Pressmeddelande, 11 september 2017

I Dalarnas län kommer fler ungdomar ut i arbete än i riket i snitt

I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland unga högre i länet än i hela landet i genomsnitt i augusti. Majoriteten av alla som fick jobb i augusti hade en gymnasieutbildning eller högre utbildning. Det visar att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.

I augusti gick 1 063 personer i Dalarnas län från arbetslöshet till arbete. 169 av dem var ungdomar 18-24 år. I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland ungdomar i länet 1,2 procent i augusti. Det kan jämföras med 1,1 procent i hela landet i genomsnitt. Avesta kommun utmärker sig med en omsättning till arbete bland ungdomar på hela 3,0 procent, vilket är högst i länet. I antal var det mer än dubbelt så många unga i Avesta som fick ett arbete i augusti (35 personer) jämfört med för ett år sedan (16 personer).

– Det positiva resultatet i Avesta beror främst på att vi har lyckats ta vara på den goda arbetsmarknaden genom ett målmedvetet arbete av våra duktiga medarbetare och bra samverkan med såväl kommunen som det privata näringslivet, förklarar arbetsförmedlingschef Mattias Olofsson.

Utbildning leder till jobb

Av alla som fick jobb i augusti hade 8 av 10 en gymnasial eller högre utbildning.

– Efterfrågan på arbetskraft med främst yrkesinriktad utbildning är stor och växer i takt med att arbetstagare går i pension. Utifrån dagens bedömning ger utbildning inom vård och omsorg, bygg, transport och industri den snabbaste vägen till arbete, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Tiden i arbetslöshet är betydligt kortare för personer som har gymnasieutbildning eller högre utbildning, än för dem som har enbart förgymnasial utbildning. Det visar att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.

– Men det behövs fler yrkesinriktade utbildningsplatser inom såväl gymnasiet, vuxenskolan som högskolan om vi ska få den arbetskraft arbetsmarknaden behöver, säger arbetsförmedlingschef Maria Andersson och fortsätter:

– När regeringen nu anslår mer medel för utbildning, är det viktigt att analysera arbetsmarknadens behov framöver i varje kommun för att dimensionera insatserna mot rätt branscher, yrken och arbetsuppgifter, säger arbetsförmedlingschef Maria Andersson.

Kort om arbetsmarknaden för Dalarnas län, augusti 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2016.

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 9 161 personer (9 056) varav 2 423 inom etablering (2 267).

  • 10,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,7).* Sammanlagt 1 478 personer (1 699) varav 467 inom etablering (514).

  • 5 519 personer var öppet arbetslösa (5 204) varav 1 619 inom etablering (1 399).

  • 3 642 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 852) varav 804 inom etablering (868).

  • 777 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (880) varav 40 inom etablering (87).

  • 1 063 personer fick arbete (1 118) varav 70 inom etablering (54).

  • 191 personer varslades om uppsägning (30).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för september publiceras 10 oktober klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer:
Maria Andersson, arbetsförmedlingschef mellersta Dalarna  010-486 06 99
Mattias Olofsson, arbetsförmedlingschef södra Dalarna, 010-486 80 84

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf