Historik

Arbetsförmedlingens prognoser utvecklades under 1990-talet till sin nuvarande form. I början av 1990-talet fastslogs det att Arbetsförmedlingen skulle vara en kunskapsförmedling och att arbetsförmedlarna skulle ha en mycket god kunskap om den regionala arbetsmarknaden. Det gällde därför att skapa metoder för att öka kunskapen och det företagsinriktade arbetssättet kom i förgrunden.

Arbetsförmedlarna skulle regelbundet besöka företag och kartlägga deras behov och problem. I detta sammanhang blev prognosen ett viktigt verktyg. Prognosen skulle göras två gånger per år och ett gemensamt intervjuformulär skulle användas över hela landet. Dessutom gjordes ett stratifierat slumpmässigt urval så att även företag som inte var arbetsförmedlingens kunder besöktes och intervjuades. Vidare gjordes en tydlig satsning för att öka yrkeskunskapen.

En särskild yrkesprognos utvecklades som byggde på arbetsförmedlingarnas samlade yrkeskunskap. Introduktionen av Yrkesbarometern innebar att kontoren skulle bedöma arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett stort antal yrken. Hela denna process ledde fram till att prognosmodellen också blev en matchningsmodell. Prognosarbetet stöder därmed Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att matcha arbetssökande med arbetsgivarnas rekryteringsbehov.

Tillägsinformation