Pressmeddelande, 
3 november 2015

Nyanländ kompetens ska tas tillvara i nytt projekt

Vi tar matchen om jobben i Norrland

Norrbotten och Västerbotten står inför en stor utmaning när det kommer till arbetskraften och kompetensförsörjningen i Norrland. Därför tar nu Företagarna och Arbetsförmedlingen i dessa län ett krafttag för jobben i norr genom det gemensamma projektet JobbMatchen. Effektiv matchning, enkla vägar för hjälp och stöd samt ett särskilt fokus på att ta tillvara kompetensen hos nyanlända* ska vara det vinnande receptet.

Fram till år 2025 skulle det i Norrbotten behöva anställas ungefär 41 000 personer för att täcka ordinarie pensionsavgångar, och vi ser en liknande situation i Västerbotten. Samtidigt fortsätter länens befolkning i arbetsför ålder att minska.

JobbMatchen är ett samverkansprojekt vars syfte är att främja den regionala tillväxten i Norrbotten och Västerbotten genom att med olika insatser underlätta kompetensförsörjningen för arbetsgivare.

– Företagen i länet står inför stora utmaningar med omfattande pensionsavgångar. Matchningen av arbetssökande mot arbetsgivares efterfrågan är helt avgörande för att lyckas behålla nuvarande tillväxttakt, säger Torbjörn Halvardsson, regionchef hos Företagarna i Västerbotten och Staffan Landström, biträdande marknadschef hos Arbetsförmedlingen i norra Norrland.

Genom att fortsätta bygga broar mellan arbetsgivarna och Arbetsförmedlingen kommer projektet under tre år jobba för en mer effektiv och träffsäker matchning. Här får matchningen av kompetensen bland nyanlända med eftergymnasial utbildning särskild betydelse.

JobbMatchen är uppföljaren till det framgångsrika projektet Jobbsökarna som Företagarna på riksnivå bedrev tillsammans med Arbetsförmedlingen. Jobbsökarna stärkte relationerna mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen, och visade på de många fördelarna som finns med att jobba proaktivt med matchning. JobbMatchen ska nu i sin tur ta matchningsarbetet ett steg längre.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten

*Med nyanlända avses personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd. Personer som beviljas uppehållsort i egenskap av familjemedlem till en EES medborgare omfattas också av definitionen nyanlända. Medborgare i EU/EES och Schweiz likställs med svenska medborgare och tillhör inte målgruppen.


Tillägsinformation

Kontakt

För kommentarer:

Torbjörn Halvardsson,
regionchef Företagarna Västerbotten/projektägare,
070-341 05 95

Staffan Landström,
biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen norra Norrland,
010-486 59 94

Presskontakt:

Peter Lundberg, press- och informationsansvarig
010-488 55 78