Arbetsförmedlingen
  • Kontakt
  • Other languages
  • Teckenspråk

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

21 april 2017
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, mars 2017
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med mars månad 2017.
6 april 2017
Återrapport till regeringen
Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016
Undersökningen är utförd och författad av Statistiska centralbyrån efter beställning av Arbetsförmedlingen enligt uppdrag i regleringsbrev.
6 april 2017
Rapport
Perspektiv på etableringsuppdraget
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt. Efterfrågan på arbetskraft är hög och sysselsättningen stiger. Samtidigt är det alltjämt stora skillnader i arbetslöshet och sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda, över olika åldrar och beroende på utbildningsbakgrund.
4 april 2017
Rapport
Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning
Den här rapporten svarar på regeringsuppdraget om att effektutvärdera arbetslivsinriktade insatser för unga med aktivitetsersättning. Uppdraget är gemensamt för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Effektutvärderingen har genomförts som ett nationellt forskningsprojekt under åren 2014-2016 i samarbete mellan myndigheterna och 25 kommuner. Forskningsupplägget godkändes i en etikprövning hösten 2014.
3 april 2017
Återrapportering till regeringen
Moderna beredskapsjobb i staten
Arbetsförmedlingen har till regeringen den 16 januari återrapporterat hur myndigheter avser ta sig an uppdraget och organisera sig internt. För att säkerställa att nödvändig kunskap om uppdraget finns i hela myndigheten och undvika flaskhalsar på lokal nivå, pågår ett kontinuerligt internt informationsarbete.
3 april 2017
Återrapportering till regeringen
Fler utrikes födda kvinnor ska få stöd
Arbetsförmedlingen har tagit fram en ny handlingsplan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete eller studier. Syftet är att bättre ta tillvara på deras kompetenser.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se