Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

1 november 2018
Återrapport till regeringen 
Förbättra genomförandet av etableringsuppdraget
Resultaten inom etableringsuppdraget har kontinuerligt förbättrats sedan etableringslagstiftningens införande 2010. För varje avslutat år har fler personer gått till arbete eller studier än året före. Ett kontinuerligt och målinriktat förbättringsarbete har präglat Arbetsförmedlingens arbete med uppdraget och kunskapen om nyanländas behov ökar ständigt. Samtidigt finns det utmaningar och kvarstående förbättringsområden.
31 oktober 2018
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, september 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med september 2018.
31 oktober 2018
Återrapport till regeringen
Upphandling som främjar socialt företagande, sociala innovationer och alternativa lösningar
Arbetsförmedlingens övergripande hållning till socialt företagande framgår av myndighetens upphandlings-och inköpspolicy. Den utgör ett ramverk som gäller i alla delar av myndighetens försörjning av varor och tjänster genom upphandling eller inköp. Avsnittet om social och etisk hänsyn berör det aktuella uppdraget.
18 oktober 2018
Rapporter - övrigt
Perspektiv på Sveriges regionala arbetsmarknader
Arbetsmarknaden beskrivs vanligen ur ett nationellt perspektiv och den regionala aspekten hamnar ofta i skymundan. I en ny rapport från Arbetsförmedlingen görs en belysning av hur befolkning, förvärvsarbetande och arbetslöshet utvecklats i ett regionalt perspektiv.
17 oktober 2018
Rapport - övriga
Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen
En beskrivning av unga med funktionsnedsättning som för första gången skrivs in på Arbetsförmedlingen. Utvecklingen över tid, 2005-2015.
17 oktober 2018
Rapport- övriga
Att utbilda sig eller att låta bli?
En kartläggning av regelverk och ekonomiska drivkrafter för utrikes födda kvinnor.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se