22 februari 2018

Återrapportering till regeringen

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017


Det gångna året har varit ett bra år ur arbetsmarknadssynpunkt - urstark ekonomi och god jobbtillväxt. Vid utgången av året hade 94 000 fler personer ett jobb att gå till jämfört med 2016. Samtidigt har sysselsättningsgraden ökat och ligger på 78,1 procent - den högsta inom EU. Arbetslösheten är nere på 6,7 procent.

En annan positiv aspekt av jobbtillväxten är att åtta av tio nya jobb går till utrikes födda och den trenden fortsätter även under de kommande två åren, enligt vår senaste prognos. Det är en välkommen utveckling eftersom arbetslösheten, ligger betydligt högre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda, 15,3 procent respektive 4,4 procent.

Men det finns utmaningar. Parallellt med att jobben växer ökar också bristen på arbetskraft. Arbetsgivarna har allt svårare att hitta de kompetenser de vill ha. Detta hämmar tillväxten och bromsar sysselsättningsökningen.

Till den stora bilden hör också att under det gångna året har drygt 1,2 miljoner jobb anmälts till Arbetsförmedlingen, samtidigt har nästan en miljon personer någon gång under året varit inskrivna som arbetssökande. Av dem har drygt 360 000 personer, någon gång under året, gått till jobb och över 42 000 personer gått till studier. Antal inskrivna arbetslösa vid årets utgång var cirka 360 000 personer - många saknar tyvärr de kompetenser som arbetsgivarna efterlyser och merparten saknar gymnasiekompetens, som i dag utgör vattendelaren på den svenska arbetsmarknaden.

Vad har då Arbetsförmedlingens verksamhet åstadkommit? En granskning av våra resultat i förhållande till målen i Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2017ger en god fingervisning. I årsredovisningen kan Du läsa utförliga resonemang om detta. Men för att kort sammanfatta: vi uppfyller fem av de sex målen i regleringsbrevet - det är etablering av nyanlända, ungdomsarbetslöshet, övergångar till studier, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning. Det enda mål som vi inte når ända fram är matchningsmålet.

Tillägsinformation

Beställ rapport

Beställ en tryckt årsredovisning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se