaneyso Försäkringskassan, waa inaad u sheegtaa inaad ku maqnayd xannaano kumeelgaar ah ee ilmo xanuunsan.

Haddii aad shaqayn lahayd waqtiga aad ku maqnayd xannaano ilmo xanuunsan, waa inaad markaas lacagta kumeelgaar ah ee waalidka ka codsataa Försäkringskassan.

Ma nagu soo wargelisay maalinta koowaadba inaad xannaaneyneyso ilmo xanuunsan oo aadan ka qaybqaadan karin barnaamijka? Kolkaas waad heleysaa lacagta kaalmada dhaqdhaqaaqyada, lacagta horumarinta ama lacagta meeleynta. Mararka qaarkood adigoo aad waqti hore soo sheegin ayey Försäkringskassan go’aamin kartaa in lacagtaas lagu siiyo maadaama aysan kuu suurtagelin inaad soo sheegto.

Maalinta ugu horreysa oo aad jirrada isku qorto mar walba waa lacag-la’aan. Taasi waxay la micne tahay inaan wax lacag ah lagu siineyn maalinta koowaad. Xannaaneynta carruurta xanuunsan kuma jirto maalin lacag-la’aan ah.

Haddii aad weli xanuunsan tahay toddoba maalmood kaddib, waxaa lagaaga baahan yahay inaad warqad dhakhtar u soo gudbiso Försäkringskassan si aad lacag u hesho.

Kolkaas waa inaad dhaqso u la xiriirtaa xafiiska shaqada si qorshahaaga cusboonayn loogu sameeyo. Waxaan weliba ku dadaaleynnaa inaan qaybaha barnaamijkaas u qaabeynno hab aad uga qaybqaadan karto.

Haddii aad caawimaad dhaqancelin ah uga baahan tahay goobaha daryeelka caafimaadka, waxay Försäkringskassan kaa caawini kartaa sidii laguugu dejin lahaa qorshe dhaqancelin. Waxaan kaloo la xiriiri karnaa Försäkringskassan si aan wadajir ugu qiimeynno baahida aad u qabto dhaqancelin.

Adigu waxaad diiwaan-gashanaan kartaa isla markaana xanuun uga maqnaan kartaa barnaamijkaas ugu badnaan 30 maalmood. Intaas kaddibna waxaa lagaa reebayaa barnaamijka. Haddii aad horay uga soo qaybqaadatay barnaamijka shaqa-raadinta ama barnaamijka meeleynta, waxaad barnaamijka ku soo noqon kartaa sannad gudahiis oo laga bilaabo markii lagaa joojiyey. Waxay sidoo kale khuseysaa ballanqaadka shaqo ee dhallinyarada. Adigu waxaad lacagta bukaanka dib uga codsan kartaa Qasnada Caymiska, maalinta ku xigta maalinta aad hartay barnaamijkan.