Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner alla Arbetsförmedlingens verksamhets- och forskningsrapporter.

Sök

22 februari 2019
Återrapportering till regeringen
Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018
Arbetsförmedlingens resultat under 2018 fortsatte att utvecklas i en positiv riktning. Det skedde förbättringar inom många områden, och det sammantagna resultatet är bättre än 2017. Det framgår av myndighetens årsredovisning.
22 februari 2019
Återrapport till regeringen
Redovisning av miljöledningsarbetet
Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, 20 §, enligt formulär, bilaga 2.
22 februari 2019
Återrapport till regeringen 
Nationella socialfondsprogrammet
Arbetsförmedlingen är fortsatt en viktig aktör i arbetet med det Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning (socialfondsprogrammet) och ska enligt regleringsbrevet aktivt medverka i genomförandet av programmet. Arbetsförmedlingens socialfondsprojekt bedrivs nationellt och regionalt. Projekten initieras och bedrivs i linje med myndighetens övriga uppdrag och utvecklingsarbete för att förstärka och utveckla arbetsmarknadspolitiken. Arbetet med socialfonden samordnas av Ledningsstaben med stöd av utsedda kontaktpersoner på myndigheten.
22 februari 2019
Återrapport till regeringen
Förbättrade uppföljningsmöjligheter för förberedande och orienterande utbildning
Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen för 2018 redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att använda arbetsmarknadsutbildning och förberedande och orienterande utbildning på ett effektivare sätt i syfte att öka andelen kvinnor och män som går till arbete eller studier. Arbetsförmedlingen ska senast den 22 februari 2019 även redogöra för insatser för att förbättra möjligheterna att följa upp förberedande och orienterande utbildning.
22 februari 2019
Återrapport till regeringen
Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammet
Arbetsförmedlingens regleringsbrev för verksamhetsåret 2018 framgår att myndigheten senast den 31 maj 2018 och i samband med årsredovisningen för 2018 ska redovisa hur arbetat med införande och genomförande av utbildningsplikt har genomförts.*
22 februari 2019
Återrapport till regeringen
Arbetsförmedlingens arbete med Jobbsprånget
Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndigheten arbetar och avser arbeta framöver med Jobbsprånget.

Tillägsinformation

Arbetsmarknadsutsikter och yrkesprognoser

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognoser

Beställ tryckt publikation

Publikationer som har ett rekvisitionsnummer går att beställa i tryckt format, utan kostnad.

Skicka din beställning till vårt distributionslager, och ange publikationens rekvisitionsnummer och titel.

arbetsformedlingen@strd.se