Samverkan

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdrag från regeringen samverka med myndigheter, kommuner, arbetsmarknadens parter, trygghetsorganisationer och andra som bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.  Vi samverkar på nationell, regional och lokal nivå.

Genom en väl fungerande samverkan bidrar Arbetsförmedlilngen bland annat till att samhällets resurser används där de gör störst nytta. En bra samverkan underlättar för både arbetsgivare och arbetssökande genom att de kan erbjudas ett bättre stöd. Samverkan bidrar även till att Arbetsförmedlingen breddar sin interna kompetens och minskar risken för felaktiga utbetalningar.

Vi utarbetar via samverkan även gemensamma processer med andra myndigheter för att kunna effektivisera samarbetet. Det bidrar till att vi kan utbyta information mellan myndigheterna på ett bättre sätt.

Utbildningsmaterial om välfungerande samverkan mellan myndigheter

Pågående samverkansområden

Arbetsinriktad rehabilitering
Digital tillgänglighet
Etableringsinsatser
Organiserad brottslighet
Studie- och yrkesvägledning
Ungdomsarbetslöshet

Tillägsinformation