Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

14 augusti 2017
Working paper
Har vi större problem med nyanlända kvinnors etablering och beror det i så fall på ett systemfel?
Syftet med detta PM är att belysa om vi har ett större problem med nyanlända kvinnors etablering och om det i så fall beror på ett systemfel. Detta görs med utgångspunkt i beskrivande statistik kring dels nyanlända kvinnor, dels kvinnor mer generellt på arbetsmarknaden.
3 augusti 2017
Återrapportering till regeringen
Prognoser för utbetalningar 2017-2021, juli 2017
Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisa prognoser för hur mycket vi beräknar utbetala 2017 – 2021 per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Det här är den fjärde av fem utgiftsprognoser som vi lämnar 2017. Till grund för beräkningarna ligger den arbetsmarknadsprognos som vi överlämnade i juni 2017 samt Migrationsverkets prognos från den 26 juli 2017 när det gäller etableringsuppdraget.
3 augusti 2017
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, juni 2017
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med juni månad 2017.
7 juli 2017
Återrapport till regeringen
Redovisning av miljöledningsarbetet 2016
Miljöpolicyn beslutades den 14 juni 2016 i form av Arbetsförmedlingens inriktningsdokument och lyder:
26 juni 2017
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, maj 2017
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med maj månad 2017.
15 juni 2017
Working Paper
Kunskapsöversikt: Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden
I denna rapport försöker vi bidra till ökad kunskap om nyanländas arbetsmarknadsetablering i Sverige. Utifrån befintlig forskningslitteratur återger och diskuterar vi olika faktorer, som påverkar både utbud och efterfrågan på arbetskraft. 

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se