21 november 2017

Inga allvarliga fel i fakturering från konsultbolag

Arbetsförmedlingens internrevision har granskat myndighetens interna styrning och kontroll av avtal med Gaia Leadership. Inga större brister har hittats, varken vad gäller upphandling eller fakturering.

Arbetsförmedlingen tecknade avtal om stöd av chefshandledning, coachning och förändringsledarskap med Gaia Leadership 2014. Upphandlingen och efterlevnaden av avtalet har senare kritiserats från externt håll. Arbetsförmedlingens internrevision fick därför i början av hösten i uppdrag av myndighetens styrelse att granska om det fanns fog för kritiken. Nu har granskningen publicerats.

Enligt rapporten har inga väsentliga fel hittats. Bland annat har man granskat huruvida faktureringen har överensstämt med faktisk arbetsinsats från konsulten. Alltså att konsulten inte har överfakturerat. Denna slutsats bygger dels på stickprov av 169 fakturor under perioden 2014 fram till sommaren 2017, dels på att Internrevisionen har efterfrågat och fått tillgång till underlag från konsultens eget tidredovisningssystem för att se om fakturerad tidsåtgång motsvarar faktiskt nedlagd tid.

När det gäller själva upphandlingen har den skett i överensstämmelse med myndighetens rutiner, visar revisionsrapporten. Innehållet i avtalet motsvarar också vad som framgick i avropssvaret. Vidare konstateras det i rapporten att Arbetsförmedlingens fastlagda rutiner har tillämpats på ett effektivt sätt.