Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2016

Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras här allteftersom de lämnas in till regeringen.


1. Åtgärder med anledning av flyktingssituationen

Inga återrapporteringskrav.

2. Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund

3. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning kopplad till AKU – redovisas senast den 31 mars 2016.

4. Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning – slutredovisning, senast den 19 maj 2017.
Förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning – delredovisning.

5. Stödja samordningsförbundens verksamhet

Redovisning av åtgärder som har vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet

6. Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning

Medverkan i Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning under 2016, redovisas i samband med årsredovisningen 2017

7. Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget

Arbetsmarknadspolitiska program – Årsrapport 2015, senast den 4 maj 2016

Aktiviteter inom etableringsuppdraget – Årsrapport 2015, senast den 4 maj 2016

8. Jämställdhetsintegrering

Redovisning av åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 2016 – Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016, första kvartalet 2017

Redovisning av åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 2017 – Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017, första kvartalet 2018

Delredovisning av åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 2015-2017, senast den 22 februari 2018

Redovisning av åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 2016 – Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018, första kvartalet 2019


9. Prognoser

10. Tidig kompetenskartläggning för asylsökande

Inga återrapporteringskrav.