20 februari 2015

Återrapportering till regeringen

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingen bidrar till att göra samhället rikare. Vi gör det genom att hjälpa arbetssökande att hitta rätt arbete och arbetsgivare att hitta rätt kompetens. När vi lyckas med vårt viktigaste uppdrag - matchningen - påverkar vi i allra högsta grad både enskilda individer och samhället i stort.

Eget arbete och egen inkomst bidrar till individers frihet och oberoende. När landets arbetsgivare hittar rätt kompetens ökar tillväxten i Sverige. Denna samhällsnytta som Arbetsförmedlingen genererar är myndighetens existensgrund. Därför är det centralt att vi lyckas med uppdraget och att vi har förtroendet att vara landets naturliga matchningsmotor.

Under många år har Arbetsförmedlingen haft en alldeles för låg utvecklingskraft. Det gör att vi idag har stora behov att utveckla de tjänster som vi erbjuder våra kunder. Vi behöver bygga ut våra e-tjänster och förnya våra arbetsmetoder och kontrollfunktioner. Allt för att kunna  erbjuda en så god service som möjligt och skapa möjlighet för myndighetens medarbetare att fullt ut kunna använda sin professionalitet gentemot arbetsgivare och arbetssökande.

Under 2014 påbörjade myndigheten därför en omfattande reformering som vi kallar Förnyelseresan. Djuplodande kundundersökningar, dialoger med arbetsmarknadens parter har tillsammans med analyser av myndighetens verksamhet och behov resulterat i en målbild som siktar på 2021. Vi jobbar långsiktigt med vår förnyelse men förändringarna mot en modern myndighet sker i kontinuerliga steg.

Flera steg togs under året och vi kunde sent i höstas glädjas åt ett trendbrott när det gäller det låga förtroendet för Arbetsförmedlingen. Svenskt Kvalitetsindex årliga myndighetsundersökning visar att kundnöjdheten bland både arbetssökande och arbetsgivare ökat något jämfört med föregående år. Vi har dock en lång resa framför oss innan vi är nöjda. Under 2015 kommer vi bland mycket annat att lansera en rad e-tjänster. Vi kommer också att se över vårt kontorsnät och väsentligt stärka våra kontakter med arbetsgivare.

Trots en fortsatt svag utveckling i omvärlden skedde en ljusning på den svenska arbetsmarknaden 2014. Antalet varsel minskade, antalet nyanmälda jobb ökade och sysselsättningsgraden i Sverige steg till den högsta nivån på över tjugo år. Samtidigt låg arbetslösheten kvar på en relativt hög nivå eftersom vi på grund av den starka befolkningsutvecklingen fick en hög tillväxt i arbetskraften. Den ökade efterfrågan på arbetskraft avsåg i första hand personer med eftergymnasial utbildning.

Då en allt större andel av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör grupper som har svårt att konkurrera om de nya jobben blir Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag än viktigare. Utöver vårt ökade fokus på arbetsgivare kommer vi under 2015 därför att utveckla vår samverkan med kommunerna och en rad organisationer. Syftet är självklart att öka antalet inskrivna som går till arbete eller studier.

När jag tillträdde i mars månad möttes jag av närmare 13 000 engagerade och professionella medarbetare som visade stor vilja att få bidra till Arbetsförmedlingens utveckling. Under 2015 kommer vi tillsammans fortsätta skapa framtidens arbetsförmedling.

/Inledning i årsredovisningen av Mikael Sjöberg, generaldirektör

Tillägsinformation

Mer information

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Årsredovisningen beslutas av styrelsen och beskriver Arbetsförmedlingens insatser och kostnader samt de effekter som uppnåtts.