Remissvar

Arbetsförmedlingen skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser som kommer från andra myndigheter.

Här listas remissvar från 2015 och framåt.

Remissvar: Stöd för validering och kompletteringsåtgärder i samband med korttidssarbete (SOU2019:10)
Af-2019/001 07440
20190318 Finansdepartartementet

Remissyttrande: Samspel för hälsa - finansiell samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen SOU 2018:80
Af-2019/0001 7597
20190402 Socialdepartementet

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd  i Sverige  
Af-2019/0007 6899
201903  Justitiedepartementet

Remissyttrande: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
Af-2019/0009 6580
20190305 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa yrkesexamina vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
Af 2018/0053 6797
20190205 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Åtgärder för att mildra konsekvenser på det sociala området vid ett avtalslöst brexit
Af-2019/0002 9604
20190205 Socialdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Åtgärder som underlättar för  brittiska medborgare vid ett avtalslöst brexit
Af-2019/0002 0293
20190128 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)
Af-2018/0041 7843
2018-12-11 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Komvuxutredningen En andra och en annan chans- ett komvux i tiden (SOU 2018:78)
Af-2018/0041 6895
2018-12-04 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Af-2018/0023 9000
2018-11-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)
Dnr Af-2018/0023 9000
2018-11-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)
Dnr Af-2018-0034-3868
2018-10-30 Justitiedepartementet

Remissvar: Särskild persontransporter-moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU2018:58)
Dnr Af-2018-0034-8441
2018-10-30 Näringsdepartementet

Remissyttrande avseende "Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn" (SOU 2018:47) och "En lärande tillsyn" (SOU 2018:48)
Af-2018/ 00323580
2018-10-23 Tillitsdelegationen

Remissyttrande: Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU2018:37)
Dnr Af-2018-0029 7911
2018-10-12 Socialdepartementet

Remissyttrande: Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd
Dnr Af-2018/0025 7254
2018-09-20 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)
Dnr Af-2018/00336776
2018-09-18 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Europaparlamentets och Rådets förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang
Dnr Af-2018/0036 8723
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
Dnr Af-2018/0036 8761
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
Dnr Af-2018/0036 8739
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering COM(2018) 473 final
Dnr Af-2018/0036 8752
2018-09-01 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
Dnr Af-2018/00368728
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden samt Europeiskt territoriellt samarbete (lnterreg)
Dnr Af-2018/0036 87132018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om inrättande av Asyl och migrationsfonden (AMIF)
Dnr Af-2018/0036 8700
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska Socialfonden+ (ESF+)
Dnr Af-2018/0036 8690
2018-09-11 Näringsdepartementet


Remissvar: Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)
Dnr Af-2018/00256611
2018-09-11 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år
Dnr Af-2018/00314644
2018-09-11 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissvar: Statliga Servicekontor - mer service på fler platser (SOU 2018:43) Fi2018/02198/SFÖ
Dnr Af-2018/0028 7299
2018-09-10

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globalisteringseffekter
Diarienr: Af-2018/00368665
2018-09-11 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till EU direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Diarienr: Af-2018/00312042
2018-09-04 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)
Diarienummer: Af-2018/00225038
2018-07-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar (U2018/02165/UH)
Diarienummer: Af-2018/002Länk...37918
2018-06-26 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Totalförsvarsdatalag-Rekryteringsmyndighetens personuppgfitsbehandling (SOU 2017:97)
Diarienummer: Af-2018/00302844
2018-06-26 Försvarsdepartementet

Remissyttrande: Ds 2018:17: Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen
Diarienummer: Af-2018/00249634  
2018-06-12 Socialdepartementet.

Remissyttrande: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
Diarienummer: Af-2018/0012 3019
2018-05-22 Socialdepartementet

Remissyttrande: Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete
Diarienummer: Af-2018/0011 5422
2018-04-24 Justititedepartementet

Remissyttrande del 2: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen
Diarienummer: Af-2018/0004 1745
2018-04-24 Socialdepartementet

Remissyttrande: SOU 2017:114 Reboot
Diarienummer: Af-2018/0004 0111
2018-04-17 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Diarienummer: Af-2018/0000 2612
2018-03-27 Näringsdepartementet

Remissyttrande; Transpersoner i Sverige-förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor, SOU 2017:92 
Diarienummer: Af-2017/00669174
2018-03-19 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Förslag till lag om tillgänglighet till digital offentlig service (DS 2017:60)
Diarienummer: Af-2017/00613931
2018-02-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: Departementspromemorian  BAS-tjänstgöring för läkare (DS 2017:56)
Diarienummer: Af-2017/00605425
2018-02-06 Socialdepartementet  

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning
Diarienummer: Af-2018/00076206
2018-03-08 Skolverket

Remissyttrande: Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik {SOU 2017:88)
Diarienummer: Af-2017/0063 7231
2018-02-20 Kulturdepartementet

Remissyttrande del 1:Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn- en ny modell för föräldraförsäkring
Diarienummer: Af-2018/00041745
2018-02-20 Socialdepartementet

Remissyttrande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU:2017:73)
Diarienummer: Af-2017/00600500
2018-02-17 Näringsdepartementet    

Remissyttrande: SOU 2017:80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverktets verksamhet
Diarienummer 2017/00606140
2018-02-13 Justitiedepartementet

Synpunkter på förslag till proposition; anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning
Diarienummer: Af-2017/00671774
2018-02-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Åtgärder med anledning av ILOs rekommendation nr 205 Diarienummer af 2017/0058 5289
2017-12-18 Svenska ILO-kommittén 

Remissyttrande: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen (DS 2017:55) Diarienummer Af 2017/57 049
2017-12-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i varje program (U2017/03537/GV) Diarienummer Af-2017/0045 3736 
2017-11-29 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47). Diarienummer Af-2017/00439304).
2017-11-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Återförande av skattereduktion för fackföreningsavgift. Diarienummer Af 2017/0051 5869
2017-11-21 Finansdepartementet

Remissyttrande: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Diarienummer: Af-2017/0441 771
2017-11-14 Socialdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Diarienummer Af-2017/0049 2425
2017-11-14 Finansdepartementet

Remissyttrande Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)
2017-10-31 Socialdepartementet

Remissyttrande av delbetänkande, Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51). Diarienummer: Af-2017/0036 0509.
2017-10-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Ekonomistyrningsverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd. Diarienummer Af-2017/0046 4707
2017-10-04 Ekonomistyrningsverket

Remissyttrande: Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) Diarienummer: Af 2017/0035 8727 
2017-10-03 Kullturdepartementet

Remissyttrande: Departementspromemorian Körkortslån
Diarienummer: Af 2017/0037 1971
2017-09-26 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Försäkringskassans nya föreskrifter gällande ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser samt ändrade föreskrifter angående etableringstillägg och bostadsersättning
Diarienummer: Af 2017/0045 4708
2017-09-21 Försäkringskassan

Remissyttrande Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58)
Diarienummer: Af 2017/0035 2921
2017-08-19 Justitiedepartementet

Remissyttrande: EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49)
Diarienummer: Af 2017/00312843
2017-09-05 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)
Diarienummer: Af-2017/0027 9974
2017-09-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Diarienummer: Af-2017/0030 2630
2017-09-05 Justitiedepartemetet

Remissyttrande: Samlad kunskap - stärkt handläggning (SOU 2017:5)
Diarienummer: Af-2017/0023 5571
2017-08-22 Socialdepartementet

Remissyttrande: Karensavdrag - en mer rättvis självrisk. (Ds 2017:18).
Diarienummer: Af-2017/0026 8171
2017-06-29 Socialdepartementet

Remissyttrande: digitalforvaltning.nu. Delbetänkande av utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (SOU 2017:23)
Diarienummer: Af-2017/0015 6400
2017-06-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: Delbetänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Diarienummer: Af-2017/0020 3961
2017-06-20 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2017:4, Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut
Diarienummer: Af-2017/0012 7116
2017-05-30 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2017:9, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet
Diarienummer: Af-2017/0014 8036
2017-05-17 Socialdepartementet

Remissyttrandet: För en god och jämlik hälsa - en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4
Diarienummer: Af-2017/0010 4590
2017-05-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av skiktgränser för statlig inkomstskatt för 2018
Diarienummer: Af-2017/00155390
2017-05-12 Finansdepartementet

Remissyttrande: Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Diarienummer: Af-2017/0015 5328
2017-05-12 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utvidgat växa-stöd för den första anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag
Diarienummer: Af-2017/0015 4744
2017-04-11 Regeringskansliet

Remissyttrande: Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden
Diarienummer: Af-2017/0015 5236
2017-04-18 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utkast till Lagrådsremiss av utredningen Förändrade skatteregler för delägare i fåmansbolag, Fi201603965S1
Diarienummer: Af-2017/0015 9259
2017-03-06 Finansdepartementet/Regeringskansliet

Remissyttrande: Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning
Diarienummer: Af-2017/0015 4869-1
2017-04-11 Regeringskansliet

Remissyttrande: Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering
Diarienummer: Af 2017/0002 0440
2017-04-04 Näringsdepartementet

Remissyttrande: För Sveriges landsbygder, slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)
Diarienummer: Af 2017/0004 1915
2017-03-21 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)
Diarienummer Af 2016/0049 00198
2017-03-21 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: För Sveriges landsbygder - slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)
Diarienummer: Af 2017/0004 1915
2017-03-21 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Angående Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland
Diarienummer: Af 2017/0002 6317
2017-03-01 Socialstyrelsen

Remissyttrande: Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78)
Diarienummer: Af 2016/0043 4478
2017-02-24 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer
Diarienummer: Af 2016/0041 3662
2017-02-21 Justitiedepartementet

Remissvar: En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (U2016/04660/GV)
Diarienummer: Af 2016/0044 2088
2017-02-21 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Stärkt ställning för arbetskraftinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)  
Diarienummer: Af 2017/00477294
20017-02-08 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Översyn av skatteregler för fåmansbolag (SOU 2016:75)
Diarienummer: Af 2016/00401729
2017-02-01 Finansdepartement

Remissyttrande: Skatt på finansiell verksamhet
Diarienummer: Af 2016/00408889
2017-02-01 Finansdepartement

Remissyttrande: En robust personalförsörjning av det militära försvaret
Diarienummer: Af 2016/63
2017-01-17 Regeringskansliet

Remissvar under 2016

Remissvar: En funktionshinderpolitk för ett jämlikt och hållbart Sverige Diarienummer: Af 2016/ 033 7189
2012-12-13 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)
Diarienummer: Af 2016/0033 0434
2016-12-15 Regeringskansliet

Remissyttrande: En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:679)
Diarienummer Af 2016/0034 8571
2017-01-13 Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
Diarienummer Af 2016/0038 7606
2016-12-13 Socialdepartementet

Remissyttrande: Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50)
Diarienummer Af-2016/0026 0249
2016-11-15 Arbetsdepartementet

Remissvar: Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer
Diarienummer Af 2016/00231180
2016-11-01 Utbildningsdepartementet

Remissvar: Departementspromemorian Validering med mervärde
Diarienummer: Af 2016/00187370
2016-11-01 Utbildningsdepartement

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till ny skyddsgrundsförordning
Diarienummer Af-2016/0025 8634
2016-09-27 Justitiedepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till nytt mottagandirektiv
Diarienummer Af-2016/0025 8667
2016-09-27 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 
Diarienummer Af-2016/10025 5962
2016-09-13 Finansdepartementet

Remissyttrande: Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd
Diarienummer Af-2016/0008 0294
2016-09-08 Utrikesdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning
Diarienummer Af-2016/0017 3310
2016-08-30 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga
Diarienummer Af-2016/0014 8922
2016-08-16 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
Diarienummer Af-2016/0011 4169
2016-08-16 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplaceing av ensamkommande barn
Diarienummer Af-2016/0015 4060
2016-08-08 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle
Diarienummer Af-2016/191118
2016-06-21 Kulturdepartementet

Remissvar: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Diarienummer Af2016/00060437
2016-06-27 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Diarienummer Af2016/157705
2016-06-14 Socialdepartementet

Remissyttrande:Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande
Diarienummer Af2016/0084087
2016-06-22 Finansdepartementet

Remissvar: DepartementspromemorianTolktjänst för vardagstolkning
Diarenummer Af 2016/0003535
2016-06-14 Socialdepartementet

Remissyttrande: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna. Ds 2016:8
Diarienummer Af-2016/00039537
2016-06-07 Socialdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017
Diarienummer Af-2016/191137
2016-06-01: Finansdepartementet

Remissyttrande: Förslag till ändringar av EU-förordning avseende stadsstöd
Diarienummer Af-2016/147818
2016-04-26 Regeringskansliet

Remissyttrande: Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)
Diarienummer Af-2016/048389
2016-04-27 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror
Diarienummer Af-2016/160147
2016-04-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare
Diarienummer Af-2016/157585
2016-04-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer
Diarienummer Af-2016/16014
2016-04-19 Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2017
Diarienummer Af-2016/058135
2016-04-04 Finansdepartementet

Remissyttrande: Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux
Diarienummer Af-2015:649273
2016-03-08 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik
Diarienummer Af-2015/61135
2016-03-10 Regeringskansliet

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Diarienummer Ju-2016/01307/L7

Remissyttrande. Välja yrke
Diarienummer Af-2015/611171
2016-02-17 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden
Diarienummer Af-2015/623731
2016-02-23 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning
Diarienummer Af-2015/1594496
2016-02-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Kompletteringar av RUT-avdraget
Diarienummer Af-2015/654575
2016-01-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Mål och myndigheter – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86
Diarienummer Af-2015/542149
2016-02-02 Socialdepartementet

Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen Diarienummer 4.1.1-29011/2015)
Diarienummer Af-2015/597065
2016-01-18 Socialstyrelsen

Remissvar avseende förslag till föreskrifter för ansökan om nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen, SeQF
Diarienummer Af-2015/647849
2016-01-14 Myndigheten för yrkeshögskolan 

Remissvar under 2015 

Remissyttrande: Promemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
Diarienummer Af-2015/05040
2015-12-08 Utbildningsdepartementet.

Remissyttrande avseende promemoria Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
Diarienummer Af-2015/530875
2015-12-08

Remissyttrande: Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (OU 2015:56)
Diarienummer Af-2015/491909
2015-11-30 Finansdepartementet

Remissyttrande: PM med förslag på vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet
Diarienummer Af-2015/563931
2015-11-24 Justiitiedepartementet

Remissyttrande avseende betänkandet Myndighetsdatalag (SOU2015:39)
Diarienummer Af-2015/463438
2015-11-10 Regeringskansliet

Remissyttrande: Utredningen om högskolans utbildningsombud. (SOU2015:70)
Diarienummer Af-2015/351441
2015-11-09

Remissyttrande: Trygghetsutredningens betänkande - Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69)
Diarienummer Af-2015/437313
2015-11-02 Finansdepartementet

Remissyttrande: En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)
Diarienummer Af-2015/405581
2015-10-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Uppgiftlämnarservice för företag SOU 2015:33
Diarienummer Af-2015/32645
2015-10-27 Näringsdepartementet 

Remissyttrande: Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SOU 2015:44
Diarienummer Af-2015/298789
2015-09-29

Remissyttrande: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)
Diarienummer Af-2015/282774
2015-09-28 Regeringskansliet

Remissyttrande: En ny militär grundutbildning
Diarienummer Af-2015/340581
2015-08-04 Försvarsdepartementet

Remissvar: Systematiska jämförelser-för lärande i staten (SOU 2015:36)
Diarienummer Af-2015/296629
2015-08-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 214:91)
Diarienummer Af-2015 /191967
2015-06-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17
Diarienummer Af-2015/171334
2015-06-26 Socialdepartementet

Remissyttrande avseende För kvalitet-Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)
Diarienummer Af-2015/168587
2015-06-16 Regeringskansliet

Remissvar: Arbetsförmedlingens remissvar till utredningen om matchningsanställningar A 2014:D
Diarienummer Af-2015/157631
2015-06-18 Abetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Förändringar av husavdraget
Diarienummer Af-2015/164922
2015-05-04 Finansdepartementet

Remissvar: Automatiserade beslut-färre regler ger tydligare reglering (SOU 2014:75)
Diarienummer Af-2015/083206
2015-04-28 Näringsdepartementet

Arbetsförmedlingens svar på promemoria om förändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar (lag (2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare)
Diarienummer Af - 2015/123666
2015-03-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73)
Diarienummer Af-2014/651935
2015-02- 24 Försvarsdepartementet

Remissyttrande: Betänkande Inbyggd integritet inom Inspektionen för socaialförsäkringen (SOU 2014:67)
Diarienummer Af-2014/596053
2015-02-17

Remissyttrande: Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)
Diarienummer Af-2014/553399
2015-01-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: "Skatteverkets promemoria Folkbokföring och SPAR-några registerfrågor"
Diarienummer Af-2014/572481
2015-02-03 Finansdepartementet

Tillägsinformation

Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Kontakta registrator