22 maj 2017

Återrapport till regeringen

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, april 2017

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017
redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska
utfallet till och med april månad 2017


Sammanställningen omfattar:

- utbetalda belopp per anslag och anslagspost
- utbetalda belopp per insats under anslagen
- inkomster på inkomsttitel

Tillägsinformation