26 februari 2016

Återrapportering till regeringen

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015

Sveriges ekonomi utvecklades starkt under 2015. Sysselsättningen ökade
och arbetslösheten sjönk. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser väntar
en fortsatt positiv utveckling av ekonomin och fortsatt sjunkande
arbetslöshet de närmaste två åren.

Arbetsförmedlingens omkring 14 000 medarbetare hade ett intensivt år och jobbade med cirka 1 miljon människor. Över 394 000 personer fick arbete, ytterligare 37 000 lämnade arbetslöshet för studier och antalet lediga platser ökade. Varje månad noterades 1,8 miljoner unika besökare på Arbetsförmedlingens hemsida samtidigt som Platsbanksappen hade 300 000 användare per månad. Under året ökade vi antalet kontakter med arbetsgivare med cirka åtta procent

Även fast det finns mycket som vi på Arbetsförmedlingen kan vara stolta över behöver vi förbättra oss på en rad områden. Därför fortsätter den långsiktiga reformering av Arbetsförmedlingen som inleddes 2014 och som sker inom det som vi kallar Förnyelseresan. Under det gångna året togs flera viktiga steg för att komma närmare vår målbild som vi ska nå 2021. Vi har infört flera nya e-tjänster, vi har rekryterat fler medarbetare, vi har stärkt vår samverkan med andra aktörer i samhället och vi har lagt stor kraft på att förstärka våra relationer med företagen. Vi har introducerat en ny ledningsfilosofi, en ny vision och värdegrund.

Starkt inflöde av nyanlända under andra halvan av 2016

Det gångna året präglades av flyktingsituationen som kom att bli utmanande för flera av landets samhällssystem. Arbetsförmedlingen har under året planerat och påbörjat uppbyggnad av kapaciteten för att kunna erbjuda en bra etableringsverksamhet när de som anlände till Sverige under 2015 får uppehållstillstånd och kommunplacering och därmed kan ta del av etableringsprogrammet. Vi räknar med ett starkt inflöde av nyanlända till Arbetsförmedlingen från och med andra halvåret 2016.

Den höga invandringen medför både möjligheter och utmaningar. En rapport från Arbetsförmedlingen från våren 2015 visar att det behövs ett årligt tillskott på 64 000 i arbetsför ålder för att kompensera det demografiska läget i Sverige – med färre inrikes födda i yrkesverksam ålder och med allt fler äldre i befolkningen. Redan i dag är det svårt att rekrytera inom en rad branscher och sektorer och bristen på arbetskraft riskerar att öka betydligt. Invandringen är ett sätt att framtidssäkra landet.

Fungerande arbetsmarknad och samhällsfunktioner är nödvändiga

Flyktingsituationen visar samtidigt behovet av väl fungerande arbetsmarknad och samhällsfunktioner för att möjliggöra en bra integration. För att nyanlända ska kunna komma ut i arbete så snart som möjligt krävs omfattande investeringar inom utbildning och bostadsbyggande.

Det krävs också en väl fungerande arbetsförmedling. De åtgärder vi gör under 2016 inom ramen för Arbetsförmedlingens förnyelseresa syftar till att vi i alla delar ska kunna leva efter vår vision som också får avsluta detta förord: ”Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa”

/Inledning i årsredovisningen av Mikael Sjöberg, generaldirektör

Tillägsinformation

Mer information

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2015

Arbetsförmedlingen Annual Report 2015 in English

Årsredovisningen beslutas av styrelsen och beskriver Arbetsförmedlingens insatser och kostnader samt de effekter som uppnåtts.

Rekvistionsnummer 803 469

Beställ en tryckt årsredovisning