Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

23 februari 2018
Återrapport till regeringen
Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning
Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i arbetet med det Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning (Socialfondsprogrammet) och har fått en större roll i programgenomförandet 2014-2020 i förhållande till föregående programperiod. Enligt regleringsbrevet ska Arbetsförmedlingen aktivt medverka i genomförandet av programmet. Arbetsförmedlingens medverkan i projekt ska ligga i linje med Arbetsförmedlingens uppdrag och den strategiska planen för myndighetens förändrings- och förnyelseresa.
23 februari 2018
Återrapport till regeringen
Uppdrag om service och närvaro på rätt-plats
Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen att redovisa hur myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i hela landet, särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet och/eller många nyanlända samt i så kallade utsatta områden. Uppdraget1 ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2018.
23 februari 2018
Återrapport till regeringen
Förändringar i arbetsmarknadspolitiken
Antalet inskrivna nyanlända har ökat kraftigt under de senaste åren och i december 2017 deltog 74 265 personer i etableringsuppdraget. Under första halvåret 2017 fortsatte ökningen i lägre takt för att nå sin kulmen under sommaren. Därefter började antalet deltagare minska något.
23 februari 2018
Återrapport till regeringen
Redovisning av Miljöledningsarbetet 2017
Miljöpolicyn beslutades i juni 2016 och lyder; I vårt samhällsuppdrag bidrar vi till en hållbar utveckling med utgångspunkt att få människor och företag att växa. Som ansvarstagande och miljömedveten myndighet bedriver vi ett systematiskt miljöarbete genom att: - Vi uppfyller lag- och myndighetskrav samt strävar efter att verksamhetens miljöresultat ständigt förbättras. Revision och utvärdering av miljöarbetets resultat sker årligen och rapporteras till Arbetsförmedlingens ledningsgrupp.
23 februari 2018
Återrapport till regeringen
Regeringsuppdrag om romsk inkludering
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet under år 2016-2019. Myndigheten ska stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av insatserna, säkerställa att det i myndigheten finns för verksamheten nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet, samt samråda med romska företrädare och sakkunniga.
30 november 2017
Återrapportering till regeringen
Moderna beredskapsjobb i staten
I denna rapport beskrivs informationsinsatser och matchningsarbete inom moderna beredskapsjobb i staten. Moderna beredskapsjobb i staten är anställningar på statliga myndigheter som subventioneras genom anställningsstödet Extratjänst. Målgruppen är långtidsarbetslösa samt vissa nyanlända.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se