23 februari 2017

Återrapportering till regeringen

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016

Det gångna året präglades av en stark utveckling på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsatte att minska, och vi såg en kraftig jobbtillväxt. Drygt 380 000 personer fick ett arbete 2016 och över 30 000 bytte arbetslöshet mot studier. Antalet varsel var det lägsta på nästan tio år.

Sammantaget ökade antalet sysselsatta med 77 000 personer och sysselsättningsgraden i landet uppgick till 77,4 procent. Detta är självklart mycket positiva siffror. Samtidigt var arbetskraftsbristen påtagligare under 2016. Allt fler arbetsgivare rapporterade om ökade svårigheter att rekrytera. Störst problem att hitta medarbetare finns inom offentlig och privat tjänstesektor. Trots att många arbetsgivare har svårt att tillsätta lediga tjänster finns en växande andel människor som riskerar långvarig arbetslöshet. Under 2016 såg vi en ökad tudelning på arbetsmarknaden. Andelen arbetssökande som tillhör grupper med utsatt ställning ökade från 68 procent 2015 till 72 procent förra året.

Viktigt ta till vara kompetens

Eftersom arbetskraftsbristen riskerar att hämma tillväxten i landet är det viktigt att ta tillvara kompetensen hos dessa grupper – inte minst hos nyanlända vars andel kommer att öka betydligt under det kommande året. Under 2016 skedde en stor ökning av antalet deltagare i etableringsuppdraget. Men trots en mer ansträngd arbetssituation för myndigheten ökade både andelen och antalet etableringsdeltagare som gick till arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen har under året implementerat ett nytt systematiserat arbetssätt inom etableringsuppdraget. Arbetssättet bedöms ha bidragit till den goda resultatutvecklingen.

Myndighetens samverkan med kommunerna stärktes under året, vilket är en viktig förutsättning för att få fler arbetssökande att börja studera eller arbeta. Samverkan med kommunerna har också bidragit till att minska ungdomsarbetslösheten. Den struktur för systematisk och långsiktig samverkan som utvecklats tillsammans med Delegationen för unga till arbete har varit en av framgångsfaktorerna.

Ökad samverkan med kommunerna

Arbetslöshetstiderna för ungdomar har minskat, och en större andel av ungdomarna fick arbete, utbildning eller någon annan insats som leder till arbete inom 90 dagar. Med kommunerna har vi också överenskommelser att samverka om personer som är nyanlända. Det är ett samarbete som vi utvecklar under 2017, liksom samarbetet med länsstyrelserna. De utmaningar som finns på arbetsmarknaden är av den omfattningen att det krävs en bred samverkan mellan olika samhällsaktörer för att kunna möta dem. Därför är frågor om samverkan högt prioriterade i Arbetsförmedlingens verksamhet.

Arbetet med att stärka och utveckla relationerna med företagen har haft hög prioritet. Sedan Arbetsgivarsatsningen lanserades hösten 2014 har fördelningen av resurser riktade till arbetsgivararbetet ökat successivt. Inom ramen för det förstärkta arbetsgivararbetet invigdes 2016 ett arbetsgivarcenter i Stockholm, och runt om i landet har företagsrådgivare rekryterats vars roll är att stärka arbetsgivararbetet.

Tjänster i digitala kanaler centrala

Under året fortsatte den omfattande reformering av Arbetsförmedlingen som går under namnet förnyelseresan. Arbetet som sjösattes 2014 är långsiktigt, berör samtliga delar av Arbetsförmedlingen och syftar till att skapa en effektiv och modern myndighet. Att skapa effektiva arbetssätt och att leverera tjänster via digitala kanaler är centrala delar av förnyelseresan. Under året släpptes flera nyheter, bland annat en ny matchningsmotor på Platsbanken med en så kallad tvåvägsmatchning som gör matchningen effektivare för arbetsgivare och arbetssökande.

Det är glädjande att Arbetsförmedlingen, för andra året i rad, ökade i Sifos så kallade anseendemätning, men ökningen är långt ifrån tillräcklig.Myndigheter måste ha medborgarnas förtroende. Arbetsförmedlingens strategi för att uppnå ökat förtroende är att fortsätta förbättra verksamheten och leverera mer samhällsnytta. Det sker genom att vi fortsätter följa den strategiska karta som leder oss fram till Förnyelseresans målbild för 2021.

Till sist vill jag tacka Arbetsförmedlingens alla chefer, medarbetare och styrelsen för ansträngningarna att uppnå Arbetsförmedlingens vision:

Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

/Inledning i årsredovisningen av Mikael Sjöberg, generaldirektör

Tillägsinformation

Mer information

Beställ rapport

Beställ en tryckt årsredovisning

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se