12 juni 2012

Arbetsmarknadsprognos för 2012 och 2013

Arbetsmarknadsutsikter – juni 2012

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med sammanlagt 20 000 personer under åren 2012 och 2013. Samtidigt förblir arbetslösheten i stort sett oförändrad. Tillväxten av nya jobb kommer inom byggnadsverksamheten och området privata tjänster.

Antalet sysselsatta ökar med 5 000 personer år 2012 och med 15 000 personer 2013. Främst är det inom byggnadsverksamheten och privata tjänster som efterfrågan på arbetskraft ökar. Det kommer att vara brist på arbetskraft inom vissa tillväxtyrken och yrken där det är stora pensionsavgångar. Detta kommer att märkas i landets mindre kommuner.

- Ett nära samarbete och goda kontakter med arbetsgivarna är en central del i vårt arbete. Matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande står i fokus för att underlätta rekryteringar. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen i ett tidigt skede fångar upp de personer som är i störst behov av insatser och anpassar åtgärderna därefter, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Antalet arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen — öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd — kommer att öka från 377 000 personer år 2011 till 405 000 år 2013. En orsak till ökningen är Arbetsförmedlingens utökade uppdrag, etableringsuppdraget för nyanlända personer och personer som överförs från Försäkringskassan. Dessa uppdrag har medfört att 45 000 personer har skrivits in vid Arbetsförmedlingen sedan början av 2010.

Företagen ser framtiden med tillförsikt när de bedömer efterfrågan på varor och tjänster jämfört med för ett halvår sedan. De kommunala arbetsgivarna är fortsatt försiktiga att anställa. En anledning är att verksamheter övergår till privat sektor.
Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med drygt 12 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Kort om prognosen

BNP-tillväxten blir 0,7 respektive 1,7 procent åren 2012 och 2013.
Antalet sysselsatta ökar med 5 000 personer år 2012 och med 15 000 personer år 2013.
Arbetskraften ökar med 10 000 personer 2012 och med 23 000 personer och år 2013.
Antalet och andelen arbetslösa enligt SCBs Arbetskraftsundersökning

 • 371 000 personer eller 7,6 procent år 2011
 • 376 000 personer eller 7,7 procent år 2012
 • 384 000 personer eller 7,8 procent år 2013

Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

 • 178 000 personer år 2011
 • 190 000 personer år 2012
 • 200 000 personer år 2013

Arbetsförmedlingens utmaningar under åren 2012 och 2013

 • Närmare 10 000 industrijobb kan komma att försvinna på två år genom rationaliseringar. De nya jobb som tillkommer är främst inom privata tjänstenäringar och byggnadsverksamheten. Övriga sektorer minskar sin sysselsättning.
 • Sysselsättningen utvecklas svagast i industritunga län i Syd- och Mellansverige — i Blekinge, Smålandslänen och Västmanland.
 • Männens sysselsättning utvecklas svagare än för kvinnor år 2012, men ökningen fördelas lika år 2013.
 • Det totala antalet inskrivna arbetslösa som ingick i någon av grupperna utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta, äldre 55 - 64 år samt de med högst förgymnasial utbildning bedöms öka till 250 000 vid slutet av år 2013. Det antalet har mer än fördubblas på fem år och är därmed bland det högsta i historien.
 • Ungdomar och utrikes födda personer har svårast att komma in på arbetsmarknaden, särskilt de med kort utbildning riskerar att drabbas av förlängda arbetslöshetstider.