22 februari 2013
Återrapport till regeringen

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012

Årsredovisningen beslutas av styrelsen och beskriver Arbetsförmedlingens insatser och kostnader samt de effekter som uppnåtts. Utkommer varje år.

Arbetsförmedlingen fortsätter att förbättra sina resultat. Under 2012 möjliggjorde vi för människor att vid 549 000 tillfällen få ett arbete. Vi genomförde 2 500 rekryteringsträffar och hade 3,0 miljoner kontakter med arbetsgivare. Sammantaget levererade vi våra tjänster till över en miljon människor.

Arbetsförmedlingen har under de senaste femåren genomgått stora reformer och har i dag utvecklas till en enmyndighet, där enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet står i fokus. Resultatutvecklingen har förbättrats år för år men vi ser att det finns behov att stärka vår service och kvalitet ytterligare. De som har behov av Arbetsförmedlingens tjänster ska känna ett högt förtroende för myndigheten. Det är av största vikt att det framtida arbetet ska präglas av ökad service.

Det gångna årets ekonomiska oro samt en försvagad arbetsmarknad har varit en utmaning för myndigheten vars viktigaste uppdrag är att ge de kunder som är svagt rustade eller som av andra skäl inte kommer in på arbetsmarknaden, en plats i det svenska arbetslivet. Arbetsförmedlingen bär samhällsansvaret för att ge de mest utsatta på arbetsmarknaden förutsättningar att kunna bli egenförsörjande. Samtidigt som många har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden råder det arbetskraftsbrist i flera branscher.

Ett utökat fokus under 2012 har varit att ge arbetsgivarna den arbetskraft de har behov av. Ett av verktygen som vi tagit fram är ett utvecklat relationssamarbete med arbetsgivare på lokal och central nivå, som möjliggjort överenskommelser med en rad olika branscher. Ett annat verktyg är nationell  matchning där till exempel personal till gruvindustrin rekryterats från hela landet.

Under året lanserade Arbetsförmedlingen ett nytt arbetssätt för att, utifrån vårt uppdrag, effektivisera verksamheten och höja servicen gentemot våra kunder; arbetsökande och arbetsgivare. Det nya arbetssättet -som bland annat innebär att vi träffar våra arbetssökande oftare, jobbförslag vid varje kontakt, fler arbetsplatsförlagda aktiviteter för människor som varit arbetslösa en längre tid, en enhetlig inskrivningsprocess, ökad tillgänglighet samt en förbättrad uppföljning och kontroll - har varit framgångsrikt. Vi ser en tydlig resultatförbättring efter att dessa åtgärder implementerats.

En kärv arbetsmarknad tenderar att drabba ungdomar och utsatta grupper särskilt hårt. Arbetsförmedlingen har under 2012 gjort strategiska insatser för att förhindra att unga personer hamnar i arbetslöshet under en längre tid. Trenden visade att antalet ungdomar i sysselsättningsfasen ökade. Därför togs ett strategiskt ställningstagande att införa nolltolerans för unga i sysselsättningsfasen. Detta har resulterat att vi ser en tydlig inbromsning av antalet unga i sysselsättningsfasen.

Nya reformer som sjukförsäkringsreformen, etablering för nyanlända, samarbete med polis och kommun i de sociala insatsgrupperna, ett utökat uppdrag inom kriminalvården med fokus på kvinnoanstalter samt Försvarsmaktens frivillighetsrekrytering har möjliggjort att Arbetsförmedlingen kan ge människor fler möjligheter att inkluderas i samhället.

Våra kompletterande aktörer utgör en viktig part i att Arbetsförmedlingen ska fortsätta att utvecklas och där individens behov ligger i fokus. Den utmaning vi nu står inför är hur näringslivets framtida behov av arbetskraft ska kunna uppfyllas. Arbetsförmedlingen kommer att intensifiera ansträngningarna för att på bästa sätt möjliggöra detta!

Tack alla medarbetare, chefer, fackliga företrädare, styrelseledamöter, sociala företag, ideella organisationer, det privata och offentliga näringslivet samt våra uppdragsgivare och ägare. Ni har varit en förutsättning för att Arbetsförmedlingen har kunnat fullfölja Sveriges vackraste uppdrag.

/Inledning i årsredovisningen av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist

Tillägsinformation

Mer information

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012

Årsredovisningen beslutas av styrelsen och beskriver Arbetsförmedlingens insatser och kostnader samt de effekter som uppnåtts.