22 februari 2012
Återrapportering till regeringen

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2011

Det har varit ett framgångsrikt år för Arbetsförmedlingen. Under 2011 anmäldes närmare 700 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det var 140 000 fler än 2010. Sysselsättningen steg och 560 000 arbetssökande fick någon form av arbete. Arbetsmarknaden utvecklades mycket starkt men bromsade in i slutet av året.

Jag kan konstatera att vi har lyckats prioritera våra insatser till dem som har störst behov vilket inneburit att fler personer med svag ställning på arbetsmarknaden har fått sysselsättning. Vår kraftsamling att intensivt söka samarbete med offentligt och privat näringsliv har lyckats väl. Utökade arbetsgivarkontakter och samarbete med arbetsgivare på nationell nivå ökar förutsättningarna för fortsatt bra resultat. De senaste årens reformer inom sjukförsäkringen och etableringen av nyanlända invandrare, i kombination med fördjupade insatser för dem som har svårast att få jobb, gör vår uppgift som samhällets matchningsmotor allt viktigare.     

Under 2011 har verksamheten framför allt präglats av tre genomgående teman: målmedvetet arbete för att fördjupa och förbättra arbetsgivarkontakterna, utökat samarbete med andra aktörer samt förbättrad service med kundnyttan i centrum.  Framgångsnycklar har varit ett stärkt arbete med handlingsplaner för ökad sökaktivitet, effektivare matchning samt ett ökat antal kontakter mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.     

Den mätning som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årligen genomför visar att Arbetsförmedlingen har förbättrat sina resultat på samtliga uppmätta områden det senaste året. Servicekvalitet, som bland annat innefattar bemötande, öppettider och tillgänglighet till myndigheten, är den aspekt som under denna period har ökat i störst utsträckning.     

Etableringsreformen har varit en av flera stora utmaningar. Vi har redan hunnit med mycket men flera utmaningar återstår. Genom reformen har vi kunnat identifiera en rad strukturella hinder som försvårar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och alla andra aktörer som bär ett samhällsansvar bör fortsätta arbetet med att undanröja dessa hinder.     

Inom sjukförsäkringsreformen har Arbetsförmedlingen ansvar för att stödja långtidssjukskrivna så att de kan komma tillbaka till arbetslivet. Under året har uppdraget fördjupats så att vi tidigt ska kunna möta behoven hos dem som lämnar sjukförsäkringssystemet.      

Våra insatser har bidragit till att individer som under lång tid varit borta från arbetsmarknaden kan känna sig tillvaratagna och behövda. Att varje person som kan — utifrån sin förmåga — utföra ett arbete eller blir egenförsörjande är oerhört viktigt för Sveriges framgång. Ungdomar som saknar en stabil plattform har i ett tidigare skede kunnat erbjudas rätt stöd för att rustas och komma i arbete. Här har nya metoder att identifiera komplexa problem varit betydelsefulla.      

Informationskampanjen Se kraften! skapade möjlighet för arbetsgivare att se den kompetens och kraft som finns hos alla individer. Kampanjen har bidragit till att visa att personer som har en funktionsnedsättning utgör en stor arbetskraftsresurs. Det kommer att behövas fler människor i arbetskraften för att välfärden ska kunna bibehållas på dagens nivå. Vi har en befolkning som blir allt äldre. Fram till 2015 kommer 450 000 personer att gå i pension. Med en fortsatt inbromsning på arbetsmarknaden och eventuell ökning av arbetslösheten kommer det att krävas tidiga insatser för de som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet.

Vi går in i 2012 med ett samhällsbärande ansvar. Vi vill bekämpa utanförskap, skapa social inklusion och göra det möjligt för arbetsgivare att få den arbetskraft de har behov av. Vi kommer att intensifiera våra insatser. Tack alla medarbetare, chefer, fackliga företrädare, styrelseledamöter, ägare samt näringsliv inom privat och offentlig sektor, ideella organisationer och sociala företag, som under året varit en förutsättning för att Arbetsförmedlingen har kunnat fullfölja sitt uppdrag. Jag är stolt över att få leda Sveriges vackraste uppdrag.     

/Inledning i årsredovisningen av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist

Tillägsinformation

Mer information

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2011

Årsredovisningen beslutas av styrelsen och beskriver Arbetsförmedlingens insatser och kostnader samt de effekter som uppnåtts.