EU och internationellt

Arbetsmarknaden blir allt mer internationell och kontakter med arbetsgivare, arbetssökande, myndigheter, arbetsmarknadsparter och institutioner i andra länder, främst inom EU, blir allt viktigare för att kunna erbjuda en effektiv förmedlingsservice.

Arbetsförmedlingen arbetar på ett tydligt sätt med de europeiska frågorna för att arbetssökande och arbetsgivare både nu och på längre sikt ska få bästa tänkbara stöd. Både matchning och arbetssätt förbättras av att vi samarbetar med andra arbetsförmedlingar.

Samarbete inom EU

Genom medlemskapet i EU har Arbetsförmedlingen en formell roll i arbetsgrupper och nätverk som drivs av EU-kommissionen, och har liksom de andra medlemsländernas offentliga arbetsförmedlingar en viktig roll i arbetet med EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa2020.

Av särskild vikt i det europeiska samarbetet är nätverket Eures (European Employment Services) med syfte att främja rörligheten på arbetsmarknaden.

Samarbete utanför EU

Arbetsförmedlingen är också aktiv i samarbetet med länder utanför EU. Ett uttryck för det är engagemanget i Wapes (World Association of Public Employment Services), en världsomfattande sammanslutning av arbetsmarknadsmyndigheter med ett 90-tal medlemsländer. Arbetsförmedlingen är med i styrelsen för Wapes, vars syfte är att vara en plattform för kontakter och informationsutbyte mellan medlemsländerna.

Arbetsförmedlingen driver på uppdrag av Sida och EU också internationella utvecklingssamarbetsprojekt för att öka kapaciteten hos arbetsförmedlingar i andra länder. För närvarande pågår sådana projekt bland annat i EU:s närområde,  Asien och  Afrika.

Tillägsinformation