19 september 2018

Arbetsförmedlingens prognos för kultur och media 2018-2019

400 fler sysselsatta inom kultur och media

Aktiviteten i hela den svenska ekonomin fortsätter att vara hög och utvecklingen är tydligt synkroniserad med stor del av övriga Europa. Stämningsläget bland de svenska företagen fortsätter att vara gott, även om förväntningarna skruvats ned något jämfört med slutet på förra året.

Företagen fortsätter även att planera för fler anställda och en fortsatt stor andel arbetsgivare kan endast öka sin verksamhet i begränsad omfattning med befintlig personalstyrka. Detta innebär att högkonjunkturen i den svenska ekonomin fortsätter att mogna.

Utvecklingen inom kultur och medias arbetsmarknad ser generellt sett bra ut för hela Sverige. Arbetsgivarna är trots det försiktiga vad gäller anställningar framöver, och planerar att fortsätta lägga ut uppdrag i stället för att anställa det kommande året. Detta visar resultaten från Arbetsförmedlingen intervjuundersökning med ett urval av arbetsgivare inom kultur och media våren 2018. Mot bakgrund av resultaten i intervjuundersökningen förväntas antalet sysselsatta öka med 0,7 procent eller 400 personer. Där ingår även ett antal som har någon form av uppdragsanställning

Antalet sysselsatta ökar även under 2019

Intervjuundersökningen visar att sysselsättningen inom kultur och media har ökat med en procent det senaste året. Det är inte riktigt i samma nivå som den starkt ökad sysselsättning för arbetsmarknaden som helhet. Kommande ökning är inte som tidigare enbart bland egenföretagare utan även anställda kommer att öka framöver. Ökningen är ett tydligt trendbrott när sysselsättningen ökar flera år i rad. Kulturbranscherna sysselsätter dock inte bara kulturyrken utan även andra yrken som, t ex administratörer och butikspersonal. Därför speglar denna ökning inte enbart kulturyrken utan kulturarbetsgivare. Samtidigt är kulturarbetare även anställda hos icke kulturarbetsgivare. Främst inom offentlig sektor, exempelvis som ljud-, ljus- och bildtekniker samt industridesigner inom industrin. Eftersom arbetsmarknaden generellt är mycket stark just nu kan man anta att efterfrågan på kulturarbetare även gynnas utanför de klassiska kulturarbetsgivarna.

Arbetskraften

Eftersom efterfrågan på arbetskraft har ökat under år 2018, väntas matchningsläget förbättras framöver. Fler yrken är och kommer att bli svårare att rekrytera framöver. Det utbildas generellt sett fortfarande betydligt fler kulturarbetare än som efterfrågas på arbetsmarknaden. Dessutom finns det ett stort intresse från utländska kulturarbetare att jobba i Sverige. Det räknas därför bli fortsatt god tillgång på arbetskraft inom de flertalet konstnärliga yrken och det i sin tur innebär fortsatt små rekryteringsproblem. Däremot är och blir mer tekniska yrken som t.ex. ljud- och ljus-tekniker är svårare att rekrytera.


Tillägsinformation

Mer information