19 maj 2017

Återrapport till regeringen

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Syftet med det förstärkta samarbetet är att öka förutsättningarna för personer med sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att utveckla eller återfå arbetsförmåga och därmed kunna komma i arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar och bistår med det stöd som respektive verksamhet kan ge.

Det förstärkta samarbetet är en viktig väg från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden för personer som inte kan ta det steget på egen hand. Under 2016 har samarbetet påverkats stort av att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tagits bort. Andelen som via samarbetet gått vidare till arbetsmarknaden har ökat. Samtidigt har volymerna, och framför allt inflödet, minskat. Försäkringskassan gör bedömningen att de tidigare nivåerna inte kommer att uppnås utan den givna kontrollstation som den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen gav. Myndigheten kan i dagsläget inte bedöma på vilken nivå inflödet kommer att ligga framöver.

Resultaten visar att:

  • Under 2016 har 10 678 gemensamma kartläggningar genomförts. Det är nästan en halvering jämfört med 2015 då 18 548 kartläggningar genomfördes.
  • I genomsnitt genomfördes gemensam kartläggning på dag 486 i sjukfallet 2016, jämfört med dag 607 i sjukfallet 2015. Direkta jämförelser mellan åren kan dock inte göras eftersom den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har tagits bort och gemensamma kartläggningar som övergång till programmet arbetslivsintroduktion inte längre görs efter februari 2016.
  • Antalet nya personer i aktiva insatser under 2016 var 9 829, vilket kan jämföras med 2015 då 12 452 personer startade i aktiva insatser.
  • Av de 9 329 personer som lämnat det förstärkta samarbetet under 2016 efter insats har 51 procent uppnått arbetsförmåga och lämnat sjukförsäkringen. Personerna är då i arbete, utbildning, inskrivna i arbetsmarknadspolitiskt program eller är öppet arbetslösa. År 2015 var motsvarande resultat 50 procent.
  • En indikator på att resultaten är goda är det faktum att de personer som lämnar sjukförsäkringen efter arbetslivsinriktade insatser är 73 procent (72 procent 2015).
  • I genomsnitt (median) var de sjukfall som fått någon typ av insats från det förstärkta samarbetet 829 dagar när de avslutades i december 2016. I slutet av januari 2016 då den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen togs bort var motsvarande sjukfallslängd 915 dagar. I maj 2016 var mediantiden som lägst, 660 dagar, för att sedan gradvis öka under året. För individer med aktivitetsersättning var mediantiden 1 614 dagar i december 2016.


Tillägsinformation

Mer information