25 oktober 2017

Återrapport till regeringen

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, september 2017

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017
redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska
utfallet till och med september 2017.

Sammanställningen omfattar:

- utbetalda belopp per anslag och anslagspost
- utbetalda belopp per insats under anslagen
- inkomster på inkomsttitel