2 november 2015

Återrapport till regeringen

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen 2016-2018

En förutsättning för en jämställd arbetsmarknadspolitik är att kvinnor och män har tillgång till arbetsmarknadspolitiska program och insatser på lika villkor. Arbetsförmedlingen har dock vid upprepade tillfällen visat att kvinnor och män inte tar del av dessa i samma utsträckning. Exempelvis tar kvinnor del av lönestöd, nystartsjobb och arbetsmarknadsutbildningar i mindre utsträckning än män.

För att Arbetsförmedlingen ska kunna säkerställa att myndighetens verksamhet bidrar till de jämställdhetspolitiska målen behöver flera centrala styrprocesser utvecklas. Bland annat finns det behov av att införa ett strukturerat arbetssätt för hur ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i verksamhetsplaneringsprocessen, ekonomistyrningen och kompetensförsörjningen. Det finns även behov av att ta fram mått på hur myndigheten bidrar till de jämställdhetspolitiska målen. En del utvecklingsinsatser genomförs redan idag, det saknas dock ett strukturerat sätt att implementera dessa i verksamheten.

Handlingsplanen ska genomföras inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhetsplanering. Fördelarna är bland annat att det minskar risken för att handlingsplanen blir ett sidospår i förhållande till myndighetens ordinarie styrning och att avdelningarna, staberna och regionerna får ökat ansvar då de planerar och genomför aktiviteterna själva.