Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

31 maj 2018
Återrapport till regeringen
Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet
Många personer som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ett behov av att ta del av utbildningsinsatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt för att få fler arbetssökande att studera om den arbetsmarknadspolitiska bedömningen indikerar att sådana insatser behövs för att individen ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, ett särskilt fokus i arbetet finns för att arbetssökande med en kort utbildningsbakgrund ska ta del av utbildningsinsatser. Detta gäller för samtliga arbetssökande och inte bara för deltagare inom etableringsuppdraget.
21 maj 2018
Återrapport till regeringen
Progression inom etableringsuppdraget
Att säkerställa nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en av de mest utmanande uppgifter arbetsförmedlingen står inför idag. Vägen till ett arbete är lång. Enligt SCB tog det sex år innan hälften av de flyktingar som blev kommunmottagna 2011 hade ett förvärvsarbete.
21 maj 2018
Återrapport till regeringen
Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i sina regleringsbrev för 2017 fått i uppdrag att genom samordningsförbund arbeta för att det vidtas förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnor och mäns förmåga till förvärvsarbete.
18 maj 2018
Återrapport till regeringen
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är en viktig resurs vid förflyttning från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden för de personer som har nedsatt hälsa och som behöver stöd i en omställningssituation.
4 maj 2018
Återrapport till regeringen
Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2017
Årsrapporten för arbetsmarknadspolitiska program har publicerats av Arbetsförmedlingen sedan mitten av 1990-talet. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen. Rapporten beskriver programmens syfte, innehåll, deltagare, resultat och kostnader. Varje kapitel i denna rapport går att läsa fristående. Detta upplägg innebär att vissa upprepningar av förklaringar måste göras, bland annat av regler och villkor som är gemensamma. Avsikten är att rapporten ska kunna fungera som ett referens- och uppslagsverk i olika sammanhang.
4 maj 2018
Återrapport till regeringen
Progressionen för deltagarna i etableringsuppdraget
Att säkerställa nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en av de mest utmanande uppgifter arbetsförmedlingen står inför idag. Vägen till ett arbete är lång. Enligt SCB tog det sex år innan hälften av de flyktingar som blev kommunmottagna 2011 hade ett förvärvsarbete. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor. Efter sex år har 60 procent av männen ett arbete mot 34 procent av kvinnorna. Eftersom vi kan förvänta oss att övergångar till arbete och utbildning dröjer, är det därför inte tillräckligt att bara mäta utfall i termer av andelar som går till arbete eller utbildning. Vi behöver kompletterande mått som mäter individernas progression under vägen fram till en etablering på arbetsmarknaden.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se