19 april 2016

Återrapport till regeringen

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, mars 2016

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2016 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med mars månad 2016.

Sammanställningen omfattar:

  • utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • utbetalda belopp per insats under anslagen
  • inkomsterna på inkomsttiteln 641 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal

Tillägsinformation