Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev

Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras här allteftersom de lämnas in till regeringen.

Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2017

1. Förändringar av arbetsmarknadspolitiken
Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget senast den 4 maj 2017 i samband med årsredovisningen.

2. Kompetenskartläggning asylsökande

Inga återrapporteringskrav.

3. Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Inga återrapporteringskrav.

4. Moderna beredskapsjobb
Arbetsförmedlingen ska redovisa myndighetens egna insatser vad gäller anställningar senast 1 augusti 2017.

5. Information om anställningsstöd

Inga återrapporteringskrav.

6. Strategiska offentliga inköp

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten har utvecklat arbetet med strategiska offentliga inköp.

7. Ramverk för it-kostnader

Inga återrapporteringskrav.

8. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska vid årets slut ha anvisat minst 3 100 personer med långa tider utan arbete till utvecklingsanställning hos Samhall AB. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

9. Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Uppdragen ska redovisas till  senast den 19 maj 2018.

10. Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehabiliteringsinsatser

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2017.

11. Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Arbetsförmedlingen ska redovisa i en särskild rapport i samband med årsredovisningen 2017. 

12.Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget
Rapporterna ska redovisas senast den 4 maj 2017.

13. Jämställdhetsintegrering

Redovisning av åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 2016 – Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016, första kvartalet 2017.

Redovisning av åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 2017 – Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017, första kvartalet 2018.

Delredovisning av åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 2015-2017, senast den 22 februari 2018.

Redovisning av åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 2016 – Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018, första kvartalet 2019.

9. Prognoser

10. Tidig kompetenskartläggning för asylsökande

Inga återrapporteringskrav.