22 mars 2017

Återrapportering till regeringen

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen februari 2017

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017
redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska
utfallet till och med februari månad 2017
Sammanställningen omfattar:

  • utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • utbetalda belopp per insats under anslagen
  • inkomster på inkomsttitel