Brandingenjör

 
 
Brandingenjörer arbetar med brandsäkerhet och skyddsfrågor inom kommunal räddningstjänst, vid statliga myndigheter och inom näringslivet. De arbetar med att på olika sätt för att förebygga olyckor och kan också arbeta som räddningsledare på olycksplats.
Brandingenjörer arbetar inom kommunernas räddningstjänst, vid statliga myndigheter och inom näringslivet i industri- och försäkringsbranschen.

Arbetsuppgifter

Brandingenjörer som arbetar inom kommunal räddningstjänst har ofta ledande befattning och arbetar framförallt med tillsyn, tillståndsgivning, utbildning, information och rådgivning till byggprocesser och planprocesser samt planerar, utreder och utvärderar verksamheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan arbetsplatser och beroende på kommunens storlek.

Arbetsuppgifterna handlar framförallt om att på olika sätt förebygga olyckor. En arbetsuppgift är att utföra tillsyn över verksamheter och fastighetsägare för att säkerställa att de har ett brandskydd som är anpassat för den verksamhet som bedrivs. De gör bedömningar om säkerheten är tillräcklig och ger råd och stöd för hur brandskyddet kan utformas för att uppfylla lagstiftningens krav. De informerar och utbildar allmänheten om brandskydd och livräddning. Det är ofta brandingenjörer som planerar insatser, gör olycksutredningar, utvärderar och analyserar verksamheten för att olycksriskerna ska vara så små som möjligt och att resurserna nyttjas effektivt.

Brandingenjörer är med redan i projekteringsstadiet i samhällsplaneringen när kommuner gör översiktsplaner för var bostäder, industrier och annat ska placeras i förhållande till varandra. De är då sakkunniga på området för kommunens verksamhet och lämnar synpunkter på till exempel vad som är bäst för att miljön ska bli så säker som möjligt eller hur transporter ska ske för att säkerheten ska vara hög.

En av arbetsuppgifterna kan vara att vara i beredskap om något skulle hända och leda räddningsaktionen strategiskt på olycksplatsen.

De brandingenjörer som är anställda inom näringslivet arbetar med brandsäkerhet och skyddsfrågor inom brandskyddkonsultföretag, industrin och försäkringsbranschen. Brandingenjörer som arbetar på konsultföretag bidrar till projekteringen när hus ska byggas genom att se till att lagstiftningen följs. Med lagstiftningen som utgångspunkt och hänsyn taget till vilken typ av verksamhet som ska bedrivas och hur många människor som ska vistas i byggnaden gör brandingenjören planer för till exempel var utrymningsvägar ska placeras och hur breda dörrarna ska vara. Brandingenjörer gör också analyser om riskerna för att olyckor ska hända i till exempel en tågtunnel.

Inom statliga myndigheter kan brandingenjören arbeta med att skriva föreskrifter och allmänna råd om till exempel brandfarliga gaser och vätskor, systematiskt brandskyddsarbete och brandvarnare i bostäder. Brandingenjören skriver även vägledningar och metodstöd till stöd för kommunerna samt skriver remissyttranden till länsstyrelser och domstolar i ärenden med överklagade tillsynsförelägganden. De kan även arbeta med metodutveckling och utbildningsmaterial för räddningstjänstens personal.

Arbetstid
Den normala arbetstiden är kontorstid. Dessutom finns olika typer av beredskap och jourtjänstgöring vid kommunal anställning. Att ligga i beredskap innebär att brandingenjören vistas i sin bostad, är tillgänglig på personsökare eller radio och snabbt på plats när en olycka inträffat. Jourtjänstgöring på brandstation brukar innebära att brandingenjören tjänstgör ett pass vilket brukar vara ett dygn.

Utbildning

Brandingenjörsutbildning finns vid Lunds Tekniska Högskola och Luleå tekniska universitet och leder fram till brandingenjörsexamen.

Luleå tekniska universitet har även beteendevetenskapliga inslag som exempelvis riskhantering och ledarskap. Vid Lunds Tekniska Högskola finns även civilingenjörsutbildning i riskhantering, vilken syftar till att utbilda studenterna i att arbeta förebyggande inom området skydd mot olyckor. Det innebär att identifiera och bedöma risker, föreslå åtgärder som minskar dem samt arbeta med ledningssystem som åstadkommer en låg risknivå.

Vid Luleå tekniska universitet finns en civilingenjörsutbildning i brandteknik som är en påbyggnadsutbildning för dem som redan har en Brandingenjörsexamen. Utbildningen ger en ökad kompetens inom brandteknik och beräkning.

Brandingenjörsutbildningen kan byggas på med ytterligare utbildning vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Efter genomgången utbildning får man formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten.

Läs mer om utbildningar på www.utbildningsinfo.se

Förmågor

Förmågor som brandingenjörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga Kunna göra bedömningar och sammanvägningar utifrån flera perspektiv i varje enskilt fall.

Kommunikativ förmåga Brandingenjör behöver kunna kommunicera på ett bra sätt i både tal och i skrift.

Problemlösning Hitta lösningar som tillgodoser flera behov.

Samarbetsförmåga En brandingenjör samarbetar med många olika aktörer till exempel andra myndigheter och sjukvård, byggföretag samt allmänheten.

Stresstålig Särskilt i det operativa arbetet vid kommunal räddningstjänst där brandingenjören behöver fatta snabba beslut i situationer där all fakta inte finns tillgänglig.

Framtid

Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket. Du kan själv söka efter information om framtidsutsikterna, till exempel genom att använda länkarna under rubriken Mer info, nedan.

Liknande yrken

Brandman

Redaktionen för yrkesinformation, 2014-10-08
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Säkerhetsarbete