26 januari 2012

Framtidsutsikter för yrken

Prognos: Var finns jobben – januari 2012

Tillgången på lediga jobb kommer att minska under åren 2012 och 2013 och minskningen berör de flesta yrkesområden. Det gör att arbetssökande får svårare att snabbt hitta ett arbete och att konkurrensen om jobben blir större. De yrken som har brist på efterfrågad arbetskraft blir allt färre. Men på fem till tio års sikt förutses brist på arbetskraft inom allt fler yrken på grund av ökade pensionsavgångar och genom att det utbildas för få.

Färre jobb 2012 och 2013


I år beräknas sysselsättningen öka med endast 5 000 personer, jämfört med att den ökade med drygt 90 000 år 2011. År 2013 kommer sysselsättningen att minska med 25 000 personer. Tillgången på jobb minskar inom många yrken och i större delen av landet. Arbetsförmedlingens yrkesprognoser, som redovisas i Yrkeskompassen, visar att möjligheten att finna jobb försämras inom många yrken.

Över en miljon rekryteringar


Trots försvagningen på arbetsmarknaden kommer antalet rekryteringar att vara stort och uppskattningsvis ligga på 1,1 miljon under 2012. Men när tillgången på arbetssökande ökar är det vanligt att arbetsgivare höjer sina rekryteringskrav. Det försvårar för nyutexaminerade att finna ett arbete, men också för andra arbetssökande som är på väg in på arbetsmarknaden, såsom nyanlända från andra länder.

Jobbtillväxten bromsar inom data och teknik


För data- och teknikyrken, alltså dataspecialister och de flesta ingenjörsyrken väntas en fortsatt god arbetsmarknad även om tillskottet av nya jobb mattas av. Bristen på arbetskraft kommer att vara utbredd inom dessa yrken. Men det gäller främst utbildad och erfaren arbetskraft, medan nyutexaminerade får svårare att hitta ett arbete. På fem till tio års sikt bedöms brist på utbildade inom dessa yrken. Orsaken är ett ökat behov och att det under lång tid utbildats för få i data- och teknikyrken.

Fortsatt brist på arbetskraft inom flera byggnadsyrken


Tillgången på jobb inom byggnadsyrkena minskar under det kommande året, men det kan bli brist på utbildad arbetskraft inom flera av dessa yrken. På fem till tio års sikt blir tillgången på arbetskraft för liten och det beror på landets stora behov av nybyggnation av bostäder och på stora renoveringsbehov.

Färre jobb inom tillverkningsyrken


Jobben minskar påtagligt inom tillverkningsyrkena under det kommande året. Nedgången blir störst för yrken där utbildningskraven inte är så höga. Det betyder att efterfrågan på montörer och maskinoperatörer minskar kraftigt. Även mer specialiserad personal som lastbilsmekaniker, CNC-operatörer, licensierade svetsare och verktygsmakare märker av en svagare efterfrågan. Men inom dessa mer specialiserade yrken kan det bli fortsatta problem att rekrytera regionalt. På fem till tio års sikt fortsätter jobben inom industriyrkena att minska. Trots det blir det brist på utbildad arbetskraft avseende kvalificerade industriyrken. Anledningen är teknikutvecklingen och att det utbildas för få samtidigt som det sker stora pensionsavgångar.

Hårdare konkurrens inom handel, hotell och restaurang


Hushållens försiktiga konsumtion gör att efterfrågan på yrken inom handel, hotell, restaurang och även övriga serviceyrken minskar. Tillgången på arbetssökande blir än större under det kommande året när  arbetslösheten stiger. Men utbudet av jobb är stort på grund av hög personalomsättning. Konkurrensen om jobben ökar eftersom det är fler arbetssökande. På fem till tio års sikt kommer det att bli stor konkurrens om jobben inom yrken som försäljare inom dagligvaruhandeln, sällanköpshandeln, servitörer, bartendrar med flera.

Många arbetssökande inom administrativa yrken


Arbetslösheten ökar inom administrativa och finansiella yrken. Det betyder att konkurrensen om jobben förblir stor för samhällsvetare och humanister. Tillgången på ekonomer blir god, undantaget revisorer och redovisningsekonomer där det kan vara brist på arbetskraft. Gymnasieutbildad administrativ personal ökar i antal med hög arbetslöshet som följd. På fem till tio års sikt ökar tillgången på arbetskraft både för dem som är gymnasialt och eftergymnasialt utbildade, trots stora pensionsavgångar inom bland annat offentlig administration. Det beror på att allt fler utbildar sig till samhällsvetare och ekonomer.  

Brist på högskoleutbildade inom hälso- och sjukvård


Bristen på högskoleutbildad personal inom hälso- och sjukvård fortsätter att vara stor. Framför allt gäller det läkare, tandläkare och vidareutbildade sjuksköterskor. Så kommer det att se ut även på fem till tio års sikt. Men för vårdbiträden, barnskötare och i viss mån undersköterskor förblir arbetsmarknadsläget förhållandevis trögt. På tio års sikt kommer dock tillgången på utbildade undersköterskor inte att bli tillräckligt stor.
 

Fortsatt brist på vissa läraryrken


Ökande elevkullar i grundskolans årskurser 1-6 betyder ett större behov av lärare. Men i årskurserna 7-9 minskar antalet elever under ytterligare något år och färre elever i gymnasieskolan gör att behovet av gymnasielärare blir mindre under det kommande året. På fem till tio års sikt ökar behovet av lärare till följd av stora pensionsavgångar och ett stigande elevunderlag. Eftersom kommunerna fortsätter att bygga ut förskolan blir det fortsatt stor brist på förskollärare. Detta gäller också på fem till tio års sikt. Det fortsätter att vara brist på utbildade yrkeslärare och specialpedagoger, både på kort och på lång sikt.
Störst brist på arbetskraft under 2012
Civilingenjör, elektronik och teleteknik
Civilingenjörer, elkraft
Mjukvaru- och systemutvecklare
IT-arkitekter
Byggnadsplåtslagare
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Läkare
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Testare och testledare, IT
Operationssjuksköterskor
Förskollärare
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Civilingenjörer, maskin
Lastbilsmekaniker
Kockar
VVS-ingenjörer
Barnsjuksköterskor
Barnmorskor
Geriatriksjuksköterskor
Verktygsmakare

Störst tillgång på arbetskraft under 2012
Marknadsanalytiker och marknadsförare
Friskvårdskonsulent (friskvård)
Montörer, metall, gummi och plast
Språkvetare, översättare och tolkar
Montörer, el- och teleutrustning
Elevassistent
Truckförare
Köks- och restaurangbiträden
Administratör/sekreterare
Journalist Undersköterskor
Parkarbetare
Personliga assistenter
Städare/lokalvårdare
Lagerarbetare
Försäljare, fackhandel
Informatörer
Försäljare, dagligvaruhandel
Fotograf Barnskötare
Vårdbiträde
Matroser

Tillägsinformation