13 oktober 2016

Återrapport till regeringen

Arbetsförmedlingens lägesbedömning av arbetet med snabbspåren

Regeringen gav under våren 2015 Arbetsförmedlingen i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram metoder och processer för att nyanlända som har utbildning och arbetslivserfarenhet inom bristyrken snabbare ska komma i arbete. Snabbspår finns idag inom 12 olika branscher, som tillsammans omfattar ett 20-tal yrken, och i ytterligare två behöver vi gemensamt ta ett omtag kring överenskommelserna med parterna.

Denna rapport är Arbetsförmedlingens samlade bedömning av nuläget i snabbspåren. En detaljerad genomgång, för de respektive snabbspåren, finns i bilagan som är avstämd med parterna.

En konkret förändring som snabbspåren har inneburit är att Arbetsförmedlingen strukturerat arbetar tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom flera branscher med fokus på nyanlända, och arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning inom bristyrken.

Arbetet har kommit olika långt. I vissa snabbspår fungerar arbetet väl och nyanlända tar del av exempelvis utbildningsinsatser eller är på praktik som innebär att de kommer närmare en anställning i Sverige inom sitt yrke. I andra snabbspår finns det stora utmaningar, till exempel att det är svårt att hitta lämpliga deltagare till de insatser som erbjuds, eller så vill parterna att Arbetsförmedlingen ska utveckla insatserna inom snabbspår ytterligare.

Arbetsförmedlingen kommer fortsätta att utveckla arbetet med snabbspåren. Det handlar bland annat om att förbättra kvalitén på kartläggningen av arbetssökande så att deltagarna i insatserna motsvarar de behov arbetsgivarna har. Arbetsförmedlingen ser också ett behov av att göra djupare analyser av möjliga deltagare, geografisk spridning etc inför eventuellt nya snabbspår.

Sist men inte minst behöver vi säkra att det på Arbetsförmedlingen finns färre och tydliga ingångar som ansvarar för att parternas aktuella frågor hanteras, återkopplas och följs upp. Detta för att parterna inte ska behöva navigera i Arbetsförmedlingens organisation för att hitta rätt ingång samt att uppkomna problem snabbt identifieras och åtgärdas.

Arbetsförmedlingen fortsätter arbetet tillsammans med parterna. Under hösten kommer Arbetsförmedlingen att ha uppföljningsmöten med parterna för respektive snabbspår. Syftet med dessa möten är att tillsammans identifiera de framgångsfaktorer och hinder som finns och tillsammans utveckla arbetet vidare.

Tillägsinformation

Mer information