Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

20 mars 2019
Rapport-övriga
En halv miljon nya jobb behövs till 2030
Ett lands sysselsättningsutveckling är central, både för att minska arbetslösheten och för att öka skatteintäkterna som används för att finansiera dess offentliga utgifter. I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen på lång sikt och i denna rapport presenteras förutsättningarna för att Sveriges framtida sysselsättning ska öka och därtill – vad som krävs för att försörjningsbördan för personer som arbetar inte ska öka från dagens nivåer.
1 mars 2019
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2019
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2019 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari 2019.
1 mars 2019
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med december 2018.
22 februari 2019
Återrapportering till regeringen
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018
Arbetsförmedlingens resultat under 2018 fortsatte att utvecklas i en positiv riktning. Det skedde förbättringar inom många områden, och det sammantagna resultatet är bättre än 2017. Det framgår av myndighetens årsredovisning.
22 februari 2019
Återrapport till regeringen
Redovisning av miljöledningsarbetet 2018
Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.
22 februari 2019
Återrapport till regeringen 
Nationella socialfondsprogrammet
Arbetsförmedlingen är fortsatt en viktig aktör i arbetet med det Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning (socialfondsprogrammet) och ska enligt regleringsbrevet aktivt medverka i genomförandet av programmet. Arbetsförmedlingens socialfondsprojekt bedrivs nationellt och regionalt. Projekten initieras och bedrivs i linje med myndighetens övriga uppdrag och utvecklingsarbete för att förstärka och utveckla arbetsmarknadspolitiken. Arbetet med socialfonden samordnas av Ledningsstaben med stöd av utsedda kontaktpersoner på myndigheten.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se