20 februari 2015

Återrapportering till regeringen

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att utveckla metoderna för och omfattningen av validering av nyanländas kompetens 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar att erbjuda nyanlända arbetssökande insatser som främjar en snabb etablering på arbetsmarknaden. För att effektivt sammanföra de som söker arbete med arbetsgivare som söker arbetskraft behöver vi kunna tillvarata den kompetens och erfarenhet som nyanlända har. Arbetsförmedlingen fick år 2014 ett särskilt regeringsuppdrag att utveckla metoderna för och öka omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens.

En person med utbildning och yrkeserfarenhet från ett annat land behöver få sin kompetens validerad i ett tidigt skede. Det är viktigt både ur individens perspektiv och ur ett samhällsperspektiv. En väl genomförd validering möjliggör en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det förbättrar individens förutsättningar att driva sin egen process på vägen mot arbete eller studier och det ökar arbetsgivarens förutsättningar för en god kompetensförsörjning.

I arbetet med att öka antalet nyanlända i validerande insatser har Arbetsförmedlingen identifierat tre huvudsakliga utmaningar:

  • Identifiering av kompetens
  • Tillgång till validerande insatser och kompletterande utbildning
  • Attityder och föreställningar

För att ytterligare öka antalet nyanlända som får sin kompetens validerad behövs både strukturella åtgärder och att metoder och verktyg fortsätter utvecklas. Några viktiga förutsättningar för att fler nyanlända arbetssökande ska få sin kompetens validerad är att dessa personer:

  • får sin utbildning bedömd i ett tidigt skede av etableringen och att det sedan finns tillgång till kompletterande utbildning
  • får information och stöd för att identifiera och synliggöra sin kompetens
  • får kommunicera sin kompetens på sitt första språk
  • får möjlighet att påverka sin egen process,
  • och att processen med de olika validerande och kompletterande insatserna är samordnad utifrån det individuella behovet.

Tillägsinformation

Mer information