Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

 
 
Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden eller i hemtjänst. En stor del av arbetet handlar om att stödja och motivera vård- och omsorgstagare att göra det de själva klarar av för att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Som undersköterska kan man arbeta inom vårdens- och omsorgens alla områden. Här beskrivs arbetet för undersköterskor inom äldreomsorgen, där majoriteten arbetar. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden och inom hemtjänst. Kommuner och vård- och omsorgsföretag är arbetsgivare.

Arbetsuppgifter
Undersköterskor arbetar nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. Undersköterskans arbete handlar ofta om att skapa trygghet, både för vård- och omsorgstagare och anhöriga.

Undersköterskor inom äldreomsorg ger individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende. I äldreomsorgen är undersköterskan en del av vård- och omsorgstagarens vardag. Undersköterskan stödjer och motiverar personen att göra det de själva klarar av.

En stor del av arbetet handlar om personliga omvårdnadsinsatser. Det kan vara hjälp och stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelser.

Undersköterskan har medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temp och blodtryck samt hantera katetrar. Praktiska serviceinsatser kan även ingå i arbetet, exempelvis städning, tvätt, inköp och ärenden.

Undersköterskan är delaktig i att upprätta genomförandeplaner. Dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillståndet är en del av arbetet. Digital kompetens är viktigt då det finns en stor mängd tekniska hjälpmedel att hantera, exempelvis för att dokumentera och för att stödja den äldre att använda digital teknik.

Arbetsmiljö

Undersköterskor på äldreboende jobbar oftast i arbetslag med annan vårdpersonal. I hemtjänsten arbetar man vanligtvis ensam hos vård- och omsorgstagare, om inte arbetet kräver att man är två.

God grundfysik är viktigt eftersom yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga. Kunskap om förflyttningsteknik och rätt användning av liftar och andra hjälpmedel underlättar arbetet.

Arbetstider
Arbetstiderna är ofta enligt schema under dagtid, kvällar och helger. Nattarbete förekommer.

Utbildning

Utbildning till undersköterska finns inom gymnasieskolan på vård- och omsorgsprogrammet. Det är en bred utbildning som ger möjlighet att jobba inom vårdens- och omsorgens alla områden; äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri och funktionshinderområdet. Det finns även möjlighet att gå lärlingsutbildning på ett antal gymnasium. Se gymnasieinfo.se för mer information om gymnasieutbildningar.

Utbildning till undersköterska finns också inom kommunal vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.

Efter avslutad grundutbildning finns möjlighet att läsa specialistutbildningar inom olika områden på Yrkeshögskolan.

Krav på B-körkort kan ställas för arbete i hemtjänst, men i vissa arbetsområden använder man kollektivtrafik eller cykel för att ta sig runt.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som en undersköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen som vård- och omsorgstagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt med vård- och omsorgstagare och anhöriga. Yrket är mycket socialt och ett gott bemötande är viktigt.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta systematiskt utifrån genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar undersköterskan med annan vårdpersonal.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vård- och omsorgstagarens fysiska och psykiska tillstånd samt att rapportera till andra yrkesgrupper.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende och undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Kommunal

Sveriges kommuner och landsting

Socialstyrelsen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2018-05-08
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård