3 april 2017

Återrapportering till regeringen

Moderna beredskapsjobb i staten

Arbetsförmedlingen har till regeringen den 16 januari återrapporterat hur myndigheter avser ta sig an uppdraget och organisera sig internt. För att säkerställa att nödvändig kunskap om uppdraget finns i hela myndigheten och undvika flaskhalsar på lokal nivå, pågår ett kontinuerligt internt informationsarbete.

Det sker genom de befintliga kanaler och strukturer som Arbetsförmedlingen använder, vilket är intranätet Vis, via regionerna via chefslinjen. Dessa har kompletterats med de utsedda områdesexperterna, som finns i varje marknadsområde. Områdes-experterna har en samordnande funktion som mottagare och spridare av information. Områdesexperterna fungerar även som ett extra stöd till de lokala arbetsförmedlarna för information och operativt stöd. De agerar också ambassadörer för moderna beredskapsjobb och träffar myndigheter för att informera om uppdraget. Den gemensamma vägen in för myndigheterna är Arbetsförmedlingens kundtjänst. Hädanefter i texten kommer myndigheterna benämnas som arbetsgivarna.

Arbetsförmedlingen har ett dubbelt uppdrag inom moderna beredskapsjobb i staten. Den ena delen handlar om att informera om insatsen till arbetsgivarna och att matcha arbetssökande i målgruppen mot lediga platser som arbetsgivarna ställer till förfogande. Den andra delen handlar om att Arbetsförmedlingen själv är en myndighet med uppdrag att anställa personer på moderna beredskapsjobb. Denna rapport ska redovisa för regeringen hur arbetet med informationsinsatser och matchningsarbete fortskrider, och är alltså avgränsad till den första delen av uppdraget.

Moderna beredskapsjobb i staten är anställningar på statliga myndigheter som subventioneras enligt modellen för särskilt anställningsstöd, Extratjänst. Målgruppen är långtidsarbetslösa samt vissa nyanlända. 

Tillägsinformation

Mer information