22 december 2017

Nya regler för nyanlända

Den 1 januari 2018 gäller nya regler för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det innebär att i stort sett samma regler och krav kommer att gälla för alla arbetslösa som är inskrivna i något arbetsmarknadspolitiskt program på Arbetsförmedlingen. Dagens etableringsuppdrag görs om till ett arbetsmarknadspolitiskt program, etableringsprogrammet.

En nyhet är att nyanlända, precis som andra arbetssökande, ska lämna in aktivitetsrapporter varje månad för att få sin etableringsersättning. Tidigare har nyanlända aktivitetsrapporterat var sjätte månad. Där ska de berätta vad de har gjort för att komma närmare ett arbete eller en utbildning. Den som inte har gjort det man har kommit överens om i sin handlingsplan riskerar sanktioner i form av varningar och indragen ersättning.

Arbetsförmedlingens etableringsprogram är till för nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige och pågår i maximalt två år.  En annan skillnad med det nya regelverket är att Försäkringskassan tar över handläggningen av etableringsersättningen till deltagarna i etableringsprogrammet.

Den 1 januari införs också utbildningsplikten för nyanlända i etableringsprogrammet. De nya reglerna innebär att den som har en kort utbildning ska kunna anvisas till reguljär en utbildning, om den arbetssökande inte kan matchas mot ett arbete på grund av den korta utbildningsbakgrunden. Syftet är att motivera fler nyanlända att studera, för att stärka sina chanser på svensk arbetsmarknad.

De nya reglerna gäller nyanlända som skriver in sig på Arbetsförmedlingen från och med den 1 januari, eller får ett nytt beslut från Arbetsförmedlingen om att delta i etableringsprogrammet, till exempel efter förlängt uppehållstillstånd.

Här hittar du de nya reglerna:

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare


Tillägsinformation