Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

8 mars 2018
Working paper
Progression i Etableringsuppdraget? En kohorts- och jämställdhetsanalys av arbetssökande i Etableringsuppdraget
Deltagare i etableringsuppdraget får jobb i högre grad jämfört med när reformen infördes 2011. Detta tyder på att Arbetsförmedlingen har blivit bättre på att hjälpa deltagarna i deras etablering på arbetsmarknaden. Till exempel erbjuds snabbare och mer regelbunden kontakt under de tre första månaderna. Däremot får deltagare i dag vänta längre på SFI och insatser från Arbetsförmedlingen. Det visar rapporten Progression i Etableringsuppdraget . Rapporten undersöker om det sker en progression inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag genom att studera progression uppdelat på tre olika områden: utflöde till arbete och utbildning, snabb tillgång till möten och insatser samt skillnader mellan kvinnor och män i dessa utfall. Resultaten visar att sannolikheten att ha haft någon form av anställning är högre för personer som påbörjat etableringsinsatser under 2012-2015 jämfört med de som påbörjat under 2011. Vad gäller deltagarnas kontakt med arbetsförmedlare ser vi tecken på progression. Deltagare som startat etableringsinsatser under senare år får, i jämförelse med de som startade 2011, snabbare och i högre grad regelbundna möten under de första tre månaderna. Däremot visas motsatta resultat för sannolikheten att snabbt få tillgång till insatser som SFI, förberedande utbildningar och arbetspraktik. För samtliga utfallsmått visas betydande skillnader mellan kvinnor och män.
22 februari 2018
Återrapportering till regeringen
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2017
Det gångna året har varit ett bra år ur arbetsmarknadssynpunkt - urstark ekonomi och god jobbtillväxt. Vid utgången av året hade 94 000 fler personer ett jobb att gå till jämfört med 2016. Samtidigt har sysselsättningsgraden ökat och ligger på 78,1 procent - den högsta inom EU. Arbetslösheten är nere på 6,7 procent.
22 februari 2018
Återrapportering
Uppdrag att förbereda överföring av vissa uppgifter till Försäkringskassan
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2017 förbereda överföringen till Försäkringskassan av uppgiften att handlägga etableringsersättning för deltagare i etableringsprogrammet från och med den 1 januari 2018.
22 februari 2018
Återrapportering
Delredovisning av handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2015-2017
Arbetsförmedlingens arbete med jämställdhetsintegrering har som mål att arbetssökande kvinnor och män ska ha tillgång till arbetsmarknadspolitiska stöd på lika villkor, för att i sin tur främja det nationella delmålet om ekonomisk jämställdhet. Arbetsförmedlingen har dock vid upprepade tillfällen visat att kvinnor och män inte tar del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i samma utsträckning. Syftet med åtgärderna i handlingsplanen har varit att utjämna dessa skillnader.
22 februari 2018
Återrapport till regeringen
Uppdrag om service och närvaro på rätt-plats
Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen att redovisa hur myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i hela landet, särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet och/eller många nyanlända samt i så kallade utsatta områden. Uppdraget1 ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2018.
22 februari 2018
Återrapport till regeringen
Förändringar i arbetsmarknadspolitiken
Antalet inskrivna nyanlända har ökat kraftigt under de senaste åren och i december 2017 deltog 74 265 personer i etableringsuppdraget. Under första halvåret 2017 fortsatte ökningen i lägre takt för att nå sin kulmen under sommaren. Därefter började antalet deltagare minska något.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se