Organisation

Arbetsförmedlingens organisation

Klicka på bilden så blir den större

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse, där myndighetens generaldirektör ingår. Generaldirektören leder Arbetsförmedlingens löpande verksamhet, med stöd av en ledningsgrupp, nationella funktioner och staber. Den operativa förmedlingsverksamheten är indelad i tre regioner, Nord, Mitt och Syd och ett nationellt verksamhetsområde för kundservice digital och via telefon.

Styrelse och ledningsgrupp

Arbetsförmedlingen är en styrelsemyndighet och leds av en styrelse med fullt ansvar. Generaldirektören ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten på Arbetsförmedlingen, i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer. Både styrelsen och generaldirektören utses av regeringen. Internrevisionen stödjer både styrelsens och generaldirektörens arbete.

Myndighetens ledningsgrupp utses av myndighetens generaldirektör och biträder generaldirektören i principiellt viktiga och strategiska frågor.

Styrelse
Ledningsgrupp

Nationella funktioner och staber

De nationella avdelningarna och staberna ansvarar för styrning, ledning, uppföljning och utveckling av Arbetsförmedlingen. De samordnar mycket av myndighetens interna arbete och tar fram riktlinjer, strategier och policydokument.

Staber


  • Ledningsstaben
  • Staben strategisk förändring

Avdelningar

  • Analysavdelningen
  • Avdelning förmedling och rehabilitering till arbete
  • Förvaltningsavdelningen (Ekonomi, Lokalförsörjning, Juridik, HR, Säkerhet och Upphandling)
  • It-avdelningen
  • Kommunikationsavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Rättsavdelning

Verksamhetsområde

  • Direkt

Regioner och marknadsområden

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet med verksamhet i hela landet, indelad i tre regioner: Nord, Mitt och Syd. Regionerna är indelade i totalt tio marknadsområden, där de lokala arbetsförmedlingarna är organiserade. Myndighetens samlade funktioner för digital service och kundservice via telefon är samlade i ett nationellt verksamhetsområde benämnt Direkt. 

Avdelningen Förmedling och rehabilitering till arbete bedriver tillsammans med regionerna verksamhet i hela landet.

Arbetsförmedlingens organisation är under förändring och beräknas vara klar den 1 juli 2019. 

Regioner och marknadsområden

Tillägsinformation