5 december 2012

Arbetsmarknadsprognos för 2013 och 2014

Arbetsmarknadsutsikter – december 2012

Den svenska arbetsmarknaden har hittills stått emot försvagningen i omvärlden och sysselsättningen bedöms öka med 7 000 personer i år. Men nu vänder det nedåt. 2013 och 2014 minskar sysselsättningen med sammanlagt 40 000 personer. Störst blir jobbförlusten inom industri och byggverksamhet.
Arbetsförmedlingens nya prognos visar att arbetslösheten stiger till 8,4 procent nästa år och 8,5 procent år 2014, från 7,8 procent 2012. Att inte arbetslösheten ökar mer sammanhänger med att utbudet av arbetskraft dämpas under dessa år, vilket beror på att fler antas välja att studera.

- Det är allvarligt att konkurrensen om jobben skärps. Detta påverkar grupper som redan i dag har svårt att hitta ett arbete — grupper som dessutom kommer att öka i antal framöver. Arbetsförmedlingen måste därför prioritera arbetet med att rusta dem så att de kan dra nytta av den ökade efterfrågan på arbetskraft som väntas om några år. Det är också viktigt att arbetsgivarna ökar möjligheterna för utsatta grupper att få praktik och en chans att bygga upp goda nätverk, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Antalet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen — öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd — beräknas öka från 393 000 personer år 2012 till 435 000 år 2013 och till 445 000 år 2014. Det finns två orsaker till ökningen. Den ena är en kraftigt försämrad konjunktur och den andra är den utbudsstimulerande politiken som gett Arbetsförmedlingen breddade uppdrag: etableringsuppdraget för nyanlända och överföringen av personer från Försäkringskassan. Sedan början av 2010 har dessa uppdrag medfört att sammanlagt drygt 80 000 personer skrivits in vid Arbetsförmedlingen.

Företagen är mycket dystra för det kommande året. De räknar med en svag efterfrågan på varor och tjänster och deras rekryteringsplaner är nedtonade. De offentliga arbetsgivarna är fortsatt försiktiga att anställa. En anledning är att en del verksamheter övergår till privat sektor. Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med närmare 12 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.
 

Kort om prognosen


BNP-tillväxten blir 1,0 respektive 2,1 procent åren 2013 och 2014. Antalet sysselsatta minskar med 25 000 personer år 2013 och med 15 000 personer år 2013. Arbetskraften ökar med 7 000 personer år 2013 och minskar med 9 000 personer år 2014.

Antalet och andelen arbetslösa (enligt SCBs Arbetskraftsundersökning):
  • 381 000 personer eller 7,8 procent år 2012
  • 413 000 personer eller 8,4 procent år 2013
  • 419 000 personer eller 8,5 procent år 2014

 
Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program (enligt SCBs Arbetskraftsundersökning):

  • 187 000 personer år 2012
  • 202 000 personer år 2013
  • 215 000 personer år 2014

 

Arbetsförmedlingens utmaningar under åren 2013 och 2014


Arbetslösheten ökar de kommande åren. Dessutom har sammansättningen av arbetslösheten förändrats stadigt under de senaste åren. De grupper som har svårast att få jobb, det vill säga utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, äldre (55 - 64 år) samt personer med högst förgymnasial utbildning, har ökat undan för undan och utgjorde i slutet av oktober 235 000 av 400 000 totalt inskrivna arbetslösa. Antalet beräknas öka till 265 000 i slutet av 2013.
 
Särskilt stor ökning av totalt inskrivna arbetslösa väntas för utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Andelen arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning blir stor under hela prognosperioden, nära 30 procent.

Antalet industrisysselsatta minskar med nästan 30 000 personer 2012 och 2013. Detta drabbar industritunga län i Syd- och Mellansverige.

Männens sysselsättning utvecklas svagare än kvinnornas år 2013. De som är på väg in på arbetsmarknaden och de som har tillfälliga anställningar drabbas värst när arbetsmarknadsläget försämras. Dit hör ungdomar och utrikes födda. Allra svårast att få jobb har arbetssökande med kort utbildning.