Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

12 december 2017
Working Paper
Lågutbildade som lämnar arbetslöshet
Drygt hälften av alla avslutade arbetslöshetsperioder för lågutbildade är förknippade med en övergång till någon form av arbete. Av dessa utgör tillsvidareanställningar dock bara en mindre del. Det visar en ny studie av lågutbildade som lämnat arbetslösheten under tidsperioden 2003 -2015 .
4 december 2017
Rapport
Rekordlåg arbetslöshet bland unga
Ungdomsarbetslösheten minskar och är nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen, 2008. Samtidigt har 90-dagarsgarantin för ungdomar nu uppnåtts.
30 november 2017
Återrapportering till regeringen
Moderna beredskapsjobb i staten
I denna rapport beskrivs informationsinsatser och matchningsarbete inom moderna beredskapsjobb i staten. Moderna beredskapsjobb i staten är anställningar på statliga myndigheter som subventioneras genom anställningsstödet Extratjänst. Målgruppen är långtidsarbetslösa samt vissa nyanlända.
28 november 2017
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, oktober 2017
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med oktober 2017.
15 november 2017
Rapport
Hur klarar vi kompetensförsörjningen?
Sveriges ekonomi fortsätter att vara stark, jobben blir allt fler och arbetslösheten sjunker. Allt färre av de arbetssökande har dock den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna och inslaget av korttidsutbildade i arbetslöshetsstrukturen ökar.
31 oktober 2017
Återrapportering till regeringen
Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget
Arbetsförmedlingen ska förstärka sitt arbete med att säkerställa att alla nyanlända i etableringsuppdraget erbjuds en god tillgång till insatser av hög kvalitet och successivt närmar sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska fortlöpande identifiera förbättringsområden i den egna verksamheten och vidta åtgärder för att förbättra den egna verksamhetens resultat. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska beaktas i dessa processer.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se