Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

26 juni 2017
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, maj 2017
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med maj månad 2017.
15 juni 2017
Working Paper
Kunskapsöversikt: Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden
I denna rapport försöker vi bidra till ökad kunskap om nyanländas arbetsmarknadsetablering i Sverige. Utifrån befintlig forskningslitteratur återger och diskuterar vi olika faktorer, som påverkar både utbud och efterfrågan på arbetskraft. 
8 juni 2017
Working Paper
Platsen och boendets påverkan på nyanländas arbetsmarknadsetablering
Sedan 1994 har personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige kunnat välja om de vill bosätta sig på egen hand eller få en kommunanvisning av ansvarig statlig myndighet. Likaså kan personer som söker asyl i Sverige välja att bosätta sig på egen hand i väntan på beslut om uppehållstillstånd (EBO) istället för att bo på anläggningsboenden (ABO). Dessa två parallella principer, migrantens möjlighet att välja var den vill bo samt principen att staten planerar var en individ bosätter sig, är centrala för det svenska mottagningssystemet.
23 maj 2017
Rapport
Arbetsförmedlingens nulägesbedömning av arbetet med snabbspår
Detta är Arbetsförmedlingens andra lägesbedömning av arbetet med snabbspåren för nyanlända. Denna rapport följer upp den första bedömningen från oktober 2016.
22 maj 2017
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, april 2017
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med april månad 2017
19 maj 2017
Återrapport till regeringen
Åtgärder för att förstärka stödet till långtids-sjukskrivna och unga med aktivitets-ersättning i samverkan genom samordningsförbund
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i sina regleringsbrev för 2016 fått i uppdrag att genom samordningsförbunden verka för att det vidtas förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnor och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se