EU-fonder

Internationella staben på Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för EU-fondarbetet och fungerar som en intern stödfunktion till myndighetens avdelningar och marknadsområden. På denna sida kan du läsa kort om myndighetens arbete med EU-finansiering, vår roll i Europeiska socialfonden och om våra pågående och avslutade projekt.

Vårt uppdrag

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i flera av EU:s fonder och program. Vi driver och medfinansierar projekt, vi deltar aktivt i projektens styrgrupper och bidrar med kunskap och kompetens på olika sätt. De projekt Arbetsförmedlingen driver och medverkar i ska ligga i linje med myndighetens uppdrag och bidra till utvecklingen av myndigheten. EU-finansiering ger oss möjligheter att pröva nya arbetssätt, vidareutveckla goda metoder och samverka med andra aktörer. Projekt som vi medfinansierar ska ge mervärde och nytta till våra kunder och bidra till myndighetens förändrings- och förnyelsearbete.

En av målsättningarna med EU-fondsarbetet är att fler av Arbetsförmedlingens projekt ska effektutvärderas. Genom att mäta effekterna av projekt får vi fram evidens som kan ligga till grund för beslut om framtida implementering, det vill säga om projektets arbetsmetoder och insatser bör bli en del av den ordinarie verksamheten. Arbetsförmedlingen har tagit fram en modell för effektutvärdering av EU-finansierade projekt som presenteras på Projekteffekter.

Arbetsförmedlingen deltar i Europeiska socialfonden (ESF), Asyl- migrations- och integrationsfondens (AMIF) och Landsbygdsprogrammets övervakningskommittéer och bidrar därigenom till att säkerställa att fonderna genomförs ändamålsenligt och resurseffektivt. Därtill är vi förvaltande myndighet för Europeiska globaliseringsfonden.

Vår roll i Europeiska socialfonden

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i Europeiska socialfondens programperiod 2014-2020 och ska aktivt medverka i genomförandet av programmet i syfte att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Vi har olika roller i ESF-projekt som bedrivs av andra aktörer. Vi kan ha expertuppdrag utifrån vår kompetens i arbetsmarknadsfrågor, vi kan bidra som samverkanspartner för att underlätta arbetsmarknadskontakter och vi bidrar med medfinansiering i vissa projekt, oftast via inskrivning av deltagare.

För att Arbetsförmedlingen ska gå in i projekt som drivs av externa aktörer krävs att projektet, dess syfte och bärande idé samt metoder och arbetssätt är väl förankrade hos myndigheten. I varje marknadsområde finns en kontaktperson som är en ingång för externa parter vid dialog kring projektinitiativ och de har en kontinuerlig kontakt med bland annat ESF-rådets regionkontor. Kontakta därför Arbetsförmedlingen i god tid innan ni lämnar in en ansökan till Europeiska Socialfonden eller annan finansiär om ni önskar ha oss som samverkanspartner eller medfinansiär. Om ni inte vet vem som är kontaktperson i ert marknadsområde kontakta Internationella staben, vår kontaktinformation finns under ”Kontakta oss” i högerspalten.

Pågående och avslutade projekt

Nedan kan du läsa mer om Arbetsförmedlingens pågående och avslutade EU-finansierade projekt. På Svenska ESF-rådet och Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om beviljade ESF- och AMIF-projekt, inklusive projekt som Arbetsförmedlingen medfinansierar.
ESF-rådets projektbank
Migrationsverkets projektbank

Arbetsförmedlingens pågående EU-projekt

Jämställd etablering
Fatta kompetensen
Ericsson 2
Evidensbaserade EU-fondsprojekt
Give and get
Göteborg tillsammans
KISA, Kortare Integration, Snabbare till Arbete
Mirjam
NISA, Nyorientering i samverkan med arbetsmarknaden
Systematiserad kompetensförsörjning 
Sverige bygger nytt

Arbetsförmedlingens avslutade EU-projekt

Hållbar livsmedelskedja Arbetsförmedlingen
Kompetens processledning
Ericsson
Ung framtid
Ung komp
Auktoriserade översättare   
Directa och Diversa
Dörröppnare och tröskelsänkare, projekt Entré
Framtidsvägar i västra Östergötland 
Hela kedjan till arbete
Job Action Plan Europe
Kompetensmatchning
Kundlinjen
Lika villkor
Nationell Matchning
Ung kraft
Unga till arbete
Unga in
Unga på Väg till arbete
Progress - tidiga möten
Projekt AstraZeneca
Projekt Stanna
Raka Vägen
Sigrid
Work in Europe
Volvo Group Truck Operation, EMEA

Lista över samtliga avslutade projekt

Tillägsinformation