Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

31 augusti 2018
Slutrapport
Slutrapport – Digital plattform för livslång vägledning
Rapporten redovisar resultatet från den förstudie som gjorts i syfte att undersöka hur en digital plattform för vägledning kan etableras.
29 augusti 2018
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, juli 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med juli 2018.
27 juli 2018
Prognos för utbetalningar 2018-2021, juli 2018
Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2018 – 2021 till regeringen den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018. Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.
20 juli 2018
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, juni 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med juni 2018.
5 juli 2018
Övriga
Romsk inkludering i arbetslivet
Romer som Arbetsförmedlingen har intervjuat vittnar om erfarenheter av fördomar och negativa uppfattningar som tar sig uttryck i ord, kroppsspråk och handling och påverkar tillgången till arbete. Detta tyder på antiziganism. Som ett led i detta väljer en del romer att dölja sin identitet på arbetsmarknaden.
2 juli 2018
Övriga
Jobbchansen för inskrivna vid Arbetsförmedlingen
I den här rapporten har vi bland annat studerat sambandet mellan antal inskrivna arbetslösa och jobbchansen under perioden 1996-2017. Sambandet varierar över perioden. Sambandet är mycket starkt negativt mellan åren 1996-2006, dvs. när jobbchansen minskar ökar arbetslösheten, men starkt positivt 2010-2017, dvs. både arbetslösheten och jobbchansen minskar samtidigt. Vi kan alltså inte alltid förvänta oss att jobbchansen kommer att öka när arbetslösheten minskar och vice versa. Hur sambandet ser ut beror i stället på hur mycket utflödet från och inflödet till arbetslöshet förändras, dvs. hur mycket arbetslösheten förändras.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se