Toppbild, tre personer i samverkansmöte

God samverkan - för individens bästa


Här finns kunskap, inspiration och tips för samverkan kring personer som har ekonomiskt bistånd och är arbetssökande.

Webbplatsen har tagits fram av Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen för att stödja utvecklingen av lokal samverkan. En god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten bidrar till en helhetsbild av individens behov och att rätt insatser kan sättas in tidigare. Det blir en effektivare handläggning och individen kan snabbare komma i arbete och få egen försörjning.
  

 

Två personer som samverkar

När lokal samverkan fungerar

På en rad orter fungerar samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen väldigt bra. Där ökar chanserna för den arbetssökande att få ett jobb och bryta sitt beroende av försörjningsstöd. Samverkansformerna kan variera men de präglas av öppenhet och respekt för varandras kunskap och uppdrag.

Lokala exempel på välfungerande samverkan 

Anteckningar och hand med penna

Så bygger vi en välfungerande samverkan

Några faktorer har extra stor betydelse för en god samverkan. Att ledningen prioriterar samverkan och att strukturen för samverkan är tydlig är ett par exempel. Att skapa samsyn kring målen och att fokusera på individen är andra.

Välfungerande samverkan i korthet - praktiska tips


«Vi har fokus på varje individs behov»

Intervju med Hanna Eriksson, arbetsförmedlare och Thord Rosvall, enhetschef Fagersta socialförvaltning, om vilka framgångsfaktorer som ligger bakom deras samverkan.

Professor Berth Danemark

«Ledningens samverkanskompetens är avgörande»

– Det är verksamhetsledningens ansvar att skapa gynnsamma förutsättningar för samverkan, säger Berth Danermark, professor vid Örebro universitet. För det behövs bland annat kunskap om vad som främjar respektive hindrar samverkan.

Berth Danermarks sammanställning av kunskap och erfarenhet om samverkan kring arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd

Om godsamverkan.se

Webbplatsen är en del av Arbetsförmedlingens och Socialstyrelsens regeringsuppdrag att kartlägga, sammanställa och sprida exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen kring personer med ekonomiskt bistånd.

© Arbetsförmedlingen