Arbetsförmedlingen
 • Kontakt
 • Other languages
 • Teckenspråk

Sjöberg bloggar

Hej! Jag heter Mikael Sjöberg och är generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Vi genomför nu ett omfattande förnyelsearbete. Målet är att bli en modern myndighet som bidrar till att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Det arbetet vill jag och mina kollegor i  Arbetsförmedlingens ledningsgrupp berätta om här.

Välkommen!

Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • 24 april 2017

  Avgörande att se människors potential


  Maria Kindahl, direktör Avdelningen Rehabilitering till arbete
  Den här veckan skriver Maria Kindahl, direktör för Avdelningen Rehabilitiering till arbete, på bloggen. Trevlig läsning! Upplevelser formar erfarenheter som förändrar perspektiv. För ett antal år sedan besökte jag en folkhögskola för studenter som hade teckenspråk som modersmål. Där fanns jag, med utbildning och lång yrkeserfarenhet men i sammanhanget helt oförmögen att nyttja mina kompetenser där jag befann mig. Det blev för mig tydligt hur kunskaper, kompetens och förmåga är något som formas och finns i ett sammanhang.Sedan några veckor tillbaka är jag direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete. En kort tid som också format erfarenheter och perspektiv och det är därför spännande och roligt att i bloggen få berätta om några av mina första tankar kring de frågor som ligger mig varmast om hjärtat.Vår förmåga, på Arbetsförmedlingen och i Sverige, att i varje person se potentialen – är och kommer att vara avgörande för framtiden. För mig är det kärnan i Arbetsförmedlingens uppdrag och i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.Min bild är att mycket positivt hänt och händer kring möjligheten för personer med nedsatt arbetsförmåga att etablera sig på arbetsmarknaden men också att mycket viktigt arbete återstår. Också hos oss på Arbetsförmedlingen.Häromdagen besökte jag vår hemsida för att söka information. För en stund förbyttes min roll, jag var kund och slogs av vikten av digital utveckling och förändring. Det handlar om allt från hur vi tillgängliggör information i olika kanaler, hur vår webbsida behöver bli mer användbar med information kring vad en funktionsnedsättning kan innebära och vilket stöd vi kan bidra med för såväl arbetsgivare som individ.Men faktum är att varje vecka, året runt, lämnar också ungefär 1000 personer med funktionsnedsättning arbetslöshet för ett arbete. Det är oerhört positivt, men naturligtvis vill vi mera! Det märks inte minst i engagemanget bland Arbetsförmedlingens medarbetare och chefer för det förnyelsearbete som pågår inom myndigheten.I Stockholm arrangerar Arbetsförmedlingen just i dag det stora eventet ”Se kraften”.  För Star Wars-entusiaster kan det snabbt uppstå associationer till ”The force”- och det ligger en hel del i det. Kärnan i ”Se Kraften” handlar om alla människors inneboende kraft som kan göra Sverige rikare om den synliggörs och matchas rätt. Vid eventet finns många arbetsgivare som vill förmedla fördelarna med att få upp ögonen för den outnyttjade kompetensen och den vinst det inneburit att inkludera personer med olika funktionsnedsättningar vid rekryteringen.Andra positiva initiativ handlar om hur ungdomar med ohälsa eller funktionsnedsättning får möjlighet till arbete eller utbildning genom att Arbetsförmedlingen bildar team tillsammans med kommuner, Landsting/regioner och Försäkringskassan.Vår resa handlar om att lyfta nära samverkan och kundens möjlighet att ta ansvar tillsammans med oss. Det är tillsammans vi lyckas!Maria Kindahl
 • 18 april 2017

  Varje rekrytering är en möjlighet till utveckling och förbättring


  Mattias Buvari, Regiondirektör Syd
  Idag skriver Mattias Buvari, regiondirektör Syd, på bloggen. Trevlig läsning! Arbetsförmedlingens vision är att vi ska göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Det är med den ambitionen som medarbetare och chefer går till jobbet på Arbetsförmedlingen varje dag. Det är med den ledstjärnan som vi dagligen har tusentals kontakter med arbetsgivare. Det är med den målbilden som vi driver vår förnyelseresa.I den allmänna debatten och inte minst genom mediabilden kan man ibland få känslan av att vi inte har några kontakter med arbetsgivare. Den bilden är inte korrekt. Även om vi både kan och kommer att bli än bättre, så har vi hundratusentals arbetsgivares förtroende att hjälpa till med deras rekryteringar. Bara under det första kvartalet 2017 har arbetsgivare anmält drygt 300 000 lediga jobb till oss. Allt tyder på att det under året kommer att anmälas över en miljon lediga jobb till Arbetsförmedlingen. Då det är arbetsgivaren som avgör om de ska nyttja arbetsförmedlingens tjänster betyder det att vi får förtroendet från många arbetsgivare att medverka till deras utveckling. Vi löser inte alla rekryteringar. Det är inte bra, men heller inte förvånande då efterfrågan på kompetens ofta även finns inom områden där det råder direkt brist på personer som har den efterfrågade kompetensen. Likväl har drygt 130 000 människor som är registrerade hos Arbetsförmedlingen fått någon form av lönearbete under första kvartalet 2017.Vi har tagit flera viktiga steg inom ramen för förnyelseresan i syfte att utveckla och förbättra våra relationer med arbetsgivarna. Listan på konkreta förbättringar kan göras lång men jag väljer att lyfta några konkreta exempel.Vi avsätter i dag mer resurser till arbetet med arbetsgivare. En central del av det är att vi bygger upp förmågan att möta arbetsgivarna på deras villkor. Inte minst sker det genom den digitala utvecklingen. Genom webbinarier, smartare matchningsverktyg och förbättrad hemsida kan arbetsgivare hitta kandidater och hämta hem den information som de behöver för att underlätta sin kompetensförsörjning. Vår tanke är att vår service ska vara tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt helt oberoende av våra öppettider på kontor. Inte minst uppskattas det av mindre företagare som ofta sköter rekryteringar utanför kontorstid.För de arbetsgivare som vill ha mer stöd i sina rekryteringar erbjuder vi med start i april möjligheten att på generösa öppettider få konkret matchningshjälp via vår kundtjänst. Bland annat ger de företag som rekryterar på flera orter samtidigt möjlighet att lättare hålla ihop den processen. Självklart innebär de generösa öppettiderna möjligheter att ha kontakter med våra medarbetare på kundtjänst utanför vanliga kontorstider.Samtidigt som vi bygger ut våra digitala tjänster och service via telefon utvecklar vi också våra lokala förmedlingar. Ett konkret exempel är att vi hittills rekryterat drygt 100 företagsrådgivare. Tanken utöver det interna perspektivet - att utveckla metoder och stödja sina kollegor- är att dessa medarbetare bland annat ska finnas med i olika företagarnätverk. Dels för att bidra med sin expertkunskap om arbetsmarknaden, dels för att öka vår förståelse för de behov som finns hos arbetsgivare. Det kan exempelvis leda till bättre arbetsmarknadsutbildningar. Allt i syfte att underlätta för arbetsgivare att hitta personal.Även om vi redan idag har utvecklat vårt arbete med att hjälpa arbetsgivare med deras kompetensförsörjning så är vi inte nöjda. Därför kommer vi satsa än mer på att finnas med i olika nätverk, att utforma arbetsmarknadsutbildningar mer i samspel med arbetsgivare och att öka samarbetet med det reguljära utbildningsväsendet. Genom utveckling av både de digitala verktygen och lokala Arbetsförmedlingen ökar vi vårt samarbete med arbetsgivarna på deras villkor. Därigenom kan vi tillsammans göra Sverige rikare./Mattias Buvari
 • 7 april 2017

  Utbildning och samverkan nyckel till svensk arbetsmarknad


  Annika Sundén, analysdirektör Arbetsförmedlingen
  Idag skriver Arbetsförmedlingens analysdirektör Annika Sundén på bloggen.Trevlig läsning!Den 20 januari i år blev vi 10 miljoner invånare i Sverige. De senaste åren har Sveriges befolkning ökat snabbt och det beror till allra största delen på invandring. Globaliseringen har gjort det lättare att röra sig i världen och söka möjligheter i ett nytt land. Men med fler krig och konflikter tvingas också många människor fly och för närvarande beräknas 60 miljoner människor vara på flykt runt om i världen.Många har sökt sig till Sverige och under 2015 tog vi emot 163 000 personer.  Arbetsförmedlingen är sedan december 2010 ansvarig för etableringsuppdraget, det tvååriga program som ska förbereda nyanlända för det svenska samhället och arbetsmarknaden.  Sedan starten har 128 000 personer som fått uppehållstillstånd kommit till etableringsuppdraget, nära hälften under 2015 och 2016. I år kommer antalet deltagare och öka och nå nästan 80 000 personer.Just nu är svensk ekonomi stark med bred efterfrågan på arbetskraft och många arbetsgivare vittnar om att det svårt att rekrytera. Sysselsättningen ökar, både bland inrikes och utrikesfödda. Men bilden är tudelad och personer födda utanför Europa har fortfarande svårt att få fäste på svensk arbetsmarknad och deras arbetslöshet är högre än andra gruppers.Vad som händer med sysselsättningen bland utrikes födda och vad det betyder för integrationen står högt på agendan och är föremål för debatt om allt från politik till hur statistik ska tolkas. Arbetsförmedlingen ska bidra till den diskussionen – inte genom att ta ställning men genom att ta fram fakta och underlag som kan hjälpa politiker och andra aktörer att fatta beslut. Och inte minst, för att de som söker arbete eller vill anställa har den kunskap och information om arbetsmarknaden som de behöver.  Att utveckla vår roll som expertmyndighet är en viktig del av Förnyelseresan.Därför ordnade Arbetsförmedlingen förra veckan ett seminarium för att samtala kring och ge några perspektiv på etableringsuppdraget. (Rapporten som låg till grund för seminariet finns här). I etableringsuppdraget finns människor med många olika erfarenheter och bakgrunder. Nästan varannan kommer från Syrien men många är från Somalia eller Eritrea. De allra flesta är unga, 7 av 10 är under 40 år. Och deras utbildning varierar: hälften saknar gymnasieutbildning och många har inte ens grundskola. Men en tredjedel har eftergymnasial utbildning och universitetsexamen.Vid seminariet diskuterade vi hur utmaningarna ser ut och att läget ställer krav på oss som samhälle men att det också finns stora möjligheter. Just nu saknas det arbetskraft inom många sektorer: lärare, undersköterskor, byggnadsarbetare, it-tekniker är några exempel. På lite längre sikt innebär den åldrande befolkningen att fler ska försörjas av färre. För att klara tillväxt och försörjning framåt behöver vi ta tillvara kompetens och erfarenheter hos dem som har kommit till Sverige. Men för att kunna ta jobben på svensk arbetsmarknad behöver många komplettera sin utbildning eller slutföra gymnasiet. Att motivera till utbildning som leder till jobb kommer att bli avgörande, särskilt för dem som är unga och har många år i arbetslivet framför sig. Men det är inte hela lösningen och det behövs också fler vägar till jobb för dem som saknar utbildning. Arbetsförmedlingen har ansvaret för etableringsuppdraget men vi klarar det inte ensamma. En väl fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer – kommuner, myndigheter, näringslivet och arbetsmarknadens parter – krävs också.Annika Sundén
 • 31 mars 2017

  Ny planering ger kunden ökat inflytande  Jag är stolt över att vi under april börjar rulla ut ett nytt digitalt planeringsverktyg internt som på sikt ökar den arbetssökandes möjlighet att själv planera vägen till jobb. Den nya planeringen kommer under året att ersätta dagens handlingsplan - alltså det dokument som upprättas av Arbetsförmedlingen när man skriver in sig. Det är en stor och konkret förändring vi gör just nu för att förbättra för våra kunder.Enklare att aktivitetsrapporteraIstället för att följa den idag ofta ganska statiska handlingsplanen, kommer den arbetssökande själv eller tillsammans med arbetsförmedlaren kunna uppdatera och lägga till aktiviteter i planeringen allteftersom. Detta är vad kunderna berättat för oss att de önskar – de vill ha mer inflytande över sin planering. På vår webbplats blir det enkelt att ta del av de tjänster och aktiviteter som Arbetsförmedlingen erbjuder. Det kommer också vara kopplat till aktivitetsrapporten – vilket gör det enklare för den inskrivna att redovisa sitt jobbsökande.Delaktighet - viktigt för att få ett jobbDelaktighet ökar möjligheten att påverka situationer. I perioder då man är arbetssökande är jag övertygad om att den egna möjligheten till delaktighet i processen har en stor betydelse för resultatet. Att öppna upp och verkligen släppa in våra kunder i sina egna ärenden är därför en viktig del av Arbetsförmedlingens pågående förnyelse. Vårt mål är att kunden inte ska vara ett ärende hos oss. Kunden ska istället ha ärenden hos oss.Så – nu rullar vi ut det digitala planeringsverktyget. Först blir det tillgängligt för våra arbetsförmedlare – så att de hinner lära sig verktyget och upptäcka buggar och brister som behöver åtgärdas. I höst släpps det på för alla inskrivna kunder via ”Min sida” på Arbetsförmedlingen.Trevlig helg!Mikael
 • 15 mars 2017

  Du är inte ett ärende, du har ett ärende hos oss  Idag skriver Arbetsförmedlingens kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund på bloggen. Trevlig läsning! Den 18 januari i år hade jag varit anställd som kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen i en dryg månad. Då blev jag ”pingad” på twitter av Magnus Johansson. Han skrev: ”Nu är ni Arbetsförnedringen för mig och många andra som upplevt samma. All heder till de som lyckas få ett jobb via Af” Nyfikenheten hos mig tog över. Vad hade hänt här i mötet mellan oss och en av våra kunder? Jag svarade Magnus och bad honom höra av sig till mig för att berätta. Han återkom redan nästa dag med ett mejl och sin berättelse.Magnus är en 28-årig kille i Stockholm, utbildad trädgårdsingenjör, som för en tid sedan blev arbetslös på grund av arbetsbrist. Han verkar vara en målmedveten person med en bestämd vilja att starta eget och han formulerar sig väl när han redogör för sina möten med oss på Arbetsförmedlingen. Han beskriver flera mötestillfällen med olika handläggare. Hans missnöje är stort vad gäller vårt bemötande, vår information och kommunikation, ofta med motstridiga besked.Vår sista kontakt har vi 27 januari och då skriver han;”Jag ger upp att få stöd att starta ett företag via Af – en process som påbörjades i oktober månad när jag först var i kontakt med er”.Bilden av Arbetsförmedlingen Någon som läser det här kanske tänker; oj, det var bra att ett kundärende lyfts fram och att Arbetsförmedlingen är intresserad av hur vi som kunder uppfattar er.Andra kanske tänker; varför ta upp ett enskilt ärende, det kan ju finnas hur många orsaker som helst till att det här mötet blev som det blev och där felet inte helt och hållet är Arbetsförmedlingens?Tänker på hur Magnus berättelse till sina kompisar, föräldrar och andra bekanta låter. Ur hans perspektiv har vi inte varit förtroendeingivande, professionella och inspirerande – de tre orden som formulerar vår värdegrund.Bilden av Arbetsförmedlingen, en av Sveriges viktigaste myndigheter, kommer alltid sättas av er som är våra kunder – du som är arbetssökande och alla ni arbetsgivare som är angelägna att snabbt hitta nya medarbetare med rätt kompetens.Vi ska klara av balansen mellan god service och myndighetsutövning. Att vi utgår ifrån kundbehovet är inte samma sak som att verksamheten har blivit efterfrågestyrd eller att du som kund alltid har rätt. Som myndighet har vi ett uppdrag att tillmötesgå arbetsgivare och arbetssökande utifrån gällande lagstiftning och regelverk. Men det finns inget motsatsförhållande mellan dina behov och vårt regelverk eller mellan att ge god service och att ställa krav.Viktigt med ditt förtroende Varför är det viktigt att du som kund hos oss har positiva tankar, känslor och attityder om hur vi möter dina behov? Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter och kostar årligen ca 8-10 miljarder kronor. Vi är över 14 000 anställda med en vision om att göra Sverige rikare genom att skapa förutsättningar för människor och företag att växa.En svensk myndighet ska ha medborgarnas förtroende – det är viktigt för legitimiteten och ytterst för demokratin. Förtroende är något som får ett samhälle att hålla ihop.En myndighets varumärke byggs vare sig vi jobbar med det eller inte. Vi arbetar nu internt med stor målmedvetenhet att åtgärda det glapp som finns mellan vad du som kund förväntar dig av oss och hur vi svarar upp mot det. Det här glappet har kostat i förtroende. Det handlar om vår service och vårt bemötande, våra arbetsmetoder och vår handläggning och om hur vi kommunicerar med dig.Vi behöver bli ännu mer nyfikna på hur vårt möte med dig som kund blev för att utveckla oss och öka förtroendet, få dig att känna dig inspirerad och professionellt bemött.Du vänder dig till oss för att du vill Vi har regeringens uppdrag att modernisera myndigheten så att du som kund vänder dig till oss för att du vill, inte för att du måste. Du ska känna att du har ett ärende hos oss, inte att du är ett ärende hos oss. Vi ska kommunicera klart och tydligt med dig som kund och med dina behov i fokus.Vi kommer därför under våren fortsätta utforska mer om hur du som kund och medborgare ser på oss, hur du uppfattar vårt uppdrag och hur du tycker att vi sköter det.Du är välkommen att höra av dig med tankar och idéer som bidrar till vårt arbete att utveckla Arbetsförmedlingen och där snacket i en framtid runt middagsbordet kanske låter så här;”Hallå, jag måste berätta en sak! Idag hade jag ett videosamtal med Arbetsförmedlingen för att få stöd i mitt jobbsökande. Det var ett riktigt inspirerande möte med en handläggare som ingav jättestort förtroende och var superproffsig. Det var jättekul och så otroligt bra att man kan fixa så mycket online via mobilen och ha koll på sitt ärende”.Tack Magnus för din tweet och dina mejl! Det inspirerade mig.Mikael HvinlundKommunikationsdirektörmikael.hvinlund@arbetsformedlingen.sePs: Magnus lämnar på onsdag denna vecka arbetslösheten och börjar jobba i sitt nystartade företag. /Ds
 • 3 mars 2017

  Vårt förtroende påverkas av vår förmåga att lyssna på våra kunder


  Marie Linell-Persson, Direktör Förmedlingsavdelningen
  Idag skriver Marie Linell-Persson, direktör för Förmedlingsavdelningen, på bloggen.                                                                                                               Trevlig läsning! Vi har idag betydligt mer kunskap om vad våra kunder har för behov och förväntningar på oss. Att lyssna, förstå och lära av dem är en förutsättning för att öka allmänhetens förtroende för oss.Sedan några år tillbaka har mycket av vårt utvecklingsarbete tagit avstamp i de önskemål som finns hos våra kunder - arbetsgivare och arbetssökande, men också i de brister som kunder har sett hos oss. Det har vi gjort genom kundresor, där fokus har varit att undersöka hur våra kunder upplever vår service. En del av det vi identifierade som utvecklingsområden har vi valt att jobba vidare med, för att det ska bli tydligare vad vi kan erbjuda för stöd. Det gör vi i så kallade Växthus. Att jobba i Växthus innebär att kunder och medarbetare arbetar tillsammans med olika förbättringsförslag för att hitta lösningar. Det handlar alltså inte bara om att vi lyssnar på våra kunder utan också om att vi utvecklar våra tjänster tillsammans med dem. Möjligheten att kunna skriva in sig som arbetssökande via vår webb är en av de tjänster som vi utvecklat tillsammans med våra kunder.Så vad tycker våra kunder om oss? Jo en av de största insikterna vi har fått med oss är att våra arbetssökande upplever att det finns en obalans mellan kontroll och service. De tycker det är svårt att förstå sin egen process och hur de själva kan påverka den. Både arbetssökande och arbetsgivare ger utryck för att vi måste bli tydligare med vad vi gör och vad vi kan erbjuda för stöd.  Vårt utvecklingsarbete måste därför drivas av att det ska bli tydligare för kunden. Det måste vara enkelt att förstå vilket stöd vi kan erbjuda, hur den egna processen ser ut och hur det går att påverka den. Om kunden upplever att vi är tydliga med vad vi kan erbjuda för stöd ökar känslan av delaktighet och då kan fokus på mötet mellan oss och kund, oavsett om det sker digitalt eller fysiskt, bli starkare.För arbetssökande och arbetsgivare är kontakten med Arbetsförmedlingens bara en del i deras liv. Varje kund som kommer till oss gör det med sin egen förförståelse och med sina olika behov. Vår strävan måste vara att varje kund, efter att de varit i kontakt med oss, känner att de har en tydlig bild av vilket stöd de kan få för att hitta rätt kompetens eller komma närmare ett arbete.Det finns speciellt en händelse i mitt arbetsliv som gjort intryck på mig och som jag bär med mig. Jag hade precis börjat på ett nytt arbetsförmedlingskontor som förmedlare och skulle tillsammans med min handledare ta emot en arbetssökande. Personen vi träffade kom in i rummet med tunga steg, hade inga större förhoppningar på vad vi kunde erbjuda, hade lite yrkeserfarenhet och ingen tydlig yrkesinriktning. Jag minns att jag under mötet kände mig villrådig; ”hur kan vi stötta denna person att komma närmare ett arbete?”. Men när min handledare började prata ställde hon frågor som fokuserade på hur denna arbetssökande kunde använda sina erfarenheter och kompetenser. Hon visade på vilka möjligheter som fanns, vilket stöd vi kunde ge och fokusera på kraften och potentialen i människan istället för att se hindren. När mötet var slut och den arbetssökande lämnade rummet var det med betydligt lättare steg.Det är det som skapar värde i ett möte - att kunden när den går ifrån oss har kommit ett steg närmare sitt mål. Och det är här jag vill vara med och göra skillnad. När vi lyssnar på våra kunder och tar deras tankar, funderingar, drömmar och drivkrafter på allvar då bidrar vi till att Sverige blir rikare genom att människor och företag växer./Marie Linell-Persson
 • 23 februari 2017

  80 miljarder - arbetsmarknadspolitik kostar


  Arbetsförmedlare och arbetssökande
  Arbetsförmedlingen är en av Sveriges viktigaste myndigheter som hanterar ett av landets viktigaste politikområden. Det märks inte minst i den debatt som seglat upp efter Allianspartierna och SD:s utspel om att myndigheten bör läggas ned. Efter utspelen har jag såklart fått en del frågor – inte minst från medarbetare, men också media – om vad jag tycker. Mitt svar är att det är både naturligt och önskvärt att politiska partier utvecklar idéer och formulerar förslag, men att vi som myndighet vare sig har synpunkter på eller går i polemik mot politiska utspel. Vår uppgift är att genomföra den politik som regering och riksdag beslutar samt bistå med beslutsunderlag och expertkunskap.Samtidigt lyssnar vi såklart på vad som sägs i debatten och utan att recensera några av förslagen som nu förts fram – tänker jag att mycket av den kritik som riktas mot myndigheten rör sådant som Arbetsförmedlingen fångat upp och hanterar i den omgörning av myndigheten som pågår för fullt och som vi kallar Förnyelseresan.När jag kom till Arbetsförmedlingen för snart tre år sedan stod vi väldigt nära vägs ände med enorma utvecklingsunderskott, omfattande problem med ledning och styrning och ett förtroende fullständigt kört i botten. Det var anledningen till att vi omgående påbörjade Förnyelseresan. Idag är vi en betydligt bättre fungerande myndighet. Vi har fortfarande ett alldeles för lågt förtroende men i de två senaste årens mätningar har vi faktiskt lyckats vända trenden och påbörjat en mödosam, om än långsam klättring i förtroenderankingen.Verkliga förändringar tar tid Förändringar på riktigt tar tid att genomföra. Nu – när det snart är halvtid kan jag konstatera att vi går i takt med vår strategiska karta som visar vägen till målbilden 2021. Vi vet vilka problem vi har som myndighet och vi jobbar dagligen med att rätta till dem. Vår förnyelseresa har utvärderats av Statskontoret och EU-kommissionen och de säger att Arbetsförmedlingen är på rätt väg men att vi har långt kvar. Jag ser det som att de investeringar som vi hittills gjort i myndighetens reformering har gett planerad utdelning. Rent konkret kan det bland annat utläsas i att vi redan förra året kunde uppfylla flertalet av de mål som regeringen satt upp. I år är jag övertygad om att vi kommer förbättra resultaten ytterligare.Förnyelseresan är starkt förankrad inom organisationen och rent krasst är vi som jobbar på Arbetsförmedlingen ganska vana vid att figurera i den politiska debatten. Min bedömning är att den höga motivationen och det djupa engagemanget att skapa samhällsnytta genom att hjälpa företag och arbetssökande, kommer fortsätta finnas kvar hos Arbetsförmedlingens medarbetare – även fast vi just nu är ifrågasatta. Något som jag däremot kan uppfatta som frustrerande är när debatten tenderar bli så förenklad att både allmänhet och beslutsfattare riskerar få bristande beslutsunderlag.Ett exempel är debatten om anslagen på 80 miljarder som går till Arbetsförmedlingen och bilden av att dessa skattemedel används ineffektivt eller rent av skulle kunna sparas in om myndigheten läggs ned. Oavsett vem som bedriver arbetsförmedlingsverksamhet kostar arbetsmarknadspolitik. En stor del av Arbetsförmedlingens anslag utgörs av a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning. Sammantaget är det 33 miljarder som betalas ut direkt till enskilda medborgare. Det är människor som har ett försörjningsbehov oavsett om vi har en offentlig Arbetsförmedling eller andra aktörer. Därutöver har vi de subventionerade anställningarna som tillsammans kostar 24 miljarder. Närmare 60 miljarder förbrukas alltså oavsett om det är Arbetsförmedlingen eller någon annan aktör som är huvudman. Omkring 11 miljarder går också till aktiviteter och åtgärder för att öka människors möjligheter att få ett arbete. En stor del av tjänsterna upphandlar vi av privata aktörer. Sannolikt kommer det alltid finnas ett behov av olika former av åtgärder för personer som är arbetssökande.En annan debatt rör matchningsproblematiken som ofta förenklas med att Arbetsförmedlingen misslyckas med att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. Oavsett vem som ansvarar för matchningen på svensk arbetsmarknad får vi inte glömma att den verkliga matchningsproblematiken bottnar i att en stor andel av de som står till arbetsmarknadens förfogande saknar den kompetens som företagen behöver. Kompetensbristen är så pass allvarlig att den kommer hämma tillväxten i Sverige. Behovet av utbildning och andra insatser kommer att kvarstå under lång tid oavsett vem som har ansvaret för att genomföra svensk arbetsmarknadspolitik.Arbetsmarknadspolitik dyrt men lönsamt Hur väl arbetsmarknader fungerar har en enorm påverkan på samhällen oavsett var i världen vi befinner oss. Vi kan se det historiskt och vi ser det idag. Den arbetsmarknadspolitiska ambitionsnivån varierar stort mellan olika länder. I Sverige har vi en lång tradition av aktiv arbetsmarknadspolitik. Den har bidragit till att vi kunnat genomleva nödvändiga strukturomvandlingar och till att vakanstider kortas. Aktiv arbetsmarknadspolitik bidrar till att göra företag konkurrenskraftiga. Och självklart också till att göra det enklare för människor att vara en del av arbetsmarknaden.  Trots att arbetsmarknadspolitik är en tung post i statens budget ger den sannolikt mångfalt tillbaka. Det ställer dock höga krav på en väl fungerande arbetsförmedling. Därför är den reformering av Arbetsförmedlingen som nu sker så viktig. När vi är en riktigt bra och effektiv myndighet som levererar goda resultat, där våra kunder, arbetsgivare och arbetssökande, känner sig väl bemötta – då kommer vi också se förtroendesiffror som ökar. Vi kommer också sannolikt få en debatt som präglas mer av frågor som rör arbetsmarknadspolitik än frågor om vem som ska genomföra politiken./Mikael Sjöberg
 • 17 februari 2017

  Verkligheten är komplex


  Arbetsförmedlings ledningsstabschef Thomas Hagman
  Den här veckan skriver Thomas Hagman, chef för Ledningsstaben, på bloggen. Trevlig läsning!  Att styra en omfattande förändringsprocess i en stor kunskapsintensiv organisation handlar om att våga förenkla en komplicerad verklighet. Att inte fastna i detaljer i styrning, men samtidigt ha en väldigt klar bild av vad som ska uppnås. Att löpande följa upp resultaten, samt utveckla och effektivisera verksamheten.Att styra Arbetsförmedlingens förnyelse handlar dessutom om att göra det i en föränderlig omvärld, där myndigheten och uppdraget ofta är i fokus. Redan när vi påbörjade förnyelseprocessen våren 2014 var därför de flesta överens om att nyckeln till framgång var långsiktighet i styrningen och samarbete mellan Arbetsförmedlingen och andra samhällsaktörer, privata såväl som offentliga. Allt för att löpande förbättra verksamheten för att på sikt nå målet om en i grunden förändrad myndighet.Förnyelseresan är en beteendeförändringsprocess, som underbyggs med betydande förändringar i styr- och uppföljningsstrukturerna. En utveckling från att styra enstaka detaljer, till att styra med mål och värderingar. Från kontroll, till tillit och tydligt ansvar på alla nivåer i organisationen.I grunden handlar det om att lita på och ta tillvara medarbetare och kollegors kunskap och inneboende kraft. Att ha modet att agera med utgångspunkt i det arbetsmarknadspolitiska uppdraget, med kunden och med resultatet för ögonen. Att orka hålla i det långsiktiga förändringsarbetet.För att alla ska verka tillsammans mot samma mål behövs gemensamma ramar och riktlinjer. Det behövs en styrstruktur som hänger ihop på myndighets- och individnivå. En styrstruktur som skapar förutsättningar och mandat för kärnverksamheten.”Principer är grymma” utropade en medarbetare entusiastiskt på jobbet häromdagen. Med gemensamma principer är det lätt för oss alla att bidra till helheten. Principer, grundsatser, grundregler eller helt enkelt bara gemensamma uppfattningar om; vad ska vi göra, varför ska vi göra det och hur ska vi göra det?Ett tydligt uppdrag med uppföljningsbara mål i regleringsbrevet utgör grunden för vårt arbete. Arbetsförmedlingens vision och vår strategiska plan pekar ut riktningen. Värdegrunden och ledningsfilosofin ger oss stöd i hur vi ska agera i vardagen. Lagar och regler sätter ramarna. Detta är några delar i vår styrmodell.Tillämpad ska styrmodellen ge alla medarbetare möjlighet att aktivt bidra i verksamhetsplaneringen, på arbetsplatsträffar och i andra sammanhang. Ge alla förutsättningar att veta vilka mål, resultat och effekter som eftersträvas på sin nivå. Tydliggöra att uppföljning och ständiga förbättringar utgör en integrerad del i vardagen, genom att vi förändrar verksamheten mot bakgrund de granskningar och uppföljningar som görs.Är då allting på plats? Absolut inte. Är allting enkelt och självklart? Inte alls. Statskontoret konstaterade 2016 att Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning utvecklas åt rätt håll, men att det finns betydande kvarstående förbättringsbehov. Vi är mitt i ett utvecklingsskede och har kommit olika långt inom organisationen och på individnivå. Men vår styrning och verksamhet utvecklas åt rätt håll och arbetet med att förändra myndigheten i grunden fortsätter./Thomas Hagman
 • 10 februari 2017

  Vi vill bli bättre på att bli bättre  Idag skriver Eva-Lisa Höglund på bloggen. Hon är en av Arbetsförmedlingens tre regiondirektörer och ansvarig för region Mitt. Trevlig helg! Att kontinuerligt utveckla och förbättra både sitt eget ledarskap och verksamheten är otroligt inspirerande men det är också en rejäl utmaning. Att varje dag utmana sig själv, vara sitt bästa jag, ta ansvar för den egna utveckling och systematiskt förbättra sin del av verksamheten är viktiga grundpelare i vårt utvecklingsarbete. Att förbereda sig inför morgondagens utmaningar i verksamheten är inte enkelt men vem om inte jag själv skulle i så fall göra det. Självledarskapet utgör grunden i vår ledningsfilosofi och berör alla som arbetar hos oss. Genom Självledarskapet vill vi få fram våra medarbetares fullas potential. Jag är övertygad om att ledarskapet, oavsett om man är chef eller inte är nyckeln för att lyckas med den utveckling som vi håller på att genomföra på Arbetsförmedlingen. Vi kallar det Förnyelseresan och det är genom den vi tar ett helhetsgrepp kring myndighetens utveckling. Vi ska bli bättre på att ta tillvara våra kunders, samarbetspartners och medarbetarens förslag till hur vi kan göra Arbetsförmedlingen bättre. Därför genomför vi dialoger med våra kunder för att få värdefull kunskap om vad vi behöver utveckla. Vi är måna om att alla små och stora förbättringar ska skapa större nytta för dig som kommer i kontakt med oss. Det är det vi menar med att jobba med ständiga förbättringar i vardagen. Vi vill helt enkelt bli bättre på att bli bättre. Jag får då och då höra att det är krångligt att komma i kontakt med oss och att det är otydligt vad vi kan hjälpa till med. För dig som är arbetsgivare har vi därför utökat med fler medarbetare som jobbar med företagsrådgivning och än fler kommer det att bli under året. I Stockholm har vi startat ett särskilt Arbetsgivarcenter för att bättre kunna möta den starka efterfrågan som finns just nu på våra tjänster. För dig som söker arbete har vi utvecklat våra digitala tjänster. Du kan t e x ta del av våra webbinarier, filmer och poddar. Du skriva in dig i lugn och ro hemifrån och boka ditt besök hos oss på nätet. Nu fortsätter vi att utveckla våra Digitala tjänster och utökar vår Kundtjänst så att du ska ha fler valmöjligheter när och hur du vill kontakta oss, oavsett om du ska rekrytera nya medarbetare eller söker nytt jobb. Arbetsförmedlingens förnyelseresa innebär flera stora förändringar som kommer att påverka både hur vi jobbar och hur vi levererar våra tjänster i framtiden. Vi kommer att möta våra kunder på nya sätt och i nya kanaler. Exakt hur Arbetsförmedlingen kommer att se ut i framtiden är naturligtvis väldigt svårt att sia om eftersom vi är starkt beroende av hur utvecklingen runtomkring oss ser ut. Den snabba IT-utvecklingen kommer att ge avtryck på Arbetsförmedlingen och skapa nya möjligheter och utmaningar. Den kommer också att ställa krav på att vi utvecklar våra fysiska möten och anpassar dom bättre efter våra kunders individuella behov. För att vi ska lyckas med det är det nödvändigt att vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder, det gör vi i våra Växthus. Till sist vill jag nämna att jag ofta möter människor med mycket innovation och skaparkraft bland våra medarbetare, samarbetspartners och kunder. Det är det som gör mig övertygad om att vi kommer att lyckas med vår Förnyelseresa även om vägen ibland kommer att vara lite krokig och kanske även innebära en och annan dikeskörning. Men den som aldrig gjort något misstag har aldrig provat något nytt, som en Albert så klokt en gång utryckte det! Välkommen med på vår förnyelseresa, tillsammans kan vi utveckla en av Sveriges viktigaste myndigheter! Eva-Lisa Höglund


 • 1 februari 2017

  Är digitaliseringen av ondo eller godo?


  Erik Sandström, Direktör Avdelingen digitala tjänster
  Erik Sandström, som skriver på bloggen i dag, är direktör för Avdelningen digitala tjänster på Arbetsförmedlingen. Trevlig läsning!   Av alla stora förändringar som sker just nu är nog digitaliseringen den som påverkar oss mest. Inte för att den är så stor i sig. Historien bjuder på många revolutioner som haft större inverkan på våra liv, t.ex. industrialismen, elektriciteten och hjulet för att nämna några. Men ingen av dessa har lett till en så snabb anpassning hos oss människor som digitaliseringen har gjort. Från att Steve Jobs lanserade iPhone tog det inte många år tills dess att vi numera är halvt handlingsförlamade om vi råkar glömma vår mobila alltiallo-maskin hemma en dag. För att inte tala om internets utveckling. Fast uppkoppling, vad är det?När jag var liten ringde man upp en analog anslutning för att komma åt internet. Sen gällde det att vara vaksam på att man verkligen kopplade ned, annars kunde ingen annan i hushållet använda telefonlinjen. Dessutom kostade det en halv förmögenhet om man glömde att koppla ned. Internet var något exklusivt. Ungefär som tv när det kom. Nuförtiden använder ungarna en fast uppkoppling mot Internet. Fast de vet förstås inte vad "uppkoppling" innebär eftersom de aldrig har behövt koppla vare sig upp eller ned. Det bara finns där. Enda begränsningen är batteritiden och den begränsningen får vi nog leva med. Åtminstone ett decennium till. Eller ett halvt i alla fall. En annan sak som jag minns från ungdomen är alla dessa musikklubbar där man kunde prenumerera på en ny CD-skiva med utvald musik som kom hemskickad varje månad. I dag får man - för samma peng - tillgång till miljontals låtar och en mängd utvalda listor varje dag direkt i mobilen. Om man drar den tankegången vidare undrar jag hur länge vi skattebetalare är beredda att betala dyra pengar för att staten ska tillhandahålla icke-digitala alternativ för att deklarera, ansöka om bidrag, anmäla sig till skolan, etc. I några europeiska länder har regeringarna begränsat myndigheternas resurser som ett tydligt incitament att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Kommer Sverige också att gå den vägen? Låter barnen lära och göra misstag - med föräldrafilterIbland frågar folk mig om jag tycker att digitaliseringen är av godo eller av ondo. Då brukar jag svara med motfrågan om de tycker att elektriciteten är av ondo eller av godo. Men jag förstår frågeställningen och jag förstår oron. Speciellt hos föräldrar som känner att de inte riktigt hänger med i den digitala utvecklingen. Jag tycker att det är extra viktigt att just dessa personer inte låter sin oro hämma barnen eftersom barnen kommer att leva i ett samhälle där dagens innovationer utgör en självklar del av vardagen, eller kanske till och med gårdagen. Det är bl.a. därför jag låter mina minderåriga barn ha både eget mailkonto och egna konton på Snapchat. Bättre att de lär sig nu och gör sina misstag på sociala medier som småttingar istället för som unga vuxna då konsekvenserna ofta är många gånger större. Fast jag har aktiverat föräldrafilter på Youtube och Google så helt fritt har jag inte släppt dem. Digital kompetens avgörande på arbetsmarknadenEftersom jag jobbar med just digitalisering på Arbetsförmedlingen är det många som vill prata med mig om digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. Antingen för egen del eller för barnens eller barnbarnens skull. Det finns många olika prognoser och teorier men en sak som nog alla är överens om är att ens digitala kompetens kommer att vara avgörande för hur attraktiv man är på arbetsmarknaden. Redan i december 2006 definierade EU åtta nyckelkompetenser "för ett livslångt lärande". De menar att dessa kompetenser behövs för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. En av kompetenserna är just digital kompetens. Jag vet inte hur detta mottogs år 2006 men i dagsläget tycker jag att formuleringen är mitt i prick. Det är i dagens Sverige svårt (men ännu inte omöjligt) att deklarera eller att hänga med i skolans schemaändringar utan att använda någon form av digital tjänst.  Öka digitala kompetensen på ArbetsförmedlingenDet här fordrar av oss på Arbetsförmedlingen att höja vår digitala kompetens. Inom ramen för Förnyelseresan lanserar vi nu en utbildning som adresserar medarbetarnas kunskaper, färdigheter och attityder kopplat till digitaliseringen. Med ökad digital kompetens kan vi vägleda kunderna bättre och hjälpa dem att öka sin anställningsbarhet samtidigt som de lär sig att använda våra digitala tjänster. Utöver kundnyttan ger det oss möjligheter att effektivisera myndigheten och därmed minska kostnadsbelastningen för skattebetalarna. Men ska verkligen myndigheterna tvinga hederligt folk att använda surfplattor, appar och e-legitimation? Nej, det ska vi inte. Precis som att vi inte tvingar folk att använda telefoner, elektricitet och hjulet. Men vill man ta del av vår fulla service så krävs det att man använder våra digitala tjänster. Och för att så många som möjligt ska kunna göra det anstränger vi oss extra mycket för att hjälpa våra kunder in i den digitala värmen. Hur stor vår ansträngning ska vara för att lindra smärtan för de som står kvar ute i kylan avgörs till syvende och sist av oss medborgare./Erik Sandström
 • 25 januari 2017

  Vi bygger Arbetsförmedlingen på stärkt kompetens  Idag skriver Arbetsförmedlingens Förvaltningsdirektör Anders Persson på bloggen. Trevlig läsning! Arbetsförmedlingen ska bli en attraktiv och utmanade arbetsgivare, en självklar expertmyndighet och en myndighet med god förvaltningskultur. Det är tre av våra fem strategiska mål som backar upp visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.En av de viktigaste möjliggörarna för att nå målen och lyckas med förnyelsen av Arbetsförmedlingen är vår kompetensutveckling. Under 2016 och 2017 satsar vi stort på utveckling av våra medarbetare genom ett kompetenslyft inom arbetsmarknadskunskap, kommunikation, god förvaltning och verksamhetsutveckling. På Arbetsförmedlingen tror vi på att medarbetarnas kompetens är nyckeln till framgång.Jag ser att vi nu utvecklar lärandet och bygger upp en proaktiv lärandekultur inom Arbetsförmedlingen. För att lyckas med det jobbar vi också med att skapa en kultur och stimulera ett ledarskap som uppmuntrar till ständig utveckling av kompetensen också i vardagen. Att nå framgång med Kompetenslyftet innebär inte bara att vi använder det som en hävstång för att utveckla verksamheten, utan även ett sätt att förbättra arbetsmiljön.Låt mig ta ett exempel; På Arbetsförmedlingen i Gävle arbetar det 160 medarbetare. Kontoret står inför flera utmaningar, bland annat höga sjuktal bland medarbetare samt är beläget i en region som har hög arbetslöshet. När man skulle börja arbeta med Kompetenslyftet på kontoret i Gävle såg man tidigt att detta var något man ville satsa helhjärtat på, framförallt när man såg att det i grund och botten handlar om hur vi mår på arbetsplatsen och om delaktighet och trygghet i yrkesrollen.Detta är något även jag ser som avgörande, vikten av att människor har möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation för att känna motivation och tillfredsställelse i arbetet. Här fyller den nya ledningsfilosofin inom myndigheten en viktig funktion i den kulturförflyttning som är nödvändig för att skapa goda resultat och ökat förtroende.Kompetenslyftet som utbildningssatsning omfattar alla anställda och intresset är stort för alla de olika insatser och dialogträffar som finns. Detta ser jag i flera delar av organisationen, ju fler som ansluter sig, desto fler lockas att följa efter. Det som händer tack vare alla insatser, dialogträffar och inte minst de vardagliga samtalen som numera ofta kretsar kring dessa frågor – är att arbetsmiljön faktiskt blir bättre. Samtalen blir mer konstruktiva. Kompetenslyftet intar en väldigt naturlig roll som till exempel dialogfrämjare inom ramen för myndighetens ledningsfilosofi och värdegrund.Extra roligt är att Kompetenslyftet till stor del sker genom nya sätt att lära sig tillsammans med sina kollegor på kontoret, genom webbinarier och självstudier ”e-lärande”. Men fortfarande har vi så klart också vanliga utbildningar där miljöbyte, inspiration och dialog med nya kollegor är det viktiga. Sättet vi numer bedriver kompetensutveckling är helt enkelt ett bra kvitto på att vi håller på att bli en digitaliserad och modern myndighet.Hur gick det då för kontoret i Gävle? Jo, under förra året så sänkte de sjukfrånvaron från 6,8 till 6,3 procent. Så att investera i kompetens ger friskare medarbetare.Sammanfattningsvis tycker jag vi har påbörjat en spännande resa där vi redan nu kan se att vi har valt rätt väg, inom många områden. Genom att fler och fler medarbetare och chefer, för var dag som går, ökar sin kompetens och arbetar mer i dialog, förbättrar inte bara arbetsmiljön på kontoren utan också hur vi bemöter våra kunder. Det inspirerar mig och ger mig kraft i det fortsatta arbetet att höja förtroendet för Arbetsförmedlingen. Du vill väl också vara med på vår resa? Se mer på https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Jobba-hos-oss.html
 • 23 januari 2017

  I sanningens ljus spricker trollen


  Faksimil Mikael Sjöbergs krönika i tidningen På Jobbet
  Idag kom senaste numret av Arbetsförmedlingens personaltidning "På Jobbet" från tryckeriet. Jag ber att få dela krönikan som jag skriver. /Mikael Ibland är det svårt att föreställa sig tiden före Internet. Om man exempelvis ville ha reda på antal stjärnor i Vintergatan, eller årtalet då romarriket föll - hur gjorde folk? Det fanns förstås uppslagsverk, men det var inte möjligt att släpa med sig dessa tunga band överallt. Jag läste någonstans att den Colombianske nobelpristagaren Gabriel Garcia Marques, som var beroende av uppslagsverk i sitt skrivande, hade en uppsättning av sin favoritencyklopedi på alla de ställen där han hade för vana att skriva.Idag är i princip all kunskap som människan har producerat tillgänglig för alla som har tillgång till Internet - den exakta höjden på berget Kilimanjaro, titlarna på alla verk av Hemingway, är bara ett par klickar bort.Men samtidigt som all kunskap är lättåtkomlig, florerar en massa falska uppgifter på nätet och sprids som löpeld via sociala medier. Och det är inte bara på skoj. Dessa falska uppgifter påverkar tyvärr viktiga skeenden för våra samhällen. Enligt seriösa bedömare har fejkade nyheter haft en stor betydelse för utgången av presidentvalet i USA. Föroreningen av den faktabaserade sanningen genom fabricerade uppgifter och nyheter har blivit ett så pass stort problem att forskare har en egen benämning för fenomenet, det postfaktiska samhället - ett samhälle där objektiv fakta spelar en underordnad roll för vad människor tycker. Ett samhälle där det kritiska tänkandet, som ligger till grund för den västerländska civilisationen, tappar mark. Ett samhälle där likasinnade lever i sina egna verklighetsbubblor. Visst har det alltid funnits människor som tror på att jorden är platt, men de postfaktiska sanningarna har accentuerats radikalt genom nätbaserade sociala medier. I det läget har våra myndigheter en oerhört viktig roll för att sprida faktabaserad kunskap inom det egna området. För Arbetsförmedlingens del handlar det om kunskap om arbetsmarknaden. Det är inte bara i USA som fabricerade samhällsfakta sprids hejdlöst, i den infekterade migrationsdebatten är det inte ovanligt med falska uppgifter och påståenden om tillståndet för landet och arbetsmarknaden. I det postfaktiska samhället har Arbetsförmedlingens expertkunskaper blivit än mer viktigare för en faktabaserad debatt och ett nyktert beslutsfattande om den svenska arbetsmarknaden. Mikael Sjöberg
 • 18 januari 2017

  Samarbetet med kommunerna avgörande  Idag skriver Birgitta Heijer på bloggen. Hon är regiondirektör för norra Sverige och ansvarar för verksamheten i de fem nordligaste länen samt för Kundtjänst och annan nationell service. Trevlig läsning! Näringslivet och offentlig sektor i norra Sverige behöver arbetskraft! Genom samverkan, digitalisering och utbyggd kundtjänst ska Arbetsförmedlingen och andra myndigheter göra hela Sverige rikare! Det är roligt och spännande att bidra i detta arbete.Näringslivet i norra Sverige ser positivt på framtiden och många arbetsgivare har planer på att utöka personalstyrkan. Inom offentlig sektor råder brist på arbetskraft på grund av stora pensionsavgångar. Samtidigt har merparten av de som nu är arbetslösa en svag ställning på arbetsmarknaden och saknar den efterfrågade kompetensen.  Här vill jag vara med och göra skillnad. Vi på Arbetsförmedlingen vill göra hela Sverige rikare och få människor och företag att växa! Men vi kan inte göra detta på egen hand. Vi vill samarbeta och samverka!Kommunerna är en av våra viktigaste samverkanspartner. Vi har träffat överenskommelser med dem om samarbete för att ungdomar ska komma i arbete. Med kommunerna har vi också överenskommelser om att samverka om personer som är nyanlända och som finns inom det så kallade etableringsuppdraget. Det här samarbetet utvecklar vi under 2017, liksom samarbetet med länsstyrelserna som också har en viktig roll att spela.Men det räcker inte. Statliga myndigheter har fått regeringens uppdrag att erbjuda praktikplatser och moderna beredskapsjobb för att underlätta för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. För att få fart på detta har vi på Arbetsförmedlingen bjudit in representanter för statliga myndigheter för att berätta mer om hur vi tillsammans kan bidra. Därmed kan de utrikesfödda och andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden få viktig arbetslivserfarenhet. På sikt kan de ta de jobb som företag, kommuner och landsting behöver bemanna och därmed bidra till att lösa kompetensbristen.Med kommuner och statliga myndigheter vill vi också samarbeta för att säkerställa en god tillgänglighet. Vi vill samlokalisera oss, där det är möjligt. I norr är avstånden långa och vi vill tillgodose dem som föredrar att få stöd från Arbetsförmedlingen på vår webbplats eller via telefon. Under de närmaste tre åren kommer vi att bygga ut vår telefonsupport rejält, också på andra språk. Allt fler kunder ska kunna sköta sina ärenden där och när det passar dem bäst. Det kommer att bli ett bra stöd och komplement till den omfattande digitala utvecklingen och utbyggnaden som pågår inom myndigheten. Vi är inne i en väldigt rolig och spännande förnyelseresa! Ni följer väl jobbpodden, och utvecklingsbloggen? Om inte, är det hög tid. Här hittar du Utvecklingsbloggen.  /Birgitta Heijer
 • 11 januari 2017

  Utvecklingssatsningarna börjar ge utdelning  Idag skriver Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen på bloggen. Trevlig läsning! Arbetsförmedlingens förnyelseresa är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram för att förvandla Arbetsförmedlingen till en modern myndighet som levererar bra resultat och åtnjuter stort förtroende hos våra kunder och hos medborgarna. Den utgör en helhet där alla delar behövs. Det kan därför vara lite vanskligt att lyfta ut vissa delar och säga att de är viktigare än andra. För egen del måste jag ändå medge att jag har några favoriter, saker som känns lite extra viktiga för att vi ska lyckas med helheten. Jag tänkte dela med mig av dem här.Den första är digitaliseringen. Vi har länge försummat att investera i utvecklingen av digitala självservicetjänster och bra digitala arbetsverktyg för våra medarbetare. Nu är vi på gång. Betydande investeringar har gjorts i att bygga upp vår förmåga på området, bl.a. genom att inrätta avdelningen Digitala tjänster och att organisera om och bygga ut IT-avdelningen. Under det senaste året har vi dessutom börjat se frukterna av de investeringarna. Vi har lanserat flera nya digitala självservicetjänster och fler kommer att komma. Den som ligger mig allra varmast om hjärtat är den nya matchningstjänsten som lanserades i höstas. Det här är arbetsförmedlingens kärnuppdrag - att tillhandahålla en moderna digital tjänst för att synliggöra lediga platser och CV:n och att matcha dem mot varandra. Nu har vi det. Det betyder inte att allt är frid och fröjd. Vi har fått en hel del kritiska synpunkter på den nya tjänsten i samband med lanseringen, och det återstår en del arbete innan vi har hanterat de synpunkterna. Men i längden är jag övertygad våra användare kommer att uppskatta den nya matchningstjänsten. Den är en viktig milstolpe i vår digitalisering, inte minst för att platsbanken är vår i särklass största kanal för kundkontakter.En annan viktig del av förnyelseresan är den kunddrivna verksamhetsutvecklingen, som omfattar kundresor och växthus. För mig är det kunddrivna arbetssättet en jätteviktig kulturell förändring, där vi går från att tänka inifrån och ut (vi gör det som funkar för oss) till att tänka utifrån och in (vi gör det som funkar för kunden).  Därför kändes det också extra roligt, när vi inom loppet av några veckor i höstas tilldelades två olika priser för vårt arbete med att utveckla självinskrivning med bokade besök med hjälp av den kunddrivna metodiken. Det är ett erkännande av att Arbetsförmedlingen inte bara gör något bra, utan också kan tjäna som förebild för andra.En tredje sak som jag känner lite extra för är hur vi investerar i våra medarbetare. Att medarbetarna är vår viktigaste resurs kan kännas som en sliten klyscha, men det gör det inte mindre sant. Uppdraget som arbetsförmedlare (och specialist) är komplext. En akademisk examen är en bra grund att stå på, men det räcker oftast inte. Det finns inga högskoleutbildningar som utbildar färdiga arbetsförmedlare. Det behöver vi göra själva. Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att vi inte har satsat mer på att rusta våra nya medarbetare för uppdraget. Introduktionsutbildning har rustats ned under en lång tid och vi har inte fyllt på med tillräckliga insatser under den fortsatta anställningen. Ett första steg mot att reparera de bristerna har vi tagit genom det kompetenslyft som lanserades i början av 2016. Nästa steg är att se över introduktionsutbildningen. Det arbetet pågår och jag hoppas att det kommer att leda till ett beslut i början av året.En alltmer digitaliserad arbetsförmedling, med medarbetare som är väl rustade för sitt uppdrag och som arbetar kunddrivet, borde kunna ta oss en bra bit på vägen mot förnyelseresans mål.
 • 5 januari 2017

  Gott nytt år Arbetsförmedlingens förnyelseresa!


  Organisationschefen Thomas Ericson
  I dag summerar Arbetsförmedlingens organisationschef Thomas Ericson Förnyelsresans gångna år och blickar framåt. Trevlig läsning!   En av Sveriges största och viktigaste myndigheter – Arbetsförmedlingen – håller på att förnyas i grunden. Förnyelsen omfattar hela myndigheten och syftar till att uthålligt och långsiktigt öka Arbetsförmedlingens kund- och samhällsnytta.Förnyelseresan inleddes våren 2014 och ska ta Arbetsförmedlingen in i framtiden - den konkreta förflyttningen av myndigheten är i full gång och involverar myndighetens samtliga chefer och medarbetare. Engagemanget är stort i hela organisationen.När nu Arbetsförmedlingens Förnyelseresa tar klivet i in i ett nytt spännande år kan det vara på sin plats att summera och sammanfatta var vi står i utvecklingsarbetet och påminna om vad det egentligen handlar om. Så häng med på några korta bloggrader och få full koll på vad Förnyelseresan handlar om.Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete benämns Förnyelseresan och handlar dels om att myndigheten levererar tjänster med nya metoder och i nya kanaler. Dels om att chefer och medarbetare förhåller sig till kunder och varandra på ett nytt sätt. Den förändring som sker av Arbetsförmedlingen innefattar därmed såväl ett kulturellt som ett strukturellt/digitalt systemskifte. Kanske är Arbetsförmedlingens Förnyelseresa den mest omfattande och komplexa förändringsprocess som genomförs inom offentlig förvaltning idag.Ett flertal omfattande åtgärder, har genomförts för att stärka och utveckla myndigheten. Uppbackade av såväl ledarskapsutveckling som internt kompetenslyft har ny vision, värdegrund, ledningsfilosofi och styrmodell banat väg för en ny kultur i myndigheten.Flertalet genomgripande och mer strukturella utvecklingsaktiviteter har också påbörjats och är i full gång, bl. a. genom att ett modernt tjänsteinnehåll utvecklats med nya arbetssätt och verksamhetsprocesser. Digitaliseringen integreras i snabb takt i verksamheten och våra tjänster levereras på fler sätt än tidigare. Utvecklingen leder till att kunder och medarbetare får tillgång bättre digitala verktyg samt att dessa i högre utsträckning används på ett ändamålsenligt sätt.En samlad bedömning är att det går bra för Arbetsförmedlingens förnyelsearbete. Det bekräftas också av externa granskningar från bl a Statskontoret. Det här stärker oss att fortsätta på inslagen väg och att det lönar sig att hålla i och hålla ut i utvecklingsarbetet.Jag och många med mig är fantastiskt stimulerade av att vara med och bidra till den här förändringen och att den blir verklighet. När vi nu går in i 2017 och ska avlägga våra nyårslöften blir mitt att fortsätta arbeta för en utveckling av Arbetsförmedlingen så att vi bidrar till att ännu fler människor och företag kan växa.Thomas Ericson
 • 28 december 2016

  Goda resultat tillsammans med Kriminalvården


  Henrietta Stein, Direktör avdelningen Rehabilitering till arbete
  Idag skriver Henrietta Stein, som är direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete, på bloggen. Trevlig läsning! För att bidra till att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa, samarbetar Arbetsförmedlingen med många organisationer och myndigheter. En samarbetspartner, som kanske inte så många är bekanta med just som partner till oss, är Kriminalvården. Nyligen träffade Mikael Sjöberg och jag kriminalvårdens GD Nils Öberg och hans stabschef, Linda Romanus. Kriminalvården hade tagit initiativ till mötet och hade två tydliga skäl till detta:1. Det går förbluffande bra för deras klienter– mycket tack vare Arbetsförmedlingen!2. Trots det finns det områden att utveckla och saker att förbättra.En del i den positiva utvecklingen inom Kriminalvården de senaste åren är att återfallen i brott minskar. Minskningen började redan 2002 och andelen återfall är nu under 30 procent. En del av, men självklart inte den enda, förklaringen är ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen som leder till att många som lämnar Kriminalvården faktiskt kommer ut i jobb.Men hur kan vi bli ännu bättre? Inom Kriminalvården arbetar man för att få till en ökad kunskapsutveckling för klienterna under anstaltstiden, kunskap som klienten har glädje av när hen lämnar anstalten. Kunskapsutvecklingen ska ha en bättre koppling till såväl Kriminalvårdens egna utbildningar som till Arbetsförmedlingens upphandlade arbetsmarknadsutbildningar på anstalterna. Från Arbetsförmedlingens sida är en viktig utveckling att vi styr mer mot att man lokalt ska kunna ta beslut om hur det dagliga arbetet ska bedrivas. För att kunna fatta bra beslut lokalt är det viktigt att vi får fram siffror för att kunna jämföra hur det fungerar i olika delar av landet. Det gäller också de insatser vi erbjuder personer som finns i olika delar av samarbetet med Kriminalvården. Vi vill också arbeta mer förebyggande för att förhindra att personer hamnar i kriminalitet, och för dem som ändå hamnat där bidra till att återfallsrisken minskar. Kriminalvården och Arbetsförmedlingen är överens om att vi ska bli bättre på att försöka identifiera vad som gör att vissa personer lyckas och andra inte, för att kunna bli ännu bättre på att stödja Kriminalvårdens klienter till arbete. Varför verkar det vara lite svårare för kvinnorna? När vi skildes åt var vi eniga om följande punkter som särskilt viktiga att tillsammans jobba vidare med:• En bra avvägning mellan nationella och lokala överenskommelser mellan myndigheterna. Den nationella beskriver vad som ska göras och den lokala hur det ska genomföras.• Några större kommuner i Sverige saknar Krami, som är samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och berörd kommun för personer från 18 år och uppåt och som är aktuella hos de tre aktörerna. Hur kan vi råda bot på detta?• Att bättre – inte minst internt inom myndigheterna – beskriva hur bra det faktiskt går i samarbetet. Det är viktigt eftersom det visar vilken samhällsnytta som uppstår när medarbetare på Arbetsförmedlingen och Kriminalvården gör ett riktigt bra jobb tillsammans. Sammantaget är det intressant och roligt att möta våra samverkanspartners. Vi har mycket att lära av varandra och med gemensamma krafter åstadkommer vi mer för fler. Arbetsförmedlingens förmåga att samspela med övriga aktörer i samhället är en av Förnyelseresans viktigaste hörnstenar och som jag är övertygad får än mer betydelse när vi nu snart går in i 2017.Gott Nytt År!Henrietta Stein
 • 20 december 2016

  Två berättelser när året går mot sitt slut


  Mattias Buvari regiondirektör
  Idag skriver Mattias Buvari, regiondirektör Syd, på bloggen. Med hans tankar om det gångna året och kraften i utvecklingsarbete - vill även jag passa på att önska alla läsare God Jul och Gott Nytt År! /Mikael Sitter i skuggan av adventsljusen och låter tankarna om det ”nästan” gångna året vandra fritt. Känner att jag inspireras av att Julen närmar sig. Tankar om traditioner och gemenskap blir allt tydligare. Slås av vilken kraft det finns i viljan att bidra och göra det bättre för andra.Arbetsförmedlingens förnyelseresa handlar mycket om att utvecklas och förnyas så allt fler människor och företag kan vara med. Vara med och bidra till att individer och företag växer. Att vara med och känna nyttan och värdet av sina insatser och genom det öka gemenskapen i samhället.Ju mer jag funderar desto starkare växer stoltheten över allt Arbetsförmedlingen gjort under året för att kunna bidra och underlätta både för företag och enskilda att mötas. Oavsett om det mötet sker digitalt, via kontakter eller på en rekryteringsmässa så handlar all matchning om just ett möte.Därför är det två små berättelser som dyker upp i mina tankar och som på många sätt fångar kraften i Arbetsförmedlingens roll. Den första är företagaren som kontaktar oss med frågan om hur han ska göra för att skriva in sig som arbetssökande. Han kommer i kontakt med en arbetsförmedlare som envisas med att få komma ut till företaget för ett möte. Företagaren berättar att det mötet förändrade hans liv och var starten till en relation med Arbetsförmedlingen. Istället för att bara rätt upp och ner skriva in honom som arbetssökande pratar de om vilka svårigheter och möjligheter det finns. Samtalet leder fram till att inte lägga ner det då lilla företaget utan pröva en tid till. Så här med facit i hand berättar han att det vara starten till att företaget nu några år senare omsätter 140 miljoner kronor och har närmare 60 anställda.Den andra berättelsen handlar om en människa som tvingats lämna ett bra jobb och i princip allt han byggt upp i sitt forna hemland. Hur han kände att ingen riktigt i det nya landet ville eller orkade se bortom hans namn och att han var ”nyanländ” fram tills han kom i kontakt med Arbetsförmedlingen. Där möts han av en förmedlare som inte lägger allt för mycket vikt vid hans begränsade svenska utan utforskande och nyfiket ser hans tillgångar. Någon vecka senare träffar han en arbetsgivare som också är villig att se vilken kraft och kompetens som finns. Idag har han ett bra jobb och känner stolthet både för sig själv och det nya landet som han är en del av.Båda är livsöden som i det lilla betyder mycket för dem själva och i det stora bidrar till ett starkare samhälle och välfärd. Väl fungerande myndigheter bidrar självklart till detta. Arbetsförmedlingens förnyelse handlar just om det. Att modernisera och utveckla organisationen så fler företag och individer växer. Redan idag gör vi mycket men vi både kan och vill bli än bättre.Därför fortsätter vi vår förnyelse mot än modernare och effektivare myndighet i syfte att fler får bidra. Så fler får känna glädjen av en inkomst och den frihet det ger. Genom att vara behövd vågar man vara öppen för andra och andras idéer. Och då växer både individer, företag och Sverige.Mattias Buvari
 • 12 december 2016

  Expertmyndighetens roll allt viktigare  Jag har bjudit in Arbetsförmedlingens ledningsgrupp att skriva på bloggen. Först ut är analysdirektören Annika Sundén. Trevlig läsning! Mikael Under hösten och mina första månader som analyschef har jag hamnat i många samtal och diskussioner med vänner och bekanta om arbetsmarknaden: det har handlat om hur dottern eller sonen lätt hittade jobb efter skolan, att det har varit svårt att rekrytera personer med it-kompetens till den egna arbetsplatsen och om hur läget egentligen ser ut för de nyanlända på arbetsmarknaden. Och hur kan långtidsarbetslösheten öka samtidigt som allt fler personer får jobb? Diskussionens vågor på middagarna har ibland gått höga när vi talat om ungdomsarbetslöshet, sysselsättning och etableringen av nyanlända – viss fakta har mina kompisar koll på, annat inte.Helt klart är att arbetsmarknaden engagerar. Och i samtalen blir det tydligt för mig att Arbetsförmedlingens strategiska mål att vara den självklara experten på arbetsmarknaden kommer att bli allt viktigare. Vi behöver visa hur det ser ut på arbetsmarknaden nu och i framtiden, kunna beskriva och förklara, och visa vad effekten av olika insatser är. Vi jobbar med det på många sätt; det handlar bland annat om att fånga vad som sker i omvärlden på ett systematiskt sätt, ställa de relevanta frågorna för att kunna beskriva utvecklingen framåt och att utvärdera och följa upp våra arbetssätt med vetenskapliga metoder. Men lika mycket om att omsätta våra resultat i konkreta åtgärder i vår verksamhet och kommunicera våra resultat på ett tydligt sätt till arbetssökande och arbetsgivare.  Ett av verktygen för att beskriva och förstå arbetsmarknaden är våra prognoser, både på makro- och mikronivå. Förra veckan publicerade vi arbetsmarknadsutsikterna för 2017 och 2018 och en viktig slutsats från rapporten är att Sverige sedan finanskrisen har varit helt beroende av tillskottet av utrikes födda på arbetsmarknaden för att växa och att det också kommer att vara avgörande för utvecklingen framåt. Vi gör också yrkesprognoser och där visar vi framtidsutsikterna för olika yrken och vilka kompetenser som arbetsgivare kommer att efterfråga. Men vi berättar även vad olika yrken innebär – vad gör man på jobbet om man är grävmaskinsförare eller användbarhetsexpert. Så att informationen blir praktiskt användbar. I ett internationellt perspektiv ligger vi långt framme – OECD publicerade nyligen en rapport där de berömde vårt prognosarbete.Framåt kommer vi att fortsätta utveckla analysarbetet och hur vi presenterar det. Digitalisering och ny teknik ger oss stora möjligheter. Vi har redan appen Yrkesguiden med där information från yrkesprognoserna och yrkesbeskrivningarna ges på ett lättillgängligt sätt och där våra kunder vill ha den.  Och med Big Data, artificiell intelligens och visualisering kan vi göra mer för att förklara hur arbetsmarknaden fungerar, bygga scenarier för framtiden och för att visuellt visa hur det kan vara brist på arbetskraft samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar./Annika Sundén
 • 28 november 2016

  Utveckling som lyser upp i vintermörkret!  Självklart har jag ett eget konto på ”Min sida” på arbetsformedlingen.se. Jag vill såklart själv se och testa så många som möjligt av de tjänster som vi erbjuder våra kunder arbetsgivare och arbetssökande. ”Min sida”, där den som söker arbete kan skapa sin profil, redigera sitt CV och använda de smarta sökfunktionerna, har nu blivit så modern och bra att jag tänker – alla borde skaffa ett konto! Ungdomar som studerar, du som har en tidsbegränsad anställning, för att inte tala om dig som då och då funderar på att byta jobb. För det är ju så – Arbetsförmedlingen har tjänster även för de som är vad vi kallar ombytessökande. Såklart kan även du som är arbetsgivare skapa en motsvarande effektiv och modern profil som ökar chanserna att hitta just den person som kan bidra till att ditt företag växer.Till sist: jag är glad och stolt över att Arbetsförmedlingens jobbpodd har nominerats till Svenska Podcastpriset 2016 i kategorin ”Myndighet och organisation”. Podden som kommer ut med ett nytt avsnitt varje måndag har fram till idag laddats ned över 260 000 gånger!Det är lyssnarna som bestämmer vem som får Svenska Podcastpriset 2016. Röstningen pågår fram till och med 11 december. Här kan du som vill vara med och rösta på Arbetsförmedlingen: http://podcastpriset.daytona.se/myndighet-och-organisation/arbetsformedlingens-jobbpoddOch här hittar du samtliga avsnitt av jobbpodden: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Tips-och-rad/Podcast.html/Mikael
 • 2 november 2016

  Nu är det lättare för arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra  Nu lanserar Arbetsförmedlingen flera nya digitala självservicetjänster som förbättrar matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. För arbetsgivare går det nu till exempel snabbare att hitta rätt kandidat via tjänsten ”Sök kandidat”. När du skriver in dina kriterier i sökfältet får du direkt en urvalslista av arbetssökande som matchar profilen du söker.Också Platsbanken har fått ny form och funktion. Platsbanken är kanske inte en ny tjänst men internt har projektet ändå gått under namnet ”nya” Platsbanken eftersom tjänsten gjorts om i grunden. En av många nya funktioner för dig som arbetssökande är möjligheten att skapa mer än en profil, och på så sätt få fler jobbförslag som passar just dig. En annan efterfrågad funktion som är på plats är möjligheten att söka jobb utifrån kompetenser.Projekten har varit stora och komplicerade och därför är vi glada att lanseringen har gått enligt planeringen och att tjänsterna fungerar så bra som de gör trots att vi fortfarande håller på med inkörningen.Sammantaget blir det nu lättare för både sökande och företag att matcha på egen hand och att kunna hantera rekryteringar och ansökningar på vår webbplats.Förhoppningsvis kommer det nya matchningsverktyget i Platsbanken underlätta för både arbetsgivare och arbetssökande att se förbi snäva titlar och CV-historik – till faktisk kompetens och kapacitet. Titta gärna mer på filmen om hur nya Platsbanken funkar!/Mikael
 • 12 oktober 2016

  Förnyelseresans andra etapp är här  Hej! Idag ber jag att få dela den krönika som jag skrev till det rykande färska numret av Arbetsförmedlingens personaltidning "På Jobbet". Trevlig läsning!
  Mikael
  "Reformeringen av Arbetsförmedlingen – Förnyelseresan – har nu verkat i 2,5 år. Förnyelseresan är grundligt förankrad i vår organisation och utgör ett mångsidigt och levande inslag i vår arbetsvardag. Det är de främsta förklaringarna bakom de goda omdömen som reformarbetet hittills har fått av externa granskare. Den viktigaste utgångspunkten för Förnyelseresan var det stora utvecklingsunderskott som präglade myndigheten i sin helhet. Allt från ledningens styrning till den undermåliga digitaliseringen av våra tjänster. Målet, som vi satte upp tillsammans, är att utveckla en modern och effektiv myndighet, skapa större kund- och samhällsnytta och bli en attraktiv arbetsgivare.När vi denna höst successivt inleder den andra etappen av Förnyelseresan finns det anledning att reflektera över vad vi har åstadkommit hittills och vad som kommer att utmärka Förnyelseresan framöver.Förnyelseresans första etapp handlade om att identifiera och analysera problem och brister samt starta reformarbeten för att komma ifatt det stora utvecklingsunderskottet utan att tappa fokus på det dagliga arbetet. Under denna tid har vi tagit fram och implementerat en ny vision, värdegrund och ledningsfilosofi. Vi har inlett en kraftig utbyggnad av våra digitala tjänster och lanserat digital inskrivning och möjlighet att boka möten via webben. En jobbpodd har startats och vi arrangerar 2-3 livesända seminarier i veckan, så kallade webbinarier, med tips som hjälper arbetssökande framåt. Ett omfattande arbete har inletts för att förbättra kvaliteten i vår service till arbetsgivare. Detta är bara ett axplock.Förnyelseresans reformanda och konkreta utvecklingsinitiativ återspeglas nu också i vår kärnverksamhet. Vi har vänt på kurvorna, förbättrat våra resultat och skapar större samhällsnytta. Volymerna för arbetsmarknadsutbildningar ökar och fler går till arbete efter utbildning, för att ta ett exempel. Den andra etappen av Förnyelseresan kommer att bli mer av en skördetid. Vi ska bärga det vi har sått: nya digitala tjänster, ett utvecklat arbetsgivararbete, ett systematiserat arbetssätt med nyanlända, långsiktig tjänsteutveckling, ständiga förbättringar i vardagen…Andra etappen kommer också präglas av en tydligare och nära koppling till kärnverksamheten, med fokus på bättre resultat och större kund- och samhällsnytta. Det som är själva syftet med Förnyelseresan.Mycket återstår, men vi är på rätt väg."
 • 16 september 2016

  Effektivare jobbmatchning när Platsbanken öppnas för andra jobbsajter


  Platsbanken som mobilapp
  För 21 år sedan, 1995, vann Arbetsförmedlingen pris för bästa webbsida. Men från att ha legat i topp i digitaliseringens begynnelse så hamnade vi åren som följde på efterkälken när det gäller digitala lösningar.Under förnyelseresans första etapp har vi ägnat stor kraft åt att ta igen det vi missat då utvecklingskraften varit för låg. Men vi strävar såklart inte enbart att komma upp på en acceptabel nivå. Vi vill kunna erbjuda den bästa digitala servicen till företag och arbetssökande.Nu utvecklar vi en av våra juveler. Det handlar om Platsbanken som är Sveriges största matchningssajt med mer än en miljon platsannonser och 80 miljoner sökningar varje år. Vi ska göra Platsbanken ännu bättre för både företag och arbetssökande genom att bjuda in de många andra aktörer som jobbar med matchningslösningar – alltså de som många kanske uppfattar som våra konkurrenter.Det finns hundratals olika jobbsajter och digitala matchningssystem - som var för sig ofta kommit längre än Platsbanken i innovativa lösningar. Det är naturligtvis bra men för kunderna – som vi sätter i främsta rummet - kan det ibland bli lite rörigt. De olika systemen gör att den som söker jobb måste fylla i sitt cv gång på gång och för arbetsgivaren handlar det om att sätta sig in i en mängd olika leverantörers system.   Genom att vi öppnar våra databaser och erbjuder de andra aktörerna att koppla på sina digitala tjänster kan vi förbättra jobbmatchningen i Sverige radikalt. På det sättet kan både arbetsgivare och arbetssökande nå en större del av arbetsmarknaden oberoende av vilken jobbsajt eller matchningsverktyg som används. Vi skapar en plattform som är öppen och enkel, kostnadsfri och med hög informationssäkerhet.För att göra det så enkelt som möjligt att använda tjänsterna som byggs på den framtida plattformen vill vi skapa en samlingsplats – ungefär som Appstore eller Google Play, med inriktning mot arbetsmarknaden.För dig som vill läsa mer om detta så har jag skrivit en debattartikel tillsammans med Erik Sandström som är direktör för Digitala tjänster här på Arbetsförmedlingen. Artikeln publicerades på SvD Näringsliv igår och finns att läsa här./Mikael
 • 2 september 2016

  Ny entré till Arbetsförmedlingen


  Carina Lindberg, uppdragsledare för piloten Digitala Arbetsförmedlingen
  Att kunna mötas i cyberrymden skapar möjligheter. I en framtid kan jag se hur alla kan få tillgång till ett helt arbetsförmedlingskontor på den egna skärmen. Sedan i februari driver vi piloten Digitala Arbetsförmedlingen för kunder i Luleå och Östersund. Försöket är så lyckat att vi inom kort öppnar upp för fler kunder. Idag har jag bjudit in Carina Lindström, chef på Arbetsförmedlingen som leder arbetet med piloten, att gästblogga. Så trevlig läsning! /Mikael  Vi har flyttat entrén till Af – ett led i arbetsförmedlingens förnyelse Arbetsförmedlingen förknippas ofta med sin logga och de lokaler man har sett eller besökt någonstans i centrum på den ort där man bor.Från 1 februari i år, har vissa kunder i Luleå och Östersund fått en ny entré till Arbetsförmedlingen. Istället för att träffa oss i våra lokaler får kunderna information, stöd och coachning genom personliga möten på distans via telefon-, chatt eller videomöten.En första kundundersökning som vi gjorde i juni ger ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll. Vår förändring är efterlängtad av kunderna. Undersökningen visar att vi upplevs som en mer modern myndighet som erbjuder tjänster och aktiviteter på distans, utan att för den skull lämna någon som behöver stöd i sticket. Kunderna upplever hög tillgänglighet och tycker att servicen är mycket god. Så många som 96% av de tillfrågade skulle tipsa andra om det här”.Vi har också överraskats av hur många kunder som tycker att vi på detta sätt blir mer effektiva som myndighet: ”Det sparar tid för både mig som arbetssökande och för personalen på Arbetsförmedlingen” och ”Det innebär att mer tid kan användas lokalt till de som behöver mer stöd” - är två exempel på kunders kommentarer. Det är också ett av syftena med vår pilot – att genom anpassad och differentierad service utifrån kundernas behov, skapa bättre förutsättningar för lokala arbetsförmedlingarna att ge stöd till de som behöver det mest.Främsta anledningen till att kunderna är nöjda är att de genomför sina bokade besök på distans, i lugn och ro hemma från sitt köksbord eller på landet, att de känner sig trygga och avslappnade. Dessutom tycker de att vi har hög tillgänglighet tack vare de generösa öppettiderna i kombination med allt det som man kan göra själv hemifrån.  Det gör att många känner att det är lätt att nå Arbetsförmedlingen.Vad gäller mer ”hårda” resultat så ser vi också mycket goda resultat. Vi kan se att kunderna tar till sig informationen mycket väl, klarar av och uppfyller de krav som finns och dessutom jobbar hårt för att lösa sin egen situation. Vi har matchningen i fokus och det bidrar också till att fler kunder får arbete eller påbörjar studier, i jämförelse med riket i stort.För framtiden har vi ett inriktningsbeslut på att fler kunder ska få möjlighet till personliga möten via digitala kanaler och att flertalet av dessa möten ska ske via en nationell funktion.Det tycker vi som jobbat med det här är klokt och jättespännande. Vi ser det också som en bra garant för att Arbetsförmedlingens kunder ska få en enhetlig, effektiv och samordnad service.På så sätt får vi också ett bättre nyttjande av våra resurser som myndighet och ett nationellt perspektiv på matchningen, vilket även gynnar våra viktiga arbetsgivare!/Carina LindströmFakta:
  Piloten Digitala Arbetsförmedlingen startade 1 februari. Arbetssökande som skriver in sig via webben erbjuds all sin service och handläggning på distans av arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Luleå och Östersund, totalt 20 medarbetare. Vem? Nyinskrivna och återaktualiserade personer boende i Luleå och Östersund som står nära arbetsmarknaden, fyllda 25 år, ej tillhörande AF Sjöfart och AF Kultur Media. Hur? Utöver kartläggnings- och uppföljningssamtal erbjuds digitala tjänster: webbinarier, filmer, chattar, intressetester, videomöte - med fokus på matchning och coachning för snabbaste vägen till arbete. Nästa steg? Under hösten utökar vi erbjudandet till fler orter, då även kunder från vissa orter i mellersta och södra Sverige för möjlighet att testa.
 • 18 augusti 2016

  Bemötande – en självklar del av förnyelsen  På Arbetsförmedlingen har vi hundratals olika så kallade automatiska brev – som vid olika skeden skickas ut till våra hundratusentals kunder.Det kan handla om kallelser eller som på bilden – att en person avaktualiseras som arbetssökande.När vi frågat kunder vad de tycker om våra utskick har signalen varit negativ. Brev från oss har beskrivits som både svårbegripliga och ibland till och med otrevliga.Nu gör vi om dessa brev!I grunden handlar det om att den som får brev från Arbetsförmedlingen ska förstå vad som står i brevet och att det framgår om personen ska göra något med anledning av brevet. Och självklart ska vi ha ett gott bemötande även när vi möter våra kunder via automatiska brev.Hittills har över hälften av våra standardutskick fått en ny ton och arbetet – som är en del av vår Förnyelseresa fortsätter./Mikael
 • 27 juni 2016

  EU berömmer Arbetsförmedlingen i ny rapport  Förnyelseresan får gott betyg i den granskning som EU-kommissionen genomfört tillsammans med våra europeiska systerorganisationer.I rapporten, som presenteras idag, skriver Kommissionen att den svenska Arbetsförmedlingen är på rätt väg och att vi redan ligger bra till i ett europeiskt perspektiv.  Granskningen är viktig av flera skäl. Den förstärker det som Statskontoret konstaterade i våras – nämligen att Arbetsförmedlingen är på rätt väg – men att vi har lång väg kvar. Den ger också råd om hur vi ska fortsätta utvecklingsarbetet.Några av EU-kommissionens konkreta råd är att vi ska förbättra fokus på arbetsgivare genom att organisera arbetsgivararbetet i separata enheter, att vi ska intensifiera samverkan med andra aktörer och att vi ska fortsätta att stödja personalen genom långsiktig kompetensutveckling.Rapporten konstaterar att Förnyelseresan har fått genomslag på alla nivåer i organisationen. Chefer och medarbetare beskrivs som motiverade, öppensinnade och engagerade att bidra till att vidareutveckla ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingens nya ledningsfilosofi, kunddriven utveckling, hög grad av individualisering i tjänsteleveranser till arbetssökande och arbetsgivare, är några av myndighetens styrkor som lyfts i rapporten. Att vi ligger bra till i ett europiskt perspektiv är naturligtvis glädjande men samtidigt ska vi inte glömma att svenska myndigheter ligger långt fram. Arbetsförmedlingen ska därför inte bara jämföras med andra arbetsförmedlingar i Europa utan även med andra svenska myndigheter. Och då ser vi att Förnyelseresan behöver fortsätta mot målbilden 2021!/Mikael
 • 23 juni 2016

  Firar midsommar med trendbrott


  Arbetsförmedlingens ledningsgrupp diskuterar månadsresultaten framför resultatbilder på en vägg.
  Jag har tidigare beskrivit Förnyelseresans första två år som en tid då vi skapat förutsättningar att bli den där riktigt bra myndigheten som vi strävar efter. Nu vågar jag påstå att arbetet börjar ge synliga resultat. Den senaste tidens uppföljningar visar tecken på att det har skett viktiga trendbrott inom flera delar av vår verksamhet.Det är till exempel mycket glädjande att fler i etableringen nu studerar inom vuxenutbildningen. Vi ser att andelen som går till vuxenutbildning ökar trendmässigt. I maj studerade sex procent av deltagarna i jämfört med 5 procent i maj förra året. Ökningen kan tyckas blygsam men det är ett viktigt trendbrott.Vi ser även att fler som lämnar Etableringsuppdraget går till arbete eller studier. Trots besvärliga förutsättningar har vi en långsiktig trend av resultatförbättring och idag är det 32 procent som går till arbete eller studier när vi tittar 90 dagar efter avslutad etableringsplan.Glädjande är också att det förbättrade sättet att arbeta med arbetsmarknadsutbildningar börjar ge resultat. Fler går till arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. Vi ser en resultatförbättring på cirka sju procentenheter jämfört med föregående år. Vi ser också att det under året har skett en ökning av antalet subventionerade anställningar. Anställningsstöden gör att fler långtidsarbetslösa får jobb.  En viktig del i de arbetsmarknadspolitiska verktygen utgörs av de tjänster som levereras av externa leverantörer – det vill säga tjänster som Arbetsförmedlingen upphandlar. Vi ser att användningen av dessa ökar.Jag är också otroligt glad över att vi inom myndigheten ser en minskning av sjuktalen. Förutom att det visar på ett bättre välbefinnande bland Arbetsförmedlingens medarbetare innebär det självklart också att det är fler som kan vara på jobbet och bidra till att våra kunder – arbetsgivare och arbetssökande -ska få så bra service som möjligt.Även om Arbetsförmedlingen nu börjar kunna visa på bättre resultat ska vi inte sticka under stol med att vi har stora utmaningar. Inte minst när det gäller att minska långtidsarbetslösheten.Till sist vill jag önska dig som följer min blogg – en riktigt glad midsommar!Mikael
 • 16 juni 2016

  Det bubblar och sjuder gott i Arbetsförmedlingen  Som högsta chef är det vanligt med inbjudningar att besöka olika verksamheter inom den egna organisationen. Det är ganska naturligt att medarbetare och chefer vill att högsta ledningen ska känna till hur situationen är just på den egna verksamheten och därför inte så mycket att orda om.Att jag ändå gör det är för att något har förändrats den senaste tiden. Det märks i tonen i inbjudningarna och det märks för att det är fler som är initierade av medarbetare och inte chefen för verksamheten. De har det gemensamt att de andas av stolthet och en vilja att få berätta om den utveckling som sker i den egna verksamheten.  Igår besökte jag Kundtjänst i Karlskoga och blev glad och stolt över hur intensivt medarbetare och chefer arbetar med att göra sin del i arbetet att förnya Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens vision om att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa, genomsyrar allt det utvecklingsarbete som görs i Karlskoga. Jag fick på plats se hur arbetsplatsträffen utvecklas till att bli myndighetens viktigaste möte internt – med tydlig struktur för hur arbetet med ständiga förbättringar säkras genom tydliga system för återkoppling då medarbetare och chefer lyfter frågor.  Jag fick se hur man systematiskt förbättrat kontakter med företagen genom tydliga strukturer för allt från första kontakten – till uppföljning av hur rekryteringen fungerat för arbetsgivaren.  Jag fick en inblick i hur man arbetar med den interna kulturförändring som Arbetsförmedlingen just nu genomgår för att kunna bli en riktigt bra och modern myndighet.Titta gärna på filmen som medarbetare och chefer i Karlskoga använder på sina interna möten för att hålla koll på allt det de har gjort under Förnyelseresans två första år. Besöket i Karlskoga var bara ett av många som jag har förmånen att bli inbjuden till. Det illustrerar vad som just nu händer runt om i landet på Arbetsförmedlingens olika verksamheter. Det bubblar och sjuder gott i förnyelsegrytan./Mikael


 • 16 maj 2016

  Seminarium om etableringsuppdraget


  Mikael Sjöberg talar på SNS seminarium
  Idag medverkade jag på ett seminarium i Stockholm anordnad av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, om den stora utmaningen som Sverige står inför när det gäller etablering av de människor som sökte skydd i vårt land under förra året.  Totalt kom 163 000 asylsökande.I dagsläget har Arbetsförmedlingen drygt 56 000 personer i etableringsuppdraget, en betydande utmaning men den kommer att bli större under de kommande åren. Våra prognoser pekar på 89 000 deltagare år 2017 och 92 900 året därpå. Först 2019 börjar deltagarantalet minska, förutsatt att asylinvandringen inte ökar.Hur ska vi då som samhälle klara av denna jätteutmaning?En viktig ingång till frågeställningen är att se de möjligheter som utmaningar bär inom sig. Vi vet att vi har en negativ demografisk utveckling i Sverige som förutsätter en hög invandring för att arbetskraften i landet inte ska krympa. Samtidigt har vi en mycket stark högkonjunktur med god ekonomi och stark arbetsmarknad. Detta sammantaget skapar en bra grund för att hantera den stora utmaningen.En annan viktig ingång är att även om etableringsuppdraget är Arbetsförmedlingens ansvar så måste olika samhällssektorer engagera sig i frågan om vi ska ha goda möjligheter att etablera de nyanlända på arbetsmarknaden.    En framgångsrik etablering förutsätter korta handläggningstider i asylärenden, tillgång till bostäder för de nyanlända, tillgång till lärare i svenska, adekvat hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det förutsätter också kraftfulla insatser för vuxenutbildning för de som saknar grundskola eller gymnasiekompetens och ett antal reformer på arbetsmarknaden.För vår del handlar det om att bredda och stärka samarbetet med kommunerna och näringslivet, fördjupa våra kontakter med arbetsgivarna och utveckla snabbspåren till arbetsmarknaden för de nyanlända.En annan aspekt som har en mycket stor betydelse handlar faktiskt om vår långsiktiga reformering av Arbetsförmedlingen, Förnyelseresan. Samtidigt som vi jobbar med vår kärnverksamhet måste vi oförtröttligt fortsätta att förnya Arbetsförmedlingen till att bli en av Sveriges modernaste och effektivaste myndigheter. Det blir en mycket viktig nyckel till att framgångsrikt etablera de nyanlända på arbetsmarknaden och därmed tillföra ett stort plusvärde för vårt samhälle./Mikael
 • 9 maj 2016

  Detta är Förnyelseresan


  Illustration av Förnyelseresan
  Jag får ibland frågan om vad Arbetsförmedlingens Förnyelseresa egentligen handlar om. För att ge ett någorlunda heltäckande men kort svar på frågan brukar jag lyfta tre aspekter:
  1. Den första aspekten handlar om Förnyelseresans omfång. Förnyelseresan är inget enskilt projekt, det handlar om en reformering av Arbetsförmedlingen i grunden. Förnyelsen rör såväl om en genomgripande kulturförändring och en ny ledningsfilosofi som konkret utveckling av en rad områden – våra arbetsgivarkontakter, nya digitala tjänster, en reducering av medarbetarnas administrativa börda, kompetensutveckling m.m. Jag är övertygad om att en framgångsrik organisation utvecklar både helheten och delarna. Den ägnar sig både åt att utveckla organisation och verksamhet, men också medarbetarna.  

  2. Den andra aspekten handlar om att Förnyelseresan involverar alla våra medarbetare. Det är inte fråga om ett toppstyrt förändringsarbete. Medarbetarna har på olika sätt varit delaktiga i allt från att mejsla fram en gemensam problembild till att ta fram en målbild som visar var vi vill vara 2021.

  3. Den tredje aspekten handlar om förändringens karaktär. Jag nämnde att vi har en målbild som visar var vi vill vara 2021. Men det innebär inte att vi år 2021, på en specifik dag, ska avteckna en helt ny Arbetsförmedling. Förändringsresan är en stegvis och genomgripande utveckling av myndigheten på bred front, dag för dag, månad för månad som involverar alla våra medarbetare. Förbättringar av vår verksamhet sker kontinuerligt inom ramen för Förnyelseresan. Det är också det som är dess styrka.
  Jag skulle vilja lyfta ytterligare en aspekt. Hela syftet med Förnyelseresan är att utveckla verksamhet som motsvarar våra kunders och samhällets förväntningar på oss och åstadkomma större kund- och samhällsnytta. Vi kan därför inte sluta oss i vårt skal utan vi vill ha en hög grad av transparens för Förnyelseresan.Förnyelseresan har redan granskats ingående av Statskontoret som kom ut med sin rapport februari i år. EU har en metod för utvärdering av medlemsländernas arbetsförmedlingar. Ett granskningsteam från EU var nyligen på besök hos oss för utvärdering av myndigheten inklusive vårt utvecklingsarbete. Deras rapport har ännu inte publicerats, men den kommer.Vi har också själva initierat en omfattande uppföljning och analys av Förnyelseresan som görs av Stockholms universitet.Med tanke på det intresse som Arbetsförmedlingens Förnyelseresa väcker, tycker vi att det är viktigt att en extern och kvalificerad institution som Stockholms universitet får full insyn och möjlighet att följa Förnyelseresan. Vill du veta mer om vad gjort hittills inom Arbetsförmedlingens Förnyelseresa så finns mer läsning här. /Mikael
 • 29 april 2016

  Upphandling i hetluften


  Björn Elmqvist och Martin Kruse
  I veckan har det handlat en del i media om Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar. Det har bland annat rapporterats om försenade upphandlingar och utbildningsföretag som varit missnöjda med våra rutiner. Min bedömning är att vi har varit dåliga på att planera upphandlingsverksamheten men att vi idag är betydligt bättre. Förnyelseresan handlar ju om att vi har en tydlig målbild, men självklart också om att vi gör förändringar hela tiden - här och nu. Jag har bjudit in Martin Kruse , vår upphandlingschef och Björn Elmqvist – som är chef för enheten Externa tjänster – att blogga om vad vi har gjort i upphandlingsfrågor under de senaste två åren sedan Förnyelseresan startade: Trevlig helg! Mikael Sjöberg "De senaste dagarna har media skrivit en hel del om Arbetsförmedlingens förmåga att upphandla insatser för arbetssökande, det skrivs att vi inte möter branschernas eller de arbetssökandes behov.  Det där med behov är den stora frågan. Där har vi på Arbetsförmedlingen tidigare varit rätt fantasilösa, för att inte säga dåliga. Vi har upphandlat de utbildningar som vi alltid har gjort. Det duger inte längre och sedan en tid tillbaka försöker vi upphandla utbildningsavtal på ett helt annat sätt. Flexibla, breda avtal som går att anpassa efter regionala behov och efter specifika arbetsgivares behov. Nu har vi börjat få till utbildningsavtal där vi kan vara riktigt lyhörda för vad just ett enskilt företag behöver. När de arbetssökande går de här skräddarsydda utbildningarna så får nästan alla av dem jobb. Men vi har ett glapp i våra upphandlingar just nu, många av de här gamla avtalen löper ut samtidigt och vi jobbar så att de ryker med att få till nya, flexibla och bättre avtal.Vi har idag arbetsmarknadsutbildningar till de största bristyrkena. Vi är inte riktigt på banan med kranförarutbildningen men annars så har vi utbildningar till kockar, bilmekaniker, betongarbetare, byggnadsplåtslagare och alla de andra yrkena som står överst på listan över bristyrken idag.Vad är ett bristyrke? Bristyrken är yrken där arbetsgivare har betydande svårigheter att rekrytera den personal de behöver. Det är utbildningar till de yrkena som vi har valt att prioritera.Och vi måste prioritera, för det finns många branscher som vill att vi ska ge just dem stöd och många utbildningsföretag som vill att vi ska upphandla just deras utbildningar. De slåss så klart för sina hjärtefrågor, det är ju deras uppgift.Vi har ett bra samarbete med branscherna och det är det viktigaste för att vi ska lyckas med vårt matchningsuppdrag. Vi rådgör med branscherna inför alla våra upphandlingar och när vi bygger ihop våra utbildningar. Det är arbetsgivarnas behov som är vårt rättesnöre.Vi tycker också att vi har ett bra samarbete med många av våra leverantörer av arbetsmarknadsutbildningar. Det är små och stora företag och organisationer som brinner för att ge bra utbildningar. Vi har inte alltid varit bra på att ge dem rätt förutsättningar för att leverera kvalitativa utbildningar. Vi är en stor myndighet som behöver slipa på vår affärsmässighet när det gäller upphandlade tjänster. Men vi jobbar stenhårt med att bli bättre på vår framförhållning och det tror vi att de flesta leverantörer redan har märkt av. I de upphandlingar som vi håller på med nu så försöker vi så ofta vi kan bjuda in leverantörerna att komma med synpunkter och förslag till hur förfrågningsunderlagen ska utformas.I dag förändras scenarierna för arbetsmarknaden snabbare än någonsin. Vi har nya grupper av arbetssökande och nya förutsättningar för arbetsgivarna än vad vi hade för till exempel ett halvår sedan. Vi har en lagstiftning, lagen om offentlig upphandling, som vi måste följa och som kräver att vi agerar på ett visst sätt.  Vi kämpar på för att kunna vara snabbfotade och lyhörda, det behöver vi vara.  Läs gärna mer om vad som är ett bristyrke i rapporterna "Var finns jobben?" och "Arbetsmarknadsutsikterna"Martin Kruse , chef på UpphandlingsavdelningenBjörn Elmqvist , chef på enheten Externa tjänster
 • 14 april 2016

  Bred samsyn kring Förnyelseresan  Idag samlades Arbetsförmedlingens fackliga företrädare och skyddsorganisation för ett utvecklingsseminarium och jag hade förmånen att vara inbjuden som talare. Och jag talade med stolthet. I den genomgripande förändring som Arbetsförmedlingen är mitt uppe i är det inte bara organisationen som utvecklas. Förändringarna kräver även att vi som enskilda individer som arbetar på myndigheten utvecklas. Vi har infört en ny ledningsfilosofi, vi håller på att förändra en hel myndighetskultur och vi genomför stora förändringar i vår verksamhetslogik. I den processen är dialogen med Saco, ST, Seco och huvudskyddsombud ovärderlig.Förnyelseresan har nu pågått i cirka två år. Vi är på rätt väg men vi har långt kvar. Jag funderar ofta över tid. Hur mycket är två år? I mitt anförande idag använde jag en betraktelse av Bill Gates som lyder:”Vi har en tendens att överskatta den förändring som förväntas äga rum inom de närmaste två åren och underskatta den förändring som kommer att inträffa inom de närmaste tio åren.”I det perspektivet har förnyelseresans två första år varit framgångsrika. Vi har en samsyn kring hur läget såg ut innan förnyelsen inleddes. Vi har en samsyn kring vart vi ska och vi har en samsyn kring hur vi ska ta oss till målet.Jag ser det som att vi har sått och att vi närmar oss vår första skördetid. Detta arbete har vi gjort tillsammans. Medarbetare, chefer, facken, huvudskyddsombud och ledning./Mikael
 • 7 april 2016

  Jobbpodden växer - 60 000 nedladdningar


  Mikael Sjöberg och Susanna Westgren i poddstudion
  Efter mitt senaste blogginlägg om Arbetsförmedlingens nya podcast Jobbpodden har det nu hänt att jag själv blivit inbjuden att medverka. I eftermiddags spelade vi in avsnittet som kommer att läggas upp på måndag. Programledaren och tillika arbetsförmedlaren Susanna Westgren och jag - talar om sommarjobb, ger tips om hur man söker jobb och så pratar vi om hur man som arbetsgivare resonerar kring ansökningar och anställningsintervjuer. Dessutom berättar jag om vad som kan hända när ens historia i sociala medier dyker upp…Arbetsförmedlingens jobbpodd hade premiär för två månader sedan och ligger på topp 5-listan över myndigheter och organisationer som poddar. Podden har på kort tid vuxit och har snart laddats ner 60 000 gånger.Poddarna som kan laddas ner direkt i mobilen hittar du här: http://arbetsformedlingen.podbean.com/Vi jobbar också med Webbinarier.  Sedan hösten 2014 har vi sänt mer än hundra webbinarier som visats snart 70 000 gånger! Hittills har den haft femton olika teman, bland annat cv, sök jobb via sociala medier och om anställningsintervjuer.Här finns våra webbinarier: https://bambuser.com/channel/Arbetsf%25C3%25B6rmedlingen%2BSverige#broadcastsTitta och lyssna gärna!/Mikael
 • 17 mars 2016

  En eftermiddag jag sett fram emot länge


  Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg
  Idag samlade vi företrädare från en rad andra myndigheter, intresseorganisationer, företagare, facken och andra parter som vi samverkar – med för att berätta och visa var vi befinner oss när Arbetsförmedlingens förnyelseresa nu pågått nästan exakt två år.Vi pratade digital utveckling, ledning- och styrning, arbetsgivararbetet, hur vi ska möta våra kunder, de tjänster vi nu tar fram, samverkan och Arbetsförmedlingens roll för att möta behoven på arbetsmarknaden.Det övergripande målet för vårt förnyelsearbete är att uppnå både ökad kund- och samhällsnytta. Och min avslutande fråga – eller frågor - till publiken var. Är vi på rätt väg för att nå målet? Vad tänker ni efter att ha lyssnat till dagens program?Svaren var övervägande positiva och någon ställde den uppmuntrande motfrågan:- Varför berättar ni inte för omvärlden om allt det som nu händer på Arbetsförmedlingen? Mitt svar är att vi fortfarande har ett så pass lågt förtroende i omvärlden att vi gör bäst i att först förändra oss och sedan berätta om det. Samtidigt var just eftermiddagen ett första försök att vara mer offensiv om de många steg som vi faktiskt tagit i förnyelsen av Arbetsförmedlingen. Men vi har långt kvar.Tack alla som hörsammande vår inbjudan!/Mikael 
 • 7 mars 2016

  It-investeringen viktig för förnyelsen av Arbetsförmedlingen


  Skärmdump SVT:s hemsida om Arbetsförmedlingens IT-satsning
  Utvecklingen av digitala tjänster är central i förnyelsen av Arbetsförmedlingen. Därför känner jag ett behov av att skriva några korta rader om inslaget på SVT (6 mars) om Arbetsförmedlingens it-satsningar - eftersom jag vet att inslaget väcker frågor hos allmänheten men också bland många av Arbetsförmedlingens medarbetare.1. Vi har inte lagt 100 miljoner kronor utan att få utdelning på satsningen. Alla pengar jobbar i projektet. Det har inte skett några avskrivningar på nedlagda delprojekt utan varje krona är investerad i det som ska bli – om än försenade – samhällsnyttiga funktioner.2. Projektet handlar inte om att bygga en ny sajt/webbsida. Det vi gör är att skapa och utveckla digitala tjänster. Vi utvecklar till exempel systemen för matchning så att de ska bli betydligt effektivare och mer träffsäkra. Det handlar om avancerade system som ligger under och bakom det som senare blir användarvänliga funktioner på myndighetens hemsidor.  3. Vi har dock förseningar och fördyrningar jämfört med ursprungsplanen, vilket inte brukar vara helt ovanligt vid mycket stora it-satsningar. Den ursprungliga planen från 2013 var att vi skulle vara färdiga hösten 2015 till en kostnad av 100 miljoner. Planerna vid beslutet 2013 får anses ha varit både orealistiska och felbudgeterade. Därför har projektet smalnats av och riktats in på viktiga digitala tjänster. Läget nu är att vi blir nästan ett år försenade och att kostnaden har ökat med 20 miljoner i jämfört med den ursprungliga budgeten.Som Statskontoret konstaterar i sin utvärdering av Arbetsförmedlingens förnyelseresa så är it ett område där Arbetsförmedlingen har stora utmaningar. Samtidigt som vi har ett stort behov av förnyelse när det gäller it och digitala tjänster måste vi alltid vara medvetna om att stora it-projekt är förknippade med hög risk. Från Arbetsförmedlingens lednings sida är det därför mycket viktigt att ha en god styrning av projekten.
 • 17 februari 2016

  Jobbpodden – konkreta tips om hur jobbet blir ditt!  Själv gillar jag podcastar allt mer. Att kunna lyssna när man vill, var man vill och få höra hela samtal och lite längre resonemang är toppen. Därför är det extra kul att kunna säga välkommen till Arbetsförmedlingens podcast Jobbpodden.Här pratar Susanna Westgren och Karin Baird om hur det går till att skriva ansökningshandlingar som sticker ut, hur man ökar trycket i jobbsökande, konkreta tips inför anställningsintervjun och mycket mer. Kanske är detta en podd för dig – eller någon du känner!Podcasten hittas på den här länken:http://arbetsformedlingen.podbean.com/Trevlig lyssning!Mikael
 • 29 januari 2016

  Tidsbokningen uppskattad  Nu är det tre månader sedan vi införde möjligheten att skriva in sig och boka tid för första mötet via webben. Hittills har över 30 000 kunder använt sig av möjligheten som kräver att man har e-legitimation (Bank-id). Det betyder att ungefär en fjärdedel av våra kunder väljer att boka in sitt möte via webben.Glädjande är att kunderna verkar mkt nöjda att själv kunna välja tid att träffa Arbetsförmedlingen. På tre kontor har vi gjort en stickprovsundersökning – förvisso väldigt liten men den visar på ett lovande resultat. De allra flesta tyckte att det var enkelt att boka och bäst av allt – på frågan ”Kände du dig välkommen här idag?” hamnade mätaren på 9.8 av 10!Trevlig helg!Mikael
 • 15 januari 2016

  God fortsättning!  Samtidigt som vinterkylan håller landet i ett järngrepp höjer Arbetsförmedlingen temperaturen i förnyelsearbetet. Vi skottar vägen för arbetssökande och företag att mötas. En viktig del är utvecklingen av våra digitala tjänster.Ibland uppmärksammas våra steg på ett sätt som gör oss extra stolta. För andra året i rad tycker våra kunder att Platsbanken är så bra att den har nominerats till Sveriges bästa app.Övriga nominerade i kategorin är: Expressen, Senaste nytt (app), Länsförsäkringar (app) och Systembolaget, Sök och hitta (app). Tävlingen avgörs den 27 januari och jag håller såklart tummarna.http://www.webserviceaward.com/wsa-dagen-2016/nominerade/
 • 2 december 2015

  Gästblogg: Ensam är inte stark  Ett av målen med Arbetsförmedlingens förnyelseresa är att vi ska vara en efterfrågad samarbetspartner. Jag bjöd in Malin Ullström från Arbetsförmedlingen i Härnösand att gästblogga om deras framgångsrika samarbete med arbetsgivare. /Mikael - Men vad kan Arbetsförmedlingen bidra med i det här? Frågan var lika utmanande som ärlig när jag och min kollega Anders Halén först fick den i mars. Hon som frågade var Mia Wester- projektledare för det projekt vi eventuellt skulle bjudas in i.Mia representerade vid vårt första möte en stor andel av de teknik- och industriföretag som samlas under namnet Höga Kusten Industrigrupp. Företagen hade under en längre tid haft svårigheter att rekrytera den kompetens som krävs för att kunna konkurrera och växa. Arbetsförmedlingen var inte en samarbetspartner som spontant efterfrågades.Mia var till en början tveksam till att Arbetsförmedlingen skulle kunna bidra med det som företagen behövde hjälp med. Vid vårt första möte berättade vi därför om vår vilja och ambition att samverka och att Arbetsförmedlingens fokus nu till stor del ligger på att stötta och möta företagen så att utveckling och tillväxt kan möjliggöras.Så byggdes i sakta mak en relation med Mia Wester, med sunda och positiva förväntningar på vårt deltagande. Efter ett antal träffar hade vi tillsammans med näringslivsenheterna i området funnit former för samverkan.Nu har projektet passerat halvtid. Hittills har vi bidragit till att identifiera förtagens utmaningar och möjligheter när det gäller kompetensförsörjning, kartlagt de faktorer som lockar studenter till anställning efter examen och slutligen analyserat de möjligheter och hinder som finns för ingenjörer att flytta till området. I början av november samlades alla deltagande parter för att diskutera de resultat som framkommit och för att tillsammans enas om de konkreta aktiviteter som kommer genomföras i syfte att skapa bättre förutsättningar att hitta och attrahera teknisk kompetens till området. När jag och Anders presenterade resultaten av de intervjuer vi genomfört slog det mig; Det är precis här vi ska vara! Jag och Anders står just där- och just då- mitt i den målbild vi har för Arbetsförmedlingen 2021. Vi är en efterfrågad samarbetspartner som bjudits in av näringslivet för att tillsammans genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för företagens växande och tillväxt. Det är en känsla jag gärna vänjer mig vid. Genom att samverka skapar vi tillsammans förbättrade möjligheter att konkurrera och växa.Och industriföretagen då? Har deras bild av Arbetsförmedlingen förändrats genom samarbetet? Så här säger Mia Wester:- Den gängse bilden innan vi startade projektet var att Af är en trög och tråkig myndighet full av byråkrati. Men den bilden har ändrats helt. Malin och Anders är drivande i vårt projekt och utgör nu en viktig kugge för att vi ska lösa kompensförsörjningen i vårt område. Ensam är inte stark./Malin Ullström
 • 19 november 2015

  Konkurrent i Bloggosfären  En ny blogg har dykt upp bredvid min blogg här på arbetsformedlingen.se. Den kallar sig Utvecklingsbloggen och rattas av Emily Svärd som är verksamhetssamordnare på Avdelningen Digitala tjänster på Arbetsförmedlingen. När jag mötte henne i Sundsvall häromdagen passade jag på att ställa några frågor: - Varför har ni startat bloggen?Under de kommande åren kommer digitalisering vara ett tydligt fokus för oss på Arbetsförmedlingen. Vi ska erbjuda ett stort utbud av moderna, enkla och effektiva digitala tjänster. För oss är det jätteviktigt att våra kunder och medarbetare är med och berättar för oss hur de vill att vår digitala utveckling ska bli! Poängen är att fler kommer att bli nöjda med det vi tar fram om de får chansen att vara med på resan.– Vad bloggar ni om?Vi bloggar dels om vidareutveckling av våra existerande tjänster som till exempel Platsbanken men även nyutveckling av tjänster som vi ser att det finns ett behov av. När vi tagit fram prototyper eller betaversioner så kan vi använda bloggen till att söka efter personer som vill hjälpa oss att testa våra nya tjänster.– Jag råkar vara väldigt intresserad av IT och digitala tjänster men finns det något läsvärde även för mindre nördiga?Absolut! Här finns något för alla. Inläggen kan dels handla om utvecklingsprocessen där vi kan gå in på mer tekniska detaljer för de som är intresserade. Men många av inläggen handlar om vad vi utvecklar för tjänster just nu, varför vi utvecklar dem, där vi genom t.ex. omröstningar snabb kan få feedback och förbättringsförslag på vår utveckling.– Vilka vänder ni er till?Alla som är nyfikna på vår digitalisering och som vill vara med och påverka vår framtida utveckling. Bloggen finns tillgänglig för alla! – Vilka fördelar ser du med att blogga om teknikutveckling? Finns det andra organisationer som har positiva erfarenheter av att berätta om just förnyelse av digitala utbud?Vi har tagit inspiration från många olika utvecklingsbloggar, dels svenska, DN idé och SR men även internationella som BBC. Den största fördelen är att vi kommer närmare våra kunder. Andra som har utvecklingsbloggar bekräftar att det är ett snabbt sätt att få in feedback från användarna och att det skapar en större delaktighet och engagemang. Läsarna kommer in med superbra förslag och det är väldigt kul, vi gör ju det här tillsammans!
 • 6 november 2015

  Arbete och kontemplation


  Mikael Sjöberg vid bysten av Leif Blomman Blomberg
  I tisdags träffade jag medarbetarna och cheferna i Västmanlands län och Uppsala län på en verksamhetsdag i Västerås. I onsdags gick turnén vidare till Örebro och medarbetarna i Värmlands län, Örebro län och Dalarna. Så här långt har vi avverkat sex verksamhetsdagar. I mitt anförande försöker jag inledningsvis ge en bild av den flyktingsituation som landet befinner sig i och den viktiga roll som myndigheter och kommuner har att spela de närmaste åren.Arbetsförmedlingen har under lång tid uppmärksammat generationsväxlingen och den arbetskraftsbrist som vi har att möta. Myndighetens analyser visar att vi behöver en hög invandring för att kompensera att det faktum att det föds för få barn i Sverige. Att vi nu tar emot flyktingar kan ses som att vi framtidssäkrar landet. Att vi investerar. Detta sker dock inte smärtfritt. Just nu är det väldigt många människor som kommer till Sverige på en och samma gång. Det innebär enorma utmaningar för samhällssystemen. För att vi ska klara denna investeringsperiod så bra som möjligt är det ytterst viktigt att landets myndigheter är väl fungerande. Jag har full respekt för att Sverige kan tvingas till åtstramningar av flyktingpolitiken för att samhällssystem når en kapacitetsgräns. Men det skulle vara tungt att bära om vi tvingas säga nej till människor på flykt på grund av att enskilda myndigheter inte är välskötta.Den förnyelseresa som Arbetsförmedlingen genomför känns därmed än mer angelägen. Att skapa en väl fungerande myndighet som kan dra nytta av medarbetarnas fulla potential har nog aldrig känts så angeläget som nu.Vi utvecklar hela myndigheten och mycket energi går till att stärka Arbetsförmedlingens förmåga till samverkan med andra parter. Vi öppnar oss mot kommuner, organisationer och företag. För att etableringen av de som nu kommer ska bli så effektiv som möjlig är samverkan central. Flera olika samhällssystem ska spela samtidigt. Minst lika viktig som arbetsmarknadspolitiken är skapandet av en fungerande bostadsmarknad, att utbildningsfrågorna får hög prioritet och att kommuner och stat får resurser och går hand i hand.Det är fantastiskt roligt att stå inför medarbetarna och tala. Jag känner verkligen engagemanget och frågorna efter anförandet tyder på att väldigt många medarbetare på Arbetsförmedlingen har en stark vilja att tillsammans med landets kommuner göra allt för att de flyktingar som nu kommer så snart som möjligt ska komma närmare egen försörjning och bidra till att göra Sverige rikare.Tolv verksamhetsdagar utspridda på ett fåtal veckor tynger onekligen kalendern - men att öga mot öga träffa samtliga medarbetarna och cheferna runt om i landet ger kraft.Ett annat sätt att få styrka är att stanna upp. En liten stund av kontemplation. På vägen från Örebro mot Stockholm svänger jag av till Enköping och söker stillhet i Blombergs park. Det är första gången jag besöker platsen som är tillägnad framlidne Leif "Blomman" Blomberg. Jag jobbade nära honom under hans år som minister och han var inte bara min chef utan också en viktig samtalspartner för mig. Vid sin allt för tidiga bortgång var Blomman landets första integrationsminister. Blomman var en person som hade individen i fokus, var övertygad om behovet av att myndigheter behandlade människor likvärdigt och korrekt samt såg ständigt behov av utveckling och förnyelse. Invandring såg han inte bara som en humanitär fråga utan även som ett sätt att utveckla och förnya Sverige. Han var också noga med att när visioner och idéer skulle omsättas till konkreta förslag skulle de vara realistiskt och genomförbara. Jag försöker tänka mig in i hur han skulle resonera kring de utmaningar och möjligheter som vi i dag står mitt uppe i.Trevlig helg!Mikael Sjöberg
 • 23 oktober 2015

  Vad kan vi lära oss av dejtingvärlden?


  Företagarnas vd Günter Mårder
  Det är inom de små och medelstora företagen som jobbtillväxten i landet sker. Därför är det självklart att vår arbetsgivarsatsning inom förnyelseresan fokuserar både på små och medelstora företag jämsides med storföretagen. Vi lägger stor kraft på att hela tiden bli bättre på att lyssna och möta småföretagarnas behov. De är oumbärliga för Sveriges utveckling. I dag är jag jätteglad att kunna presentera Günther Mårder, vd för Företagarna som gästskribent på bloggen. /Trevlig helg Mikael "Svårigheter att hitta rätt kompetens har seglat upp som ett av de största tillväxthindren bland småföretagare i Sverige. Samtidigt som vi har en hög arbetslöshet, skriker alltså de främsta jobbskaparna efter människor att anställa. Att få till en bättre matchning på arbetsmarknaden är därför en ödesfråga, och som tur är finns det goda exempel på hur detta kan gå till.I våras avslutade Företagarna projektet Jobbsökarna som vi drivit tillsammans med Arbetsförmedlingen. AF lånade ut arbetsförmedlare till oss, vi försåg dessa med listor över företag och så fick de åka runt och besöka verksamheterna för att hitta arbetstillfällen. Denna uppsökande verksamhet, med fokus på arbetsgivarnas behov, blev en succé och i projektet hittades över 2000 jobb. Nu ska metoden implementeras i AF:s ordinarie verksamhet och min förhoppning är att den framöver också kan utvecklas och anpassas till flera olika kundgrupper hos Arbetsförmedlingen. Utanförskap och integration är våra kanske största utmaningar och i Jobbsökarna hade hela 30 procent av dem som fick ett jobb någon typ av arbetsmarknadspolitiskt stöd. Att Arbetsförmedlingen nu lägger om verksamheten till att fokusera mer på arbetsgivarna är viktigt eftersom det är företagen som anställer, men det är också angeläget att det finns en god relation och ett förtroende mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna. En anställning innebär alltid en risk för arbetsgivaren, men har man ett förtroende för att AF har förmågan att matcha mig som företagare med rätt person, så är chansen större att jag både vänder mig dit vid en rekrytering och faktiskt anställer den som föreslås.För att ytterliga effektivisera matchningen bör vi också komplettera det analoga mötet med att röra oss mot det digitala. En bransch som kommit betydligt längre i nyttjandet av digital teknik än jobbmatchningsbranschen är partnermatchning, alltså olika typer av dejtingsajter. Att jämföra dessa två kan låta främmande, men nog borde det vara betydligt mer komplicerat att matcha ihop två människor som ska dela livet tillsammans – än att matcha ihop en människa och en organisation som ska arbeta tillsammans under en begränsad del av livet? Med teknikens hjälp kan man snabbt skala upp projekt och nå många fler, såväl arbetsgivare som arbetssökande, på kortare tid.Dessutom borde Arbetsförmedlingen omfamna sociala nätverk i större utsträckning och föra in källor som Facebook, LinkedIn och Twitter i rekryteringsprocessen. Mer transparens skulle sannolikt göra att fler småföretagare vågar anställa. Att kunna göra efterforskningar i den digitala världen är mer värt än några okända referenter på ett cv.Självklart är det viktigt att privata aktörer som verkar inom rekryteringsbranschen värnas när Arbetsförmedlingen flyttar fram positionerna. Men min övertygelse är att alla händer behövs för att lösa kompetensförsörjningen. Jag ser därför fram emot att följa Arbetsförmedlingens viktiga utvecklingsarbete mot en mer arbetsgivarfokuserad verksamhet, och vi från Företagarna vill också mer än gärna kavla upp ärmarna och hjälpa till. Tillsammans kan vi nå såväl lägre arbetslöshet som fler blomstrande och växande företag."Günther Mårder
 • 15 oktober 2015

  1000 samhällsförbättrare i Jönköping


  Publiken i Elmiamässan i Jönköping
  Igår var det äntligen dags. Årets verksamhetsdagar inleddes i Jönköping. Det är en mäktig upplevelse att äntra scenen och känna kraften, entusiasmen men också förväntningarna från de nästan tusen medarbetarna i salen.Förnyelseresan är på intet sätt toppstyrd. Den är en förändring av hela myndigheten och sker på alla nivåer och genom varje enskild medarbetare och chef. Verksamhetsdagar är ett utmärkt forum där jag får möjlighet att träffa alla medarbetare live och där vi kan ha en konstruktiv dialog om vår gemensamma förnyelse.Totalt blir det ytterligare 11 verksamhetsdagar på turnén runt landet. Nästan 14 000 medarbetare kommer jag att möta, mingla med, tala till och svara på frågor inför. Verksamhetsdagarna är det roligaste som jag gör i min roll som ledare för Arbetsförmedlingen.
 • 9 oktober 2015

  Hur håller man liv i en förnyelseresa?


  Mikael Sjöberg videofilmas av fotografen Arvid Utas.
  Hur håller man liv i en förnyelseresa – som förvisso tar nya steg varje dag – men som pågår under flera år?För mig och för de chefer och medarbetare som har strategiska uppgifter kring förnyelseresan och därmed dagligen kommer i kontakt med hela förnyelseplanen – är det förstås enklare.  Men vilka möjligheter har Arbetsförmedlingens övriga drygt 13 000 medarbetare att ha förnyelseresan framför ögonen – samtidigt som de jobbar stenhårt med att hjälpa arbetssökande och företag?Det är såklart alltid lättare att se helheter utifrån den typ av helikopterperspektiv som jag och myndighetens högsta chefer måste ha. Det ställer samtidigt höga krav på oss att berätta och informera om myndighetens utveckling även utifrån det strategiska perspektivet.Samtliga medarbetare behöver självklart inte känna till vartenda steg och allt som görs för att Arbetsförmedlingen ska bli en modern och riktigt bra myndighet. Men eftersom alla vi som arbetar här på Arbetsförmedlingen på olika sätt själva är med och bidrar till förbättringarna som nu sker – så tror jag att det är nödvändigt att hålla igång det interna samtalet om förnyelselen.Det motiverar oss till vår egen förändring. Det hjälper oss när vi råkar ut för motgångar i förändringsarbetet. Det får oss att komma ihåg att förnyelsen präglar allt vi gör – även i stunder då vi är hårt belastade av det arbetstryck som vilar över myndigheten. På det hela taget så är det roligare att jobba med förändringar när man har en tydlig målbild. Det är också nödvändigt med en levande dialog för att implementera vår nya ledningsfilosofi, när vi jobbar med vår nya värdegrund eller när vår kunddrivna utveckling görs om till fungerande tjänster och metoder.Interkommunikationen är därför mycket viktig. Vi har högt i tak på Arbetsförmedlingen och i chefernas uppdrag ligger att skapa delaktighet och dialog. Det är en förutsättning för att vi ska kunna vara en lärande organisation. Det finns många interna forum där tankar bryts och information och styrsignaler förmedlas.I min egen interkommunikation använder jag ofta video. Jag vill såklart inte uppta allt för mycket tid från den enskilde medarbetaren men ungefär en gång i månaden verkar fungera bra. I alla fall utifrån de reaktioner och kommentarer jag fått så här långt.Idag har vi gjort en av dessa inspelningar. Arvid Utas heter vår duktiga fotograf.Trevlig helg!
  Mikael Sjöberg

 • 29 september 2015

  Förbättringar tillsammans med kunderna


  Pia Rydqvist
  Arbetsförmedlingens förnyelseresa pågår varje dag. Vår målbild som baseras på våra kunders behov - tar sikte på 2021. Men varje dag tar vi nya steg på vägen mot att bli en riktigt modern och effektiv myndighet som tillför maximal samhällsnytta. Idag har jag bjudit in Pia Rydqvist att beskriva sitt ansvarsområde, kundriven verksamhetsutveckling.

  /Mikael Sjöberg
  "Min ambition och övertygelse har alltid varit att de som behöver våra tjänster och service självklart ska bli nöjda och uppleva att vi gör vårt arbete så bra som möjligt. När jag fick förtroendet att ta reda på hur vi skulle kunna stärka vårt förtroende var det naturligt att utgå från våra kunders upplevelse, men även att ta tillvara våra medarbetares kompetens och engagemang.Kärnan i konceptet med att arbeta med kund- och medarbetardriven verksamhetsutveckling är att fokusera på det som ger värde och nytta för den som använder tjänsten och för den som levererar den.Utifrån ett antal kundresor, där arbetsgivare och arbetssökande själva beskriver hur de upplever servicen och tjänsterna, vilka behov och förväntningar man har på vår verksamhet, har vi nu verklig kundkunskap kring våra utvecklingsområden – vi har gått från åsikter till insikter.Vi har fått fördjupad förståelse för hur vårt agerande, bemötande och tjänsteinnehåll får för konsekvenser för kundens upplevelse. Ett litet men viktigt exempel är vår strävan att alltid informera korrekt om skyldigheter kring arbetslöshetsförsäkringen. Många kunder har upplevt att vi agerar som en form av a-kassans ”poliser”. Därför erbjuder vi idag arbetssökande att ta del av informationen på flera olika sätt, istället för ett obligatoriskt informationsmöte.   I dialog med kunder och medarbetare har vi arbetat fram förslag på lösningar för hur vi skulle kunna möta behoven, ta tillvara drivkrafter och erbjuda en service som ger en bättre upplevelse. Kundernas behov av service och tjänster stöds av det som våra medarbetare vill leverera inom ramen för vårt uppdrag.Förbättringsförslagen har vi nu tagit vidare till det vi valt att kalla växthus.Ett växthus är en utvecklingsmiljö, där vi förädlar förslagen tillsammans med arbetsgivare och arbetssökande i det dagliga arbetet. På så sätt kvalitetssäkrar vi att våra förutsättningar är optimala innan vi inför förbättringen i hela verksamheten. Vår förhoppning är att du som arbetssökande och arbetsgivare framöver kommer att uppleva Arbetsförmedlingen som kundorienterad och att vi lever upp till vårt namn." Pia Rydqvist, ansvarig för den kunddrivna verksamhetsutvecklingen inom Arbetsförmedlingen
 • 23 september 2015

  Nedräkningen fortsätter!  I oktober kommer den nya tidbokningsfunktionen som jag nämnt tidigare här på bloggen. Det blir ett lyft för våra kunder som slipper köa på Arbetsförmedlingen. Dessutom kommer de att få träffa arbetsförmedlare som haft bättre möjlighet att förbereda sig inför just den kundens möte.Systemet har testkörts på några arbetsförmedlingar och på vår internwebb berättar några om erfarenheterna. Jag tycker det låter så spännande att jag gärna delar med mig av filmen!  Tidbokningsfunktionen innebär att kunder som har e-legitimation (alltså till exempel mobilt BankID) får möjlighet att skriva in sig som arbetssökande och samtidigt boka in sitt första personliga planeringsmöte med en arbetsförmedlare./Mikael Sjöberg


 • 22 september 2015

  Tillsammans med kommuner och näringsliv kan vi nå verklig framgång


  Selfie på Mikael och publik
  Idag har jag talat på den första av två konferenser som Arbetsförmedlingen anordnar tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Arbetsförmedlare, kommuntjänstemän och en del andra intressenter från hela landet samlas för att prata om hur samarbetet ska fungera så bra som möjligt och inspireras av olika sätt att samarbeta.  Jag har verkligen sett fram emot att möta just den här publiken. Dels för att samverkan är en central del av Arbetsförmedlingens förnyelseresa, dels för att vi behöver bli mycket bättre på att jobba tillsammans med just kommunerna. Det är i nätverken Arbetsförmedling, kommuner och företag som vi kan nå verklig framgång för att komma åt arbetslöshet bland unga och grupper som har svårt att få jobb.   Samverkan är en av megatrenderna som vi ser i organisationer världen runt. I väldigt många branscher idag är det nödvändigt för organisationer/företag att samarbeta med andra parter för att kunna lyckas att nå syftet med den egna verksamheten.Här är Arbetsförmedlingen inget undantag.Att vår förmåga till samverkan inte varit tillräckligt prioriterat såg vi tydligt när våra utvecklingsområden identifierades. Vi har fått signalerna från omvärlden men minst lika mycket från våra egna chefer och medarbetare som upplevt att vi varit allt för slutna eller introverta. Det är bakgrunden och orsaken till att det strategiska målet ”offensiv och efterfrågad partner” finns med i vår förnyelseresa.
 • 18 september 2015

  Förnyelseresan, arbetsgivare och mediedebatter
  För att bli den där riktigt effektiva och moderna Arbetsförmedlingen som vår förnyelseresa ska leda till är kontakterna med arbetsgivarna helt avgörande. Det är företagen som har jobben i dag och framtiden. Det är företagen som har behoven av arbetskraft och kompetens för att kunna leverera idag och i morgon och för att kunna växa och utvecklas i framtiden. För Arbetsförmedlingen är det därför både självklart och nödvändigt att lyssna och försöka svara upp till företagens behov. Vår förnyelseresa innebär därför att vi lägger mer och mer kraft på att vara den naturliga samarbetspartnern till landets arbetsgivare.
  Eftersom företagen är så viktiga har jag noga följt den debatt som startat efter en artikel i Göteborgs-Posten 16/9 och som handlar om ett bemanningsföretag i Göteborg som sökt 100 ungdomar och som upplever att de inte har fått någon hjälp från Arbetsförmedlingen.Det har kommit att bli en bredare debatt om att ungdomar är lata och inte tar de jobb som finns, om Arbetsförmedlingen verkligen klarar att matcha ungdomar samt om Arbetsförmedlingen tar för lätt på regelverket kring a-kassa och aktivitetsstöd. Debatten är såklart viktigt men just i detta fall riskerar den hamna lite snett. Det beror dels på otydlighet från Arbetsförmedlingens sida, dels på att vi till Göteborgs-Posten valde att utelämna uppgifter gällande våra kontakter med det aktuella bemanningsföretaget. Flera av frågorna som nu diskuteras är dock av principiell betydelse:
  1. Visst, det finns sannolikt en del ungdomar (och vuxna) som inte är tillräckligt intresserade av att göra sig anställningsbara trots att de har möjlighet till det. Trots att denna grupp utgör en minoritet är det mycket viktig att Arbetsförmedlingen motiverar gruppen till att söka och ta arbete.
  2. Att Arbetsförmedlingen inte anvisat några ungdomar till det aktuella företaget stämmer inte. En anledning till att det inte kommit fram att vi anvisat ungdomar, och hur många, är att vi har en tradition att aldrig kommentera våra kundrelationer i media. Vi för nu interna diskussioner om vi i liknande fall faktiskt bör visa vad vi gjort. För Arbetsförmedlingen är det alltid ett misslyckande om kunden inte upplever att den har fått det stöd som den har blivit lovad. I det aktuella fallet – även om vi har anvisat ungdomar finns det anledning att ta lärdom av det som inträffat.  
  3. Vad gäller vår tolkning av regelverken kring a-kassa och andra bidrag uttrycker vi oss tyvärr otydligt i GP-artikeln. Vår inställning är dock solklar – det är mycket viktigt att vi följer regelverket som bland annat innebär att den som inte söker ett anvisat jobb blir föremål för sanktioner. Sedan ska vi såklart komma ihåg att det är många ungdomar som varken har a-kassa eller ekonomiska bidrag från Arbetsförmedlingen.
  Trevlig helg!Mikael Sjöberg
 • 16 september 2015

  Samverka mera!


  Mikael Sjöberg träffade förbundsordföranden från organisationen KRIS
  Samverkan är en viktig del för att Arbetsförmedlingen ska kunna fungera riktigt bra. Vi har många goda samarbeten och jobbar nu intensivt för att kunna agera närmare landets kommuner. Vi jobbar också i nära samarbeten med andra myndigheter som Försäkringskassan, Försvarsmakten och Kriminalvården. Därutöver har vi nära kontakter med intresseorganisationer och ideella organisationer. I förra veckan träffade jag Christer Karlsson och Ali Reunanen, förbundsordförande, respektive vice förbundsordförande i KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället). Organisationen tar emot cirka 1000 personer per år som de lotsar från en värld präglad av kriminalitet till att vara en del i samhället. KRIS vill diskutera ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen. Något jag ställer mig positiv till.
 • 14 september 2015

  Snart oktober och ny tidbokningsfunktion för våra kunder


  Bild på datorskärm med intranät öppnat
  När jag läser på Arbetsförmedlingens intranät i dag längtar jag nästan efter oktober. I dag presenterar vi nämligen internt vår nya digitala service som ska finnas i skarpt läge från oktober. Då får alla våra kunder som har e-legitimation (alltså till exempel mobilt BankID) möjlighet att skriva in sig som arbetssökande och samtidigt boka in ett personligt möte med en arbetsförmedlare inom fem arbetsdagar. I dag kräver en inskrivning hos oss ett personligt möte som riskerar ge våra kunder köer och väntetider vid ett första besök på Arbetsförmedlingen. Med det nya systemet ökar vi förutsättningarna för ett bra möte mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren. Både vi och vår kund får lättare att förbereda mötet som sker på en tid som också passar den arbetssökande. Jag kommer självklart återkomma och berätta om hur det går med vår nya tidbokningsfunktion.
 • 9 september 2015

  Det nordiska samarbetet ligger mig varmt om hjärtat!


  Kjersti Monland och Mikael Sjöberg
  Vi har mycket att lära av varandra. Visst finns det många skillnader mellan de nordiska länderna, men det finns också stora likheter när det gäller huvuddragen i våra respektive samhällsbyggen. Vi har en historiskt jämförbar samhällsutveckling och någorlunda gemensamma referensramar som gör att det är lätt att sätta sig in olika samhällsföreteelser i våra grannländer. Min erfarenhet är att när en ny reform, ett nytt angreppssätt visar sig fungera väl i någon av våra nordiska grannar, så är det ganska lätt att med enkla justeringar, framgångsrikt införa dem även i Sverige.Därför var jag mycket förväntansfull inför dagens möte med norska NAV: s ledningsgrupp som är på besök i Sverige. NAV står för Norges Arbets- och Välfärdsförvaltning. Om man ska översätta det till våra förhållanden är det egentligen två myndigheter i ett – Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.Ledningsgruppen i NAV var nyfiken på vår förnyelseresa och en stor del av mötet ägnades åt min presentation och en gemensam diskussion kring den. NAV i sin tur presenterade sin nya arbetsmodell för omvärldsbevakning. Systematisk omvärldsanalys är en viktig dimension i vår förnyelseresa. Därför var det mycket intressant att ta del av Norges erfarenheter på det området.NAV:s omvärldsanalys används främst som underlag för att fatta rätta strategiska beslut för myndigheten, men också för att utveckla kompetensen för att möta framtida utmaningar.  Omvärldsanalysen är också verkningsfull i kommunikationen med politiker och andra samhällsaktörer. Kommunikation påverkas ofta om vilka verklighetsbilder samtalsparterna utgår från. En myndighet som NAV och Arbetsförmedlingen, med tunga samhällsuppdrag, har därför mycket att vinna på att presentera hållbara verklighetsbilder av samhällsutvecklingen, baserad på en saklig och nyanserad omvärldsanalys. Det är en slutsats som jag drog av dagens inspirerande tankeutbyte med mina norska kollegor. Det är bara så vi kan pressa tillbaka myter och föreställningar om verkligheten som många gånger skymmer sikten och förvårar diskussionen av viktiga samhällsutmaningar./Mikael SjöbergBilden visar mig med Kjersti Monland som är tillförordnad generaldirektör för den norska arbetsmarknadsmyndigheten NAV
 • 9 september 2015

  Steg för steg bygger vi den nya Arbetsförmedlingen


  Tina Grahn och Thomas Ericson
  Vår organisationschef Thomas Ericsson är den som håller ihop och koordinerar Arbetsförmedlingens förnyelseresa. Tillsammans med sin medarbetare Tina Grahn kommer de att på bloggen då och då och berätta om arbetet. Här kommer deras premiärtext:/Mikael Sjöberg”Att jobba med Arbetsförmedlingens förnyelse känns både riktigt och viktigt – som ett privilegium. Den känslan delar vi med många kollegor. Vår förnyelseresa är en integrerad del av den ordinarie verksamheten – det är alltså inte ett projekt som ligger ”vid sidan av” den ordinarie verksamheten. Det gör att både medarbetare och chefer i hela myndigheten är involverade och ansvariga för arbetets olika delar. Det är också en förutsättning eftersom förnyelsen innebär genomgripande förändringar. Vår utmaning är att, steg för steg, utveckla myndigheten till en modern och mer kundvänlig verksamhet – en matchningsaktör att räkna med på allvar. Vi – Tina Grahn och Thomas Ericson – utgör den stab som har ett särskilt uppdrag att samordna och leda myndighetens förnyelseresa utifrån ett helhetsperspektiv.Så mycket behöver göras annorlunda. Därför tänker vi på Arbetsförmedlingens helhet och långsiktighet. Vi vill kunna erbjuda tjänster på ett helt nytt sätt och i nya kanaler. Grunden till vår förnyelse har vi hämtat från arbetsgivare och arbetssökande själva.Även om vi har ett långsiktigt perspektiv så kommer du att märka av förändringar allt eftersom. I våras lanserade vi ett antal nya digitala tjänster, bland annat så kallade webbinarier där flera hundra människor kan delta i digitala seminarier samtidigt. Nu under hösten lanserar vi ytterligare ett antal webbtjänster. Vi jobbar också bland annat med att nå fler arbetsgivare. Så håll ögonen och öronen öppna och följ bloggen.”
 • 4 september 2015

  Nu finns vi på Mobile Heights i Lund


  Carina Friis och Ola Svedin som är vd på Mobile Heights Center.
  En viktig del av Arbetsförmedlingens förnyelse handlar om att lämna kontoren och finnas närmare arbetsgivarna. Ett bra exempel som uppmärksammats i media i veckan är Lund. Där finns vi nu mitt bland företagen på Mobile Heights Center*. Jag har bett Carina Friis som är chef för Arbetsförmedlingen i Lund att bli min första gästbloggare att berätta mer:Jag är glad att kunna berätta att igår flyttade Arbetsförmedlingen in på Mobile Heights Center i Lund. Mellan 9 och 15 varje torsdag och fredag finns arbetsförmedlare på plats. Nu gör vi det enklare för företagen att nå oss och få stöd i sin rekrytering. Vi vänder oss till alla företag i alla branscher som behöver växa idag eller på sikt.Arbetsförmedlingen har en viktig roll i samhällsutvecklingen för att bidra till att företag får den kompetens de behöver. En stor del av utvecklingsföretagen finns i nordöstra Lund och det känns naturligt att vi finns mitt ibland dem - på Mobile Heights.Jag har redan fått många positiva reaktioner och vi har fått ett varmt mottagande här på Mobile Heights. Nu hoppas jag att många arbetsgivare tar chansen att komma förbi och prata jobb.Varmt välkomna!Bilden är på mig från invigningen av Arbetsförmedlingen på Mobile Heights. Bredvid mig står Ola Svedin som är vd på Mobile Heights Center./Carina Friis, Arbetsförmedlingen Lund*Mobile Heights är en öppen innovationsarena för trådlös kommunikation och mobila tjänster i Skåne och Blekinge. Initiativet samlar näringsliv, akademi och offentliga aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen inom området mobil kommunikation. Målsättning är att bli en världsledande öppen innovationsarena för forskning, innovation och entreprenörskap inom området mobil kommunikation.
 • 3 september 2015

  Bra möte med Kommunal om vårt samarbete, inte minst lokalt


  Mikael Sjöberg och Annelie Nordström från Kommunalarbetareförbundet
  Igår besökte jag Svenska Kommunalarbetareförbundets ordförande Annelie Nordström. Ett viktigt tema för samtalet var förstås Arbetsförmedlingens förnyelseresa. Med sina 518 000 medlemmar, den största fackliga organisationen i Norden, är Kommunal en tung samhällsaktör och därför en viktigt part att informera och utbyta idéer om den utvecklingsom sker på Arbetsförmedlingen. Ett centralt tema som vi ständigt återkom till under vårt långa samtal var samarbete. Kommunal är mycket angelägen om att samarbeta med oss när det gäller etableringsuppdraget, arbetet kring snabbspår för nyanlända, extratjänster för långtidsarbetslösa och traineetjänster för ungdomar inom äldreomsorgen och sjukvården. Annelie Nordström lyfte inte minst betydelsen av det lokala samarbetet med arbetsförmedlingarna runt om i landet. Det är viktigt att vi på det lokala planet tar vara på den inviten.
 • 2 september 2015

  Idag besökte jag Almega och träffade vd:n Anna-Karin Hatt


  Bild på Anna-Karin Hatt och Mikael Sjöberg
  Dialogen med andra viktiga samhällsaktörer är ovärderlig för att kunna skapa en modern och effektiv arbetsförmedling. Almega har cirka 11 000 medlemsföretag med tillsammans över en halv miljon anställda. Jag är i grunden positiv till privata aktörer/utförare inom en mängd olika samhällsområden. Arbetsförmedlingen köper varje år tjänster av ett stort antal så kallade kompletterande aktörer. Samtidigt som jag är positiv kan jag känna en oro över hur vi ska hantera oseriösa och ibland rent kriminella aktörer som försöker smyga sig in. Så ett viktigt ämne idag var hur vi ska kunna motverka missbruk och avarter och på ett bättre sätt kunna använda de seriösa tjänsteföretagen.
 • 2 september 2015

  Vad har hänt sedan jag tillträdde i mars förra året?  Vi har grundligt tagit reda på var vi brister och vad vi måste förbättra och göra om för att kunna leva upp till de förväntningar som är rimliga att ställa på en landets viktigaste myndigheter. Vi har gjort det genom djuplodande samtal med våra kunder – företag och arbetssökande – men också med våra egna anställda. Vi har jobbat med så kallade kundresor som på detaljnivå visar var det skär sig, var åskmolnen uppstår men som också ger en bild av vilka behov som våra kunder har. Vi har nu en tydlig målbild. Vi har också en rätt detaljerad plan över vad vi konkret ska göra för att nå målet. Mycket sker parallellt.Det är snudd på omöjligt att sammanställa allt som hänt/händer/ska hända i en enkel bild men med den brasklappen vill jag gärna visa den övergripande karta som vi nu jobbar efter. Varje rubrik på bilden representerar självklart ansenlig del av faktainsamling, analys, planering, dialog, diskussion, förankring och genomförande.Se stor bild av kartan här
 • 1 september 2015

  Varför vill jag blogga?


  Jag tror att det finns ett ganska stort intresse att följa den utveckling som nu sker av Arbetsförmedlingen. Den genomgripande reformering av myndigheten som startat har vi valt att kalla förnyelseresan. Arbetet inleddes förra året – målgång sker 2021. Men hela tiden, varje dag tas nya steg. Min blogg är tänkt att utgöra en av utsiktsplatserna. I arbetet möter jag också mängder med människor – både inom Arbetsförmedlingen och i övriga samhället. Jag vill bjuda på glimtar av dessa möten och ibland bjuda in dem jag träffar att skriva./Mikael Sjöberg