Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev

Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras här allteftersom de lämnas in till regeringen.

Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2018

1. Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget
Slutredovisning 31 oktober 2018 

2. Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet
Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2018 i samband med årsredovisningen.

3.

Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Inga återrapporteringskrav.

4. Kompetenskartläggning asylsökande

Inga återrapporteringskrav.

5. Studie- och yrkesvägledning
Uppdraget består av två delar och ska redovisas senast den 30 april 2018 respektive senast den 31 augusti 2018.

6.Samråd med arbetstagarorganisationer
Arbetsförmedlingen ska kartlägga hur samråd med arbetstagarorganisationerna uppfylls. Kartläggningen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 april 2018.

7. Förberedande och orienterande utbildning och arbetsmarknadsutbildning
Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget i årsredovisningen samt senast den 22 februari 2019.

8. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Arbetsförmedlingen ska initiera en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, såväl kvinnor som män, kopplad till Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Resultatet av undersökningen ska redovisas senast den 31 mars 2018.

9. Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Uppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast 17 maj 2019.

10. Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 november 2018.

11. Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning
Arbetsförmedlingen ska i samband med årsredovisningen redovisa sin medverkan i socialfondsprogrammet och på vilket sätt resultat och erfarenheter av detta program tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

12. Effektiviseringar i statsförvaltningen
Arbetsförmedlingen ska redovisa resultatet av uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 20 december 2018.

13. Upphandling
Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

14. Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget

Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2017
Aktiviteter inom etableringsuppdraget, årsrapport 2017
Progression för deltagare i etableringsuppdraget
Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdragen till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 maj 2018.

15. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till Statskontoret senast den 3 april 2018.

16. Information om antalet extratjänster för utbetalning av bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 


Redovisningen ska göras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

17. Jobbsprånget
Redovisningen ska göras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2019.

18. Prognoser

Ekonomiska prognoser och utfall