Internationellt utvecklingssamarbete

Arbetsförmedlingen internationella utvecklingssamarbete bedrivs i enlighet med Sveriges och EU:s biståndspolitik. Utvecklingssamarbetet bedrivs i form av externt finansierade projekt. De viktigaste finansiärerna är Sida och EU.

Inom ramen för det internationella utvecklingssamarbetet arbetar Arbetsförmedlingen framför allt med länder i EU:s närområde men också med länder i Afrika och Asien. Samarbetet är inriktat på att stärka kapaciteten hos arbetsmarknadsmyndigheter och andra relevanta aktörer för att få till stånd väl fungerande arbetsmarknader och god offentlig förvaltning. Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete består dels av det arbete som alla svenska myndigheter förväntas aktivt delta i gällande Agenda 2030 och det svenska biståndet och dels av internationella utvecklingsprojekt.

En väl fungerande arbetsförmedling bidrar till att fler människor, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller individuella ekonomiska och andra förutsättningar får möjlighet till utbildning, arbete och egen försörjning. Lika ekonomiska möjligheter för kvinnor och män är en nyckelfaktor för framgångsrik fattigdomsbekämpning och en förutsättning för hållbar och demokratisk utveckling. Arbetsförmedlingens bidrar till att bygga upp en god offentlig förvaltningskultur i samarbetsländerna, vilket är en viktig faktor i utvecklingen mot demokrati och minskad fattigdom.

Det internationella utvecklingssamarbetet som Arbetsförmedlingen bedriver bygger på myndighetens kompetens och varje år är ett 50-tal av myndighetens medarbetare engagerade i det arbetet. Arbetsförmedlingen bedriver ett antal internationella utvecklingssamarbetsprojekt som omfattar framför allt följande områden:

  • Aktiv arbetsmarknadspolitik
  • Mål- och resultatstyrning inom arbetsförmedling
  • Informationssystem för arbetsförmedlingar
  • Arbetsmarknadsprognoser och analyser
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Arbetsförmedlingstjänster- och metoder
  • Arbete för att underlätta för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden

Samarbetspartnerna i utvecklingssamarbetsprojekten är oftast arbetsmarknadsdepartement och arbetsmarknadsmyndigheter på central, regional och lokal nivå. För att få hållbara resultat i arbetet med kapacitetsutveckling krävs också samverkan med flera andra aktörer.

Svensk myndighets- och förvaltningskultur präglas av saklighet, opartiskhet och insyn, vilket är faktorer som är avgörande för en välfungerande stat och för välfärdsuppbyggnad. Dessa principer är också en viktig faktor för att motverka korruption. Som en del av den svenska statsförvaltningen bidrar Arbetsförmedlingen inte bara med expertkunskap inom sitt sakområde, utan också till att bygga upp en god förvaltningskultur i de länder myndigheter samarbetar med.

Årsrapport 2017 för Arbetsförmedlingens internationella utvecklingsarbete

Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbetsprojekt

International Training Programme

Armenien

Azerbajdzjan

Kambodja

Tanzania

Tunisien

Vitryssland

Västafrika