12 december 2013

Arbetsmarknadsprognos för 2014 och 2015

Arbetsmarknadsutsikter – december 2013

Sysselsättningen bedöms öka med 116 000 personer på två år. Jobben kommer främst inom den privata tjänstesektorn. Arbetslösheten minskar från 8,1 procent i år till 7,8 procent 2014 och 7,4 procent 2015.
— Det är glädjande att det finns en stor optimism inom näringslivet och att det kommer många nya jobb. Samtidigt har vi en växande andel arbetssökande som saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Det är en utmaning för Arbetsförmedlingen och egentligen hela samhället, säger Clas Olsson, tillförordnad generaldirektör vid Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsprognosen visar ett fortsatt stort tillskott av personer i arbetskraften, 91 000 personer på två år. Det är en viktig förutsättning för att sysselsättningen ska kunna öka i hög takt. Det är framförallt utrikesfödda som står för ökningen av arbetskraften. Den ökningen behöver fortsätta eftersom antalet inrikes födda minskar i den arbetsföra befolkningen.

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att arbetsgivarna tror på en starkt ökad efterfrågan på varor och tjänster samtidigt som rekryteringsplanerna är positiva. Men de offentliga arbetsgivarna är liksom tidigare försiktigare med att anställa personal.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med drygt 11 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Kort om prognosen

 • Ökad ekonomisk tillväxt - BNP-tillväxten växlar upp från 0,9 procent 2013 till 3,3 procent 2015.
 • Både hushåll och företag är mer optimistiska än vanligt om framtiden.
 • Stark ökning av arbetskraften — tillskott på 91 000 personer på två år.
 • Sysselsättningen stiger med 61 000 respektive 55 000 personer åren 2014 och 2015.
 • Jobben kommer i hög grad inom privata tjänster såsom hotell och restaurang, personlig tjänster och företagstjänster.
 • Huvuddelen av de nya jobben går till utrikes födda.
 • Bristen på efterfrågad arbetskraft stiger men den kommer inte att bli lönedrivande år 2014.
 • Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt — ungdomar med bristfällig utbildning får dock fortsatt svårt.
 • Andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden passerar 70 procent av antalet inskrivna arbetslösa (utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning).
 • Sysselsättningen ökar i alla län, men blir starkast i de tre storstadsregionerna.
 • Bristen på arbetskraft blir allt större inom näringslivet i mindre glesbygdskommuner. Generationsväxlingen och minskad befolkning i arbetsföra åldrar ligger bakom.
Antalet och andelen arbetslösa (enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning):
 • 400 000 personer eller 8,1 procent år 2013
 • 388 000 personer eller 7,8 procent år 2014
 • 375 000 personer eller 7,4 procent år 2015

Arbetsförmedlingens utmaningar ökar under åren 2014 och 2015


Det finns ungefär en kvarts miljon inskrivna arbetslösa inom grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden och tillskottet av nya till dessa grupper kommer att bli fortsatt stort kommande år. De består till största delen av personer i åldrar under 45 år.

30 procent av samtliga inskrivna arbetslösa har högst grundskola, av dem har 40 procent lägre utbildningsnivå än grundskola och den andelen riskerar att stiga. Detta kan ställas mot att en stor del av sysselsättningsökningen sker inom yrken på eftergymnasial nivå, samtidigt som arbetsmarknaden för korttidsutbildade är liten.

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:


Clas Olsson, tf generaldirektör 
010-487 28 51

För information:


Tord Strannefors, prognoschef  
010-486 99 29

Presskontakt:


Anna-Lena Immo  
010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @PressAf