Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

20 december 2018
Återrapport till Arbetsmarknadsdepartementet
Effektiviseringsinsatser på Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att genomföra särskilda satsningar på effektiviseringar i sin verksamhet 2018. De effektiviserings-insatser som genomförs ska syfta till att förbättra resultaten i kärnverksamheten. I det ligger att övergångar till både arbete och studier ska öka. Arbetsförmedlingen ska redovisa resultatet av uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 20 december 2018.
30 november 2018
Återrapport till Arbetsmarknadsdepartementet
Modell för upphandlad matchning till etableringsjobb
Regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att etableringsjobb bör införas, i syfte att bidra till etableringen av nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden samt för att bidra till arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.
15 november 2018
Återrapport till regeringen 
Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga
Arbetsförmedlingen har genomfört en översyn av termen nedsatt arbetsförmåga inom arbetsmarknadspolitiken. Av översynen framgår att personer som berörs av termen påverkas av den.
1 november 2018
Återrapport till regeringen 
Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget
Resultaten inom etableringsuppdraget har kontinuerligt förbättrats sedan etableringslagstiftningens införande 2010. För varje avslutat år har fler personer gått till arbete eller studier än året före. Ett kontinuerligt och målinriktat förbättringsarbete har präglat Arbetsförmedlingens arbete med uppdraget och kunskapen om nyanländas behov ökar ständigt. Samtidigt finns det utmaningar och kvarstående förbättringsområden.
31 oktober 2018
Återrapport till regeringen
Upphandling som främjar socialt företagande, sociala innovationer och alternativa lösningar
Arbetsförmedlingens övergripande hållning till socialt företagande framgår av myndighetens upphandlings-och inköpspolicy. Den utgör ett ramverk som gäller i alla delar av myndighetens försörjning av varor och tjänster genom upphandling eller inköp. Avsnittet om social och etisk hänsyn berör det aktuella uppdraget.
31 maj 2018
Återrapport till regeringen
Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet
Många personer som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ett behov av att ta del av utbildningsinsatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt för att få fler arbetssökande att studera om den arbetsmarknadspolitiska bedömningen indikerar att sådana insatser behövs för att individen ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, ett särskilt fokus i arbetet finns för att arbetssökande med en kort utbildningsbakgrund ska ta del av utbildningsinsatser. Detta gäller för samtliga arbetssökande och inte bara för deltagare inom etableringsuppdraget.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se