Arbetsförmedlingen

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

23 februari 2017
Återrapportering till regeringen
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016
Det gångna året präglades av en stark utveckling på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsatte att minska, och vi såg en kraftig jobbtillväxt. Drygt 380 000 personer fick ett arbete 2016 och över 30 000 bytte arbetslöshet mot studier. Antalet varsel var det lägsta på nästan tio år.
22 februari 2017
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, januari 2017
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari månad 2017.
17 februari 2017
Återrapportering till regeringen
Prognoser för utbetalningar 2017-2021, februari 2017
Efterfrågan på arbetskraft har förstärkts kraftigt på senare år och den goda efterfrågan väntas bestå under 2017 och 2018. Det betyder att jobbtillväxten är fortsatt mycket god. Vi räknar med drygt 100 000 fler sysselsatta under 2017 och 2018. Samtidigt ökar utbudet av arbetskraft. Arbetslösheten fortsätter att minska under 2017, för att sedan börja öka igen till följd av en högre nettoinvandring.
10 februari 2017
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, december 2016
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2016 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med december månad 2016.
8 februari 2017
Rapport: Perspektiv på långtidsarbetslösheten
Låg andel långtidsarbetslösa i ett internationellt perspektiv
Rapporten Perspektiv på långtidsarbetslösheten visar att långtidsarbetslösheten i Sverige, enligt internationella definitioner, är förhållandevis låg i jämförelse med många andra OECD-länder. Samtidigt visar det sig att antalet (och andelen) inskrivna arbetslösa med längre arbetslöshetstider ökar,  en utveckling som i hög grad förklaras av fler inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget (vilket pågår i upp till två år).
31 januari 2017
Rapport: Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper
Många med kort utbildning är långtidsarbetslösa
Svensk arbetsmarknad är stark. Fler är sysselsatta och arbetslösheten sjunker. Men gruppen långtidsarbetslösa minskar inte.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se