Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

31 maj 2018
Återrapport till regeringen
Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet
Många personer som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ett behov av att ta del av utbildningsinsatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt för att få fler arbetssökande att studera om den arbetsmarknadspolitiska bedömningen indikerar att sådana insatser behövs för att individen ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, ett särskilt fokus i arbetet finns för att arbetssökande med en kort utbildningsbakgrund ska ta del av utbildningsinsatser. Detta gäller för samtliga arbetssökande och inte bara för deltagare inom etableringsuppdraget.
21 maj 2018
Återrapport till regeringen
Progression inom etableringsuppdraget
Att säkerställa nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en av de mest utmanande uppgifter arbetsförmedlingen står inför idag. Vägen till ett arbete är lång. Enligt SCB tog det sex år innan hälften av de flyktingar som blev kommunmottagna 2011 hade ett förvärvsarbete.
21 maj 2018
Återrapport till regeringen
Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbund
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i sina regleringsbrev för 2017 fått i uppdrag att genom samordningsförbund arbeta för att det vidtas förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnor och mäns förmåga till förvärvsarbete.
18 maj 2018
Återrapport till regeringen
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är en viktig resurs vid förflyttning från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden för de personer som har nedsatt hälsa och som behöver stöd i en omställningssituation.
4 maj 2018
Återrapport till regeringen
Progressionen för deltagarna i etableringsuppdraget
Att säkerställa nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en av de mest utmanande uppgifter arbetsförmedlingen står inför idag. Vägen till ett arbete är lång. Enligt SCB tog det sex år innan hälften av de flyktingar som blev kommunmottagna 2011 hade ett förvärvsarbete. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor. Efter sex år har 60 procent av männen ett arbete mot 34 procent av kvinnorna. Eftersom vi kan förvänta oss att övergångar till arbete och utbildning dröjer, är det därför inte tillräckligt att bara mäta utfall i termer av andelar som går till arbete eller utbildning. Vi behöver kompletterande mått som mäter individernas progression under vägen fram till en etablering på arbetsmarknaden.
4 maj 2018
Återrapport till regeringen
Aktiviteter i etableringsuppdraget, årsrapport 2017
Arbetsförmedlingens uppdrag är att samordna etableringsinsatserna som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etab-lering i arbets- och samhällslivet. Syftet med etableringsreformen är att möjliggöra för vissa nyanlända att få en snabbare introduktion till det svenska arbetslivet, men det skapar också utmaningar bland annat vad gäller utbildningsnivå och att kunna anpassa den till arbetsmarknadens krav. Målsättningen är att insatserna ska ge den nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se