4 maj 2017

Återrapportering till regeringen

Aktiviteter inom etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingens uppdrag är att samordna etableringsinsatserna som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Syftet med etableringsreformen är att möjliggöra för vissa nyanlända att få en snabbare introduktion till det svenska arbetslivet, men det skapar också utmaningar bland annat vad gäller utbildningsnivå och att kunna anpassa den till arbetsmarknadens krav. Målsättningen är att insatserna ska ge den nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Totalt har 128 479 personer någon gång varit aktuella i etableringsuppdraget sedan starten den 1 december 2010. Den 31 december 2016 var det 70 273 personer som deltog i etableringsuppdraget. Antalet har successivt ökat och under fjärde kvartalet 2016 var inflödet ca 4 300 personer per månad.

Sedan starten 2010 och fram till och med 2016 har 59 831 personer lämnat etableringsuppdraget. Under det fjärde kvartalet 2016 har ca 2 200 personer per månad lämnat etableringsuppdraget.

Arbetsförmedlingen ska inledningsvis genomföra ett etableringssamtal med samtliga nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Syftet är att upprätta en individuell plan, etableringsplan, vilket har gjorts för 114 347 personer. Under 2016 har 80 712 personer haft en etableringsplan. Planen ska innehålla vuxenutbildning i svenska för invandrare eller mot-svarande utbildning, samhällsorientering samt andra aktiviteter som underlättar och påskyndar den nyanländes etablering i arbetslivet. Vissa av insatserna tillhandahålls av kommunen.

Tillägsinformation

Mer information