15 december 2017

Ledningen svarar om oro kring arbetsmiljön

Arbetsförmedlingens centrala huvudskyddsombud vill att Arbetsförmedlingens ledning redovisar en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljö, hälsa och resursfördelning inom myndigheten. Nu har ledningen lämnat sitt svar.

Halvbild. Maria Mindhammar, överdirektör Arbetsförmedlingen.

Maria Mindhammar, överdirektör.

I sin skriftliga begäran lyfte huvudskyddsombuden farhågor kring ökad ohälsa bland myndighetens medarbetare, hög arbetsbelastning och sned resursfördelning främst mellan kundtjänst och kärnverksamheten (kontoren).

På fredagen, den 15 december, lämnade Arbetsförmedlingen sitt svar och överdirektör Maria Mindhammar uttrycker förståelse för att medarbetare på olika håll i myndigheten kan uppleva en pressad arbetssituation.

– Det är naturligtvis inte bra. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska göra ett bra jobb och kunna ge våra kunder en bra service. Vi är dock mitt uppe i en förnyelseresa där många förändringar nu blir konkreta och på olika sätt ger avtryck i verksamheten. Vi tar signalerna om stress och arbetsbelastning på största allvar och har i vårt svar redovisat hur vi arbetar med dem, säger Maria Mindhammar.

Sänkt takt på utbyggnad

På vissa håll i myndigheten finns en oro bland medarbetarna kring budgetläge och förskjutning av personella resurser till utbyggnaden av kundtjänst. I sin framställan efterlyser huvudskyddsombuden en handlingsplan som förhindrar skevheten i fördelningen av resurser.

– Här behöver vi vara lyhörda och anpassa utvecklingsarbetet så att kundtjänst och övrig kärnverksamhet utvecklas i takt med varandra. I linje med detta har vi till exempel sänkt takten på utbyggnaden av kundtjänst, säger hon.

Balansgång och ledarskap

– Fullt utbyggd kommer digitaliseringen att medföra förbättringar både för våra kunder och medarbetare, men under uppbyggnadsfasen kommer vi att behöva gå den här balansgången mellan gammalt och nytt så förståndigt det går, fortsätter Maria Mindhammar.

Här ligger ett stort ansvar på cheferna som förändringsledare betonar hon.

– Det måste vara tydligt varför vi genomför förändringar och vart vi ska. Här har vi en utmaning i att ge alla medarbetare trygghet i sin vardag och då är cheferna och ledarskapet oerhört viktigt. 

Nödvändig it-utveckling

It-problem och driftstörningar är också något skyddsombuden lyfter i sin framställan.

– Vi vet att it-miljön i myndigheten är i behov av stora förbättringar. Det är ett arbete som vi redan har inlett och under nästa år kommer fortsatta uppdateringar att ske. Vi arbetar för att minimera riskerna för störningar, men till och från kommer de ändå att kännas av. Vi måste ta oss igenom detta för att få en bättre it-miljö i slutänden.

Här kan du läsa Arbetsförmedlingens svar till skyddsorganisationen


I korthet

De centrala skyddsombuden har begärt att ledningen tar fram en handlingsplan för att komma till bukt med ett antal arbetsmiljöproblem som rör ohälsa och hög arbetsbelastning.

Vad är det skyddsombuden vill att ledningen ska agera på?

  • Man vill se insatser som minskar sjuktalen.
  • Man vill se över mötesformer kring arbetet vid de centrala riskbedömningarna.
  • Man vill att ledningen ser över fördelningen av resurser mellan verksamheter plus säkerställer att de nya arbetsmetoder som sjösätts går hand i hand med digitaliseringen (alltså överföring av kunder från fysiska möten till kundtjänst och självservicetjänster)
  • Man efterfrågar ett stabilt IT-system.

Vad svarar ledningen skyddsombuden?

Att man tar signalerna om ohälsa och hög arbetsbelastning på största allvar. I en rad punkter redovisar ledningen arbetet med skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och hälsa. Ledningen redovisar också hur man har sett över resursfördelning inom myndigheten för att minska obalanser. Å andra sidan står hela myndigheten inför stora förändringar bland annat i form av ökad digitalisering och specialisering, vilket till delar påverkar arbetsmiljön. Men det är ett nödvändigt reformarbete, vilket också efterfrågas av medarbetare.

Tillägsinformation