Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

5 juli 2018
Övriga
Romsk inkludering i arbetslivet
Romer som Arbetsförmedlingen har intervjuat vittnar om erfarenheter av fördomar och negativa uppfattningar som tar sig uttryck i ord, kroppsspråk och handling och påverkar tillgången till arbete. Detta tyder på antiziganism. Som ett led i detta väljer en del romer att dölja sin identitet på arbetsmarknaden.
2 juli 2018
Övriga
Jobbchansen för inskrivna vid Arbetsförmedlingen
I den här rapporten har vi bland annat studerat sambandet mellan antal inskrivna arbetslösa och jobbchansen under perioden 1996-2017. Sambandet varierar över perioden. Sambandet är mycket starkt negativt mellan åren 1996-2006, dvs. när jobbchansen minskar ökar arbetslösheten, men starkt positivt 2010-2017, dvs. både arbetslösheten och jobbchansen minskar samtidigt. Vi kan alltså inte alltid förvänta oss att jobbchansen kommer att öka när arbetslösheten minskar och vice versa. Hur sambandet ser ut beror i stället på hur mycket utflödet från och inflödet till arbetslöshet förändras, dvs. hur mycket arbetslösheten förändras.
27 juni 2018
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, maj 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med maj 2018.
8 juni 2018
Ny lägesbedömning, snabbspår till bristyrken för nyanlända
Snabbspåren fortsätter framåt
Det går fortsatt framåt för snabbspåren. I april hade drygt 6 700 nyanlända påbörjat ett snabbspår till yrken där det är brist på arbetskraft.
31 maj 2018
Återrapport till regeringen
Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet
Många personer som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ett behov av att ta del av utbildningsinsatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt för att få fler arbetssökande att studera om den arbetsmarknadspolitiska bedömningen indikerar att sådana insatser behövs för att individen ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, ett särskilt fokus i arbetet finns för att arbetssökande med en kort utbildningsbakgrund ska ta del av utbildningsinsatser. Detta gäller för samtliga arbetssökande och inte bara för deltagare inom etableringsuppdraget.
30 maj 2018
Lämnatundersökningen
Arbetsförmedlingens roll som informationskanal
Syftet med rapporten är att undersöka hur Arbetsförmedlingens roll och betydelse som informationskanal för de som lämnat förmedlingen till ett arbete har förändrats mellan 2011 och 2017.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se