Pressmeddelande, 
17 juni 2015

Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2015

Försämrad matchning på arbetsmarknaden

Andelen inskrivna arbetslösa som tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden fortsätter att öka. Därmed har det blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga jobben.

Det visar årets Arbetsmarknadsrapport från Arbetsförmedlingen. Till de grupper som står långt från arbetsmarknaden räknas personer med en förgymnasial utbildning, äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

– Arbetsförmedlingen har efter finanskrisen 2008 fått allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga platserna. Vi har fått en tudelad arbetsmarknad, där de som står långt ifrån ett arbete har svårt att hävda sig trots en hög efterfrågan på arbetskraft, säger Mats Wadman, analyschef, Arbetsförmedlingen.

Att en mycket stor andel bland de inskrivna saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar går bara till viss del att avhjälpa med insatser hos Arbetsförmedlingen.

– Det som behövs är en stor utbildningssatsning som genomförs i nära samarbete med kommuner och arbetsgivare. Här måste utbildningspolitiken och kommunerna ta ett stort ansvar, säger Mats Wadman.

Arbetsmarknadsrapporten har även undersökt effekten av att delta i arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik. Jämfört med dem som inte deltog i någondera av programmen är effekten aningen negativ, då man ser hur många som går till arbete utan stöd. Sannolikheten att få ett arbete utan stöd var således några procentenheter större för den som inte deltog. Däremot har deltagande i arbetspraktik positiv effekt om man även räknar in arbete med stöd, medan det inte finns någon skillnad mellan de som går en arbetsmarknadsutbildning och de som inte gör det när man räknar in arbete med stöd.

När det gäller arbetsmarknadsutbildning har ett förbättringsarbete påbörjats av Arbetsförmedlingen för att förbättra resultatet efter utbildningarna. Syftet med insatsen är att både rusta individen och möta arbetsgivarnas behov av kompetent arbetskraft.

– Vi måste därför se till att arbetsmarknadsutbildningarna riktar sig mot yrken där arbetsgivarna upplever att det är svårt att hitta arbetskraft samtidigt som vi säkerställer att de som går i utbildningarna kan fullfölja och tillgodogöra sig dem, säger Mats Wadman.

Även om deltagande i arbetsmarknadsutbildning respektive arbetspraktik inte har avsedd positiv effekt får många arbete. 27,1 procent har ett arbete 90 dagar efter att ha avslutat en arbetsmarknadsutbildning, för arbetspraktik är motsvarande siffra 36,3 procent.

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentar:
Mats Wadman, analysdirektör, Arbetsförmedlingen

Presskontakt:
010-486 10 00

Följ oss på Twitter @PressAf