13 december 2017

227 000 nya jobb fram till och med 2019

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under 2017–2019 ökar sysselsättningen med sammanlagt 227 000 personer. Samtidigt ökar bristen på arbetskraft. Arbetslösheten minskar till 6,6 procent 2018, men ökar något till 6,7 procent 2019.

Arbetsförmedlingens prognos visar en fortsatt urstark arbetsmarknad. Prognosen bygger på intervjuer med över 11 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet. Många arbetsgivare ser ljust på framtiden och planerar att anställa under de kommande åren. Inom alla branscher i näringslivet är stämningsläget är högre nu än för sex månader sedan.

Det här innebär fler nya jobb. Både inrikes och utrikes födda kommer att få del av de nya jobben, enligt prognosen. Sysselsättningsgraden höjs i båda grupper, men allra mest bland utrikes födda. Mer än åtta av tio nya jobb väntas gå till utrikes födda, där också större delen av den lediga arbetskraften finns.

I år ökar sysselsättningen med 97 000 personer mellan 16 och 64 år. 2018 växer sysselsättningen med 74 000 personer och 2019 med 56 000 personer. Sysselsättningsgraden kommer därmed att ligga på strax över 79 procent 2019.

– Den fortsatt starka jobbtillväxten är mycket glädjande. Att den dessutom sker samtidigt som många nyanlända ska in på arbetsmarknaden är särskilt positivt, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Bristen på arbetskraft fortsätter stiga

Arbetsgivarna får samtidigt allt svårare att få tag i personal på grund av den höga aktiviteten i näringslivet. Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, något som bromsar jobbtillväxten under kommande år.

På samma gång förändras arbetslösheten relativt lite. I år minskar den från 7 till 6,8 procent, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. Den trenden håller i sig även nästa år, då arbetslösheten minskar till 6,6 procent, för att öka något till 6,7 procent 2019. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda, medan den stiger något bland utrikes födda till 2019.

En förklaring till att arbetslösheten förändras lite – trots en stark tillväxt av nya jobb – är att arbetskraften fylls på med personer som till en början står längre från arbetsmarknaden, till stor del nyanlända i Sverige.

Fler arbetslösa med svagare ställning

Antalet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskar från 364 000 i år till 357 000 personer under 2018 och 351 000 personer år 2019. Samtidigt är det en allt större del av de inskrivna arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under 2019 väntas den här gruppen utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa.

– Vi ser att antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning successivt stiger, inte minst bland utrikes födda. Samtidigt får arbetsgivarna allt svårare att rekrytera. Därför är den pågående utbyggnaden av utbildningsplatser viktig, liksom arbetsgivarstöd som extratjänster, för att ännu fler utrikes födda ska komma i arbete, säger Mikael Sjöberg.

Prognos för andel och antal arbetslösa i åldrarna 16–64 år (enligt Arbetskraftsundersökningarna)

  • 6,8 procent (350 000 personer) år 2017
  • 6,6 procent (346 000 personer) år 2018
  • 6,7 procent (358 000 personer) år 2019

Tillägsinformation