Personlig assistent

 
 
Personliga assistenter arbetar med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Den personliga assistenten underlättar vardagen för individen man arbetar med på olika sätt. Det kan till exempel vara att hjälpa till i hemmet, möjliggöra en aktiv fritid eller att sköta sitt arbete.
Som personlig assistent är man anställd av kommunen, privata bolag, stiftelser eller assistansanvändaren själv.

Arbetsuppgifter
En personlig assistent kan kompensera många olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Den personliga assistenten har i uppgift att underlätta vardagen för assistansanvändaren. Arbetet är anpassat utifrån den assistansanvändare man arbetar med och kan vara mycket varierande. Det kan handla om att hjälpa till med hygien, matlagning eller att sköta hemmet. Det kan också innebära att hjälpa till med studier eller assistansanvändarens eget arbete. En viktig del kan vara att möjliggöra en aktiv fritid för assistansanvändaren som att ägna sig åt intressen eller föreningsliv. Den personliga assistenten kan även möjliggöra umgänge för assistansanvändaren genom att träffa vänner eller familj.

Man kan också hjälpa assistansanvändaren att kommunicera, då kan det krävas att den personliga assistenten har särskild kunskap som exempelvis teckenspråk.

Generellt har inte personliga assistenter några sjukvårdande uppgifter. I vissa fall kan man delegeras sjukvårdande uppgifter från en sjuksköterska, som att dela ut medicin till assistansanvändaren. Det ställs då särskilda krav på den som arbetar som personlig assistent som exempelvis att man har undersköterskeutbildning.

Som personlig assistent arbetar man under tystnadsplikt. Det innebär att man inte får lämna ut uppgifter om assistansanvändaren och hens privata förhållanden.

Arbetsmiljö
Arbetet utförs i den miljö assistansanvändaren befinner sig som exempelvis hens egna hem eller inom olika verksamheter. Ibland kan tunga lyft förekomma, särskilt om man arbetar med assistansanvändare med rörelsehinder.

Arbetstider
Eftersom personer med behov av personlig assistans i de allra flesta fall har behov av assistans alla tider på dygnet kan ens arbetstider variera därefter.

Utbildning

För att arbeta som personlig assistent kan man ha olika utbildningsbakgrund. Det beror på assistansanvändarens krav, behov och önskemål och man utgår ofta från personlig lämplighet. Ofta har man som lägst gymnasieutbildning. Vissa arbetsgivare inom personlig assistans håller internutbildningar. Ibland krävs utdrag ur polisregistret, särskilt när det gäller assistansuppdrag för barn- och ungdomar.

I vissa fall behöver man ha studerat inom vård- och omsorg på gymnasiet eller vara utbildad undersköterska.

För mer information om utbildningar se gymnasieinfo.se

Kontakta utbildningsanordnare för information om behörighetskrav.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor personliga assistenter bör ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: När man arbetar som personlig assistent kan dagarna se mycket olika ut. Det kan handla om assistanstagarens mående eller att det sker en ändring i planeringen. Det är därför viktigt att kunna anpassa sig till olika situationer som kan uppstå.

Förmåga att bemöta människor: Eftersom man arbetar med människor i deras vardag är det viktigt att man kan få människor att känna sig trygga, sedda och bekräftade.

Förmåga att ta ansvar: Som personlig assistent är det viktigt att man tar ansvar för sitt arbete och åtaganden.

Social förmåga: Det är viktigt att man som personlig assistent kan samspela med andra människor eftersom man arbetar som assistansanvändarens förlängda arm och ofta arbetar i hens hem.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för personliga assistenter.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunal

Assistanskoll

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2018-01-22
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård
Socialt arbete