Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

8 juni 2018
Ny lägesbedömning, snabbspår till bristyrken för nyanlända
Snabbspåren fortsätter framåt
Det går fortsatt framåt för snabbspåren. I april hade drygt 6 700 nyanlända påbörjat ett snabbspår till yrken där det är brist på arbetskraft.
31 maj 2018
Återrapport till regeringen
Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet
Många personer som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ett behov av att ta del av utbildningsinsatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt för att få fler arbetssökande att studera om den arbetsmarknadspolitiska bedömningen indikerar att sådana insatser behövs för att individen ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, ett särskilt fokus i arbetet finns för att arbetssökande med en kort utbildningsbakgrund ska ta del av utbildningsinsatser. Detta gäller för samtliga arbetssökande och inte bara för deltagare inom etableringsuppdraget.
30 maj 2018
Lämnatundersökningen
Arbetsförmedlingens roll som informationskanal
Syftet med rapporten är att undersöka hur Arbetsförmedlingens roll och betydelse som informationskanal för de som lämnat förmedlingen till ett arbete har förändrats mellan 2011 och 2017.
30 maj 2018
Återrapport till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, april 2018
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med april 2018.
28 maj 2018
Arbetsmarknadsrapport
Arbetsmarknadsrapport 2018
Läget på arbetsmarknaden är fortsatt mycket gott. Arbetslösheten är på en låg nivå samtidigt som sysselsättningsgraden ökat under senare år och är nu den högsta i EU. Parallellt med denna utveckling har sammansättningen av de som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen förändrats. Allt fler av de arbetssökande står av olika anledningar långt från arbetsmarknaden. Framför allt har andelen med förgymnasial utbildning ökat.
21 maj 2018
Återrapport till regeringen
Progression inom etableringsuppdraget
Att säkerställa nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en av de mest utmanande uppgifter arbetsförmedlingen står inför idag. Vägen till ett arbete är lång. Enligt SCB tog det sex år innan hälften av de flyktingar som blev kommunmottagna 2011 hade ett förvärvsarbete.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se