Pressmeddelande, 
3 november 2014

Arbetsförmedlingens återrapport om etableringsuppdraget

Fler högutbildade till Sverige

Den genomsnittliga utbildningsnivån ökar bland de personer som kommer till Sverige. Nästan en tredjedel har en eftergymnasial utbildning.

Men för att ta tillvara på deras kompetens krävs bland annat mer resurser till fler arbetsförmedlare, enligt Arbetsförmedlingen.

I en återrapport till regeringen konstaterar Arbetsförmedlingen att utbildningsnivån blivit allt högre bland deltagarna i etableringsuppdraget. I dag har 24 procent av dem en eftergymnasial utbildning på två år eller längre, jämfört med 18 procent förra året. Samtidigt har färre, 36 procent, en förgymnasial utbildning kortare än nio år.

Men Arbetsförmedlingen ser en risk för att den kompetens som finns hos nyanlända inte tas tillvara. En orsak är att de arbetsförmedlare som jobbar inom etableringsuppdraget har fått ansvar för betydligt fler deltagare när flyktingströmmen till Sverige ökat. De hinner inte ge det individuella stöd som behövs.

– Det här är människor som kommer att behövas på svensk arbetsmarknad. Det är viktigt att vi synliggör deras kompetens så att fler arbetsgivare upptäcker den. Arbetsförmedlingens förmåga att snabbt få ut nyanlända till arbete eller studier har stor betydelse för vår framtida välfärd, för att klara det behövs resurser, säger Mathias Wahlsten, avdelningschef.

Under 2014 har 26 procent av de 4 495 personer som lämnade etableringsuppdraget gått vidare till arbete eller studier efter 90 dagar, enligt Arbetsförmedlingens rapport. Om man istället tittar på status ett år efter avslutad etableringsplan har 30 procent någon form av arbete eller studerar.

Det är en fortsatt utmaning att färre kvinnor än män arbetar och deltar i insatser. En annan utmaning är att få fram bostäder.

– Där har kommunerna ett stort ansvar. Ett ordnat boende är ofta en förutsättning för att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Mathias Wahlsten.

Fakta etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller studier och ge förutsättningar för egenförsörjning. Det kan handla om att ta del av olika insatser som praktik, svenskundervisning och samhällsorientering.

I september 2014 omfattades 38 873 personer av etableringsuppdraget inom Arbetsförmedlingen. Den som får uppehållstillstånd i Sverige, och tas emot i en kommun, skrivs in på Arbetsförmedlingen och får en etableringsplan som gäller i två år.

Personer i etableringsuppdraget får etableringsersättning. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om ersättningen och Försäkringskassan som betalar ut den. Ersättningen är 308 kronor per dag, fem dagar per kalendervecka.

Arbetsförmedlingen ska vid behov anvisa personer som har rätt till en etableringsplan en plats för bosättning i en kommun. Under perioden januari till och med september 2014 anmälde 15 111 personer behov av anvisad bosättning.

Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Mathias Wahlsten, chef för avdelningen Integration och Etablering
010-487 67 01

För information:

Johan Nylander, verksamhetssamordnare
010-487 65 29

Presskontakt:

Anna-Lena Immo, pressekreterare
010-488 35 99