Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

20 april 2018
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, februari 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med februari 2018.
20 april 2018
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, januari 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari 2018.
29 mars 2018
Återrapport till regeringen
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017
Runt 15 procent av befolkningen i åldern 16–64 år uppger att de har någon funktionsnedsättning vilket motsvarar omkring 900 000 personer. Det är ungefär lika många män som kvinnor som har en funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas här nedsatt syn eller hörsel, tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också handla om att ha diabetes, hjärt-/lungproblem,mag-/tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande.
29 mars 2018
Återrapport till regeringen
Effektiviserad användning av tolktjänster
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndigheten kan effektivisera användningen av tolktjänster samt utveckla sin flerspråkiga service. Denna rapport beskriver dels vad Arbetsförmedlingen har gjort de senaste åren för att effektivisera användningen av tolktjänster samt utveckla den flerspråkiga servicen och dels vad myndigheten bedömer vara områden för fortsatt utveckling.
8 mars 2018
Working paper
Progression i Etableringsuppdraget? En kohorts- och jämställdhetsanalys av arbetssökande i Etableringsuppdraget
Deltagare i etableringsuppdraget får jobb i högre grad jämfört med när reformen infördes 2011. Detta tyder på att Arbetsförmedlingen har blivit bättre på att hjälpa deltagarna i deras etablering på arbetsmarknaden. Till exempel erbjuds snabbare och mer regelbunden kontakt under de tre första månaderna. Däremot får deltagare i dag vänta längre på SFI och insatser från Arbetsförmedlingen. Det visar rapporten Progression i Etableringsuppdraget . Rapporten undersöker om det sker en progression inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag genom att studera progression uppdelat på tre olika områden: utflöde till arbete och utbildning, snabb tillgång till möten och insatser samt skillnader mellan kvinnor och män i dessa utfall. Resultaten visar att sannolikheten att ha haft någon form av anställning är högre för personer som påbörjat etableringsinsatser under 2012-2015 jämfört med de som påbörjat under 2011. Vad gäller deltagarnas kontakt med arbetsförmedlare ser vi tecken på progression. Deltagare som startat etableringsinsatser under senare år får, i jämförelse med de som startade 2011, snabbare och i högre grad regelbundna möten under de första tre månaderna. Däremot visas motsatta resultat för sannolikheten att snabbt få tillgång till insatser som SFI, förberedande utbildningar och arbetspraktik. För samtliga utfallsmått visas betydande skillnader mellan kvinnor och män.
22 februari 2018
Återrapportering till regeringen
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017
Det gångna året har varit ett bra år ur arbetsmarknadssynpunkt - urstark ekonomi och god jobbtillväxt. Vid utgången av året hade 94 000 fler personer ett jobb att gå till jämfört med 2016. Samtidigt har sysselsättningsgraden ökat och ligger på 78,1 procent - den högsta inom EU. Arbetslösheten är nere på 6,7 procent.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se